Botar al contingut
Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Màster Universitari d'Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2020-21

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Requisits d'accés

D'acord amb el que s'estableix als articles corresponents del Real Decret 1393/2007:

 • Per poder accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari espanyol o d'un expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el país d'expedició del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.
 • Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que aquests acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país d'expedició del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Tenint en compte que el màster s'imparteix completament en anglès, tots els aspirants hauran de tenir un coneixement de llengua anglesa equivalent al nivell B2.

Criteris d'admissió

Tots els aspirants que compleixin els requisits d'accés seran avaluats per la Comissió Acadèmica del Màster seguint els següents criteris:

 • Adequació de la formació prèvia als continguts de les assignatures del màster (de 0 a 3 punts). Tot i que el màster es dirigeix principalment a estudiants que hagin cursat graus oficials en Turisme, Economia o Administració d'Empreses, també es consideraran estudiants provinents d'altres graus com Enginyeries, Matemàtiques i Ciències Ambientals, sempre i quan tinguin les competències necessàries per completar amb èxit el màster.
 • Expedient acadèmic (de 0 a 6 punts).
 • Experiència professional relacionada (de 0 a 1 punt).

La Comissió Acadèmica del Màster serà l'encarregada de considerar l'adequació de la formació prèvia de l'alumne. Aquesta recomanació serà comunicada a la direcció del màster per decidir l'admissió de l'alumne al títol.

Objectius acadèmics i professionals

El "Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació" és un programa de formació avançada orientat a formar especialistes en anàlisi econòmica aplicada al monitoratge i avaluació (M&E, en les seves sigles en anglès) de projectes i polítiques. El màster proporciona eines analítiques i quantitatives en M&E, integrant coneixements teòrics i l'aplicació dels mateixos a problemes econòmics reals, amb la finalitat de poder afrontar els reptes econòmics de les economies turístiques.

En un món cada vegada més incert i competitiu, les destinacions turístiques s'han d'adaptar i respondre amb rapidesa a les condicions canviants de l'oferta i la demanda, aprofitant les seves fortaleses i les oportunitats que es deriven del joc global. La ràpida transformació de l'entorn turístic internacional on es comercialitza el producte turístic, fa necessari dur a terme tasques de monitoratge per garantir la competitivitat de la destinació, no només des de la vessant tradicional de manteniment de la quota de mercat si no des de la vessant dinàmica que garanteix la millora dels nivells de benestar de la població. Al mateix temps, és necessari tenir en compte que la competitivitat va associada a la capacitat d'una destinació de satisfer les expectatives dels turistes i assegurar simultàniament la satisfacció de les necessitats de la població i dels agents locals, sigui quin sigui l'horitzó temporal. Per tot això, la competitivitat i la sostenibilitat turística s'han erigit com les dues matèries clau del màster.

En aquest context, resulta imprescindible formar professionals capaços de dur a terme tasques de monitoratge i avaluació de polítiques, plans i projectes en l'àmbit del turisme que responguin a la identificació de reptes i al diagnòstic de les debilitats estructurals. La consideració d'aquests aspectes contribuirà de forma decisiva a millorar els processos de presa de decisions i el rendiment de les polítiques i projectes tant des de la perspectiva privada com social. Només d'aquesta manera és possible garantir el posicionament internacional de la destinació tot contribuint a la prosperitat de la societat.

Més concretament, els graduats del METME adquiriran les següents competències específiques:

 • Desenvolupar una capacitat d'anàlisi del turisme com un sistema complex integrat per múltiples components que poden ser monitoritzats i avaluats (oferta, demanda, mercat laboral, territori i medi ambient, marc institucional, etc.), així com de les relacions que poden existir entre aquests.
 • Construir models conceptuals de la competitivitat en economies turístiques tant a l'entorn productiu com al social, ambiental i institucional.
 • Ser capaç d'analitzar les diferents possibilitats a l'hora de definir una senda de creixement turístic sostenible tant en un entorn d'empresa, local o global.
 • Ser capaç de contribuir a la planificació, el seguiment i l'avaluació de polítiques, programes i projectes amb l'objectiu de millorar la competitivitat i la sostenibilitat d'una determinada empresa, destinació o regió turística.
 • Adquirir una consciència crítica de la importància dels processos econòmics, les relacions empresarials, les polítiques de mercat i l'evolució econòmica mundial que afecten els mercats turístics.
 • Ser capaç d'identificar els indicadors clau utilitzats per al monitoratge i l'avaluació de projectes en l'àmbit turístic.
 • Ser capaç de recopilar, generar, processar i analitzar informació estadística per al monitoratge i l'avaluació.
 • Conèixer en profunditat i entendre els impactes que sobre el benestar social (ambientals, de salut, igualtat d'oportunitats, etc.) tenen les diferents alternatives de desenvolupament turístic.
 • Conèixer les parts fonamentals d'un procés d'investigació i ser capaç de dur a terme un treball d'investigació bàsic i presentar-lo en format científic.
 • Desenvolupar habilitats per al mon laboral relacionat amb la indústria turística i, en particular, amb les entitats, empreses i institucions que monitoritzen i avaluen projectes i programes en l'àmbit turístic.
 • Ser capaç d'estructurar el treball realitzat i els resultats obtinguts amb l'objectiu de presentar informes en el camp del monitoratge i l'avaluació.
 • Adquirir les habilitats i destreses necessàries per a dur a terme una carrera investigadora en l'àmbit de l'Economia Aplicada/Economia del Turisme mitjançant la realització del Doctorat.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Els graduats del "Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació" podran optar entre continuar els seus estudis mitjançant la realització d'un doctorat, o incorporar-se al mercat de treball. Pel que fa a aquesta darrera opció, els continguts del màster s'han dissenyat de cara a garantir una especialització apta per a la inserció dels graduats en el mercat de treball en un dels següents perfils:

 • Tècnic superior a l'Administració Pública o al sector privat
 • Responsable de projectes a departaments d'R+D+I i de projecció estratègica a PIMES, grans empreses turístiques i altres institucions públiques i/o privades
 • Investigador a departaments d'R+D+I i de projecció estratègica a PIMES, grans empreses turístiques i altres institucions públiques i/o privades
 • Investigador i/o professor a institucions públiques i/o privades (universitats, escoles de negocis, etc.)
 • Analista/consultor/especialista en plans de desenvolupament i/o estratègics
 • Analista/consultor/especialista en disseny de polítiques, plans i projectes
 • Especialista en monitorització i avaluació de projectes i polítiques a institucions internacionals (WTO, Unió Europea, etc.)
 • Especialista en monitoratge i avaluació de projectes i polítiques a empreses turístiques

 

Estructura dels estudis

Per obtenir el títol de màster els estudiants hauran de superar 60 crèdits ECTS, equivalents a 1500 hores d'estudi, distribuïts durant dos semestres (setembre-gener i febrer-juny) de la següent manera:

 • Mòdul troncal
  Mòdul de 21 ECTS obligatori per a tots els alumnes (inclou 7 assignatures de 3 ECTS).
 • Mòdul d'especialització
  Mòdul de 15 ECTS optatiu (obligatori per a l’especialització). Els alumnes poden escollir 5 assignatures de 3 ECTS d’entre les dues àrees d’especialització del màster. Per obtenir l’especialització cal superar les 5 assignatures de l’àrea que es vol obtenir:
 • Mòdul complementari
  Els alumnes hauran d'obtenir 15 crèdits ECTS superant 5 assignatures optatives (cada una de 3 ECTS) del mòdul complementari o 3 assignatures optatives (de 3 ECTS) del mòdul complementari més unes pràctiques externes (6 ECTS). Així mateix, els alumnes també poden cursar com a optativa alguna assignatura de l’àrea d’especialització que no hagin seleccionat.
 • Mòdul de transferència
  Mòdul de 9 ECTS obligatori per a tots els alumnes. Consisteix en la realització del Treball de Fi de Màster.

Examen final

Per obtenir el títol de màster els estudiants hauran d'elaborar un Treball de Fi de Màster, durant el segon semestre, on hauran d'aplicar les competències adquirides durant el programa. Cada estudiant, que serà supervisat per un professor del màster, haurà de redactar el seu Treball de Fi de Màster i l'haurà de presentar públicament davant un tribunal acadèmic. La defensa del Treball de Fi de Màster només es podrà realitzar una vegada s'hagin superat totes les assignatures dels mòduls troncal, d'especialització i complementari.

Criteris d'avaluació i exàmens

Les assignatures del "Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació" s'avaluaran de forma contínua d'acord amb les recomanacions per a les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els criteris específics d'avaluació de cada assignatura s'indicaran a les guies docents que estaran a disposició dels alumnes a la pàgina web del màster a l'inici de cada curs.

Per a oferir una atenció més personalitzada a l’alumnat, la UIB ha desenvolupat el Pla d’Acció Tutorial (PAT) que té per finalitat guiar, orientar i acompanyar a l’alumnat durant els seus estudis universitaris. Per a més informació, consulteu la documentació del PAT.

Direcció dels estudis

Dr. José Luis Groizard Cardosa
Departament
Telèfon
(34) 971172784

 

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB