Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés es refereix a dos tipus de graduats, amb algunes especificacions per a alguns d'ells:

Bloc 1. Titulacions vinculades als camps dels estudis de Llengua i Literatura, entre les quals es consideren:

 1. Grau de Llengua i Literatura Catalanes
 2. Grau de Filologia Catalana
 3. Grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans
 4. Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
 5. Grau d'Estudis Anglesos
 6.  Grau de Lingüística
 7. Grau d'Estudis Literaris

Bloc 2. Titulacions vinculades al camp de l'Educació i a les Humanitats, sempre que en el seu pla d'estudis s'hagi cursat un mínim de 60 crèdits d'assignatures de Llengua i de Literatura, entre les quals es consideren:

 1. Grau d'Humanitats
 2. Grau d'Educació Primària
 3. Grau d'Educació Infantil
Requisits d'accés

Els estudiants interessats a demanar una plaça per cursar aquest màster han de presentar la sol·licitud de preinscripció en els terminis que per a cada curs estableixi el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB.

El CEP estudiarà i comprovarà que el sol·licitant compleix els requisits d'accés, és a dir, si la seva titulació o les seves titulacions el faculten per accedir a ensenyaments oficials de màster, i li notificarà la resolució. Es tindran en compte els requisits d'accés següents, d'acord amb l'article 16 del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:

 1. Per accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre d'expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'espai europeu d'educació superior que faculti en aquest Estat per a l'accés a ensenyaments de màster.
 2. Així mateix, hi poden accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat d'homologar els títols, prèvia comprovació a càrrec de la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que posseeixi l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Requisits i criteris d’admissió

Un cop comprovat que el sol·licitant té accés als estudis demanats, el CEP remetrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica del màster, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió de la persona sol·licitant. Posteriorment, el CEP enviarà al sol·licitant una comunicació amb la resolució d'admissió i amb les dates en què l'estudiant ha de fer la matrícula.

Per emetre la resolució d'admissió al màster, la Comissió Acadèmica del Màster tindrà en compte els requisits i criteris d'admissió següents, d'acord amb l'article 17 del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Requisits d'admissió.

Requisits lingüístics:

Per poder cursar el màster es considera necessari acreditar un nivell de català equivalent o superior al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR) del Consell d'Europa.

Aquest nivell es considera acreditat pels estudiants que hagin cursat titulacions de grau i de postgrau de Llengua i Literatura Catalanes, així com els graduats en Educació Primària i Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears. Es consideraran casos semblants d'universitats estatals o estrangeres que ofereixin nivells de llengua catalana equivalents (i així certificats al pla d'estudis o l'expedient acadèmic corresponent).

En cas que la titulació des de la qual s'accedeix al màster no contingui assignatures de Llengua i Literatura Catalanes que assegurin un nivell equivalent al C1, la justificació d'aquest nivell es durà a terme mitjançant els certificats o diplomes oficials que pugui presentar l'alumne. Si teniu dubtes en aquest sentit, consultau la direcció del màster.

Criteris d'admissió

1. Es donarà prioritat als estudiants que provenen de les titulacions d'ingrés previstes al bloc 1 descrit a l'apartat Perfil d'ingrés recomanat, és a dir, titulacions vinculades als camps dels estudis de Llengua i Literatura, entre els quals es consideren les següents: grau de Llengua i Literatura Catalanes, grau de Filologia Catalana, grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans, grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau d'Estudis Anglesos, grau de Lingüística, grau d'Estudis Literaris. Dins aquest bloc, es consideraran els següents criteris per a la valoració de mèrits dels sol·licitants que vulguin ser admesos al màster:

 1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat: un 80% de la valoració total.
 2. Mèrits referents a la formació acadèmica i investigadora, és a dir, altres titulacions, beques de col·laboració, assistència a congressos, seminaris o cursos especialitzats vinculats a l'àmbit de la Llengua o la Literatura: un 10% de la valoració total.
 3. Mèrits referents a l'experiència professional en l'àmbit de la gestió o l'ensenyament de la Llengua i la Literatura: un 10% de la valoració total.

2. Un cop valorades i ordenades les preinscripcions del bloc 1, es ponderaran les sol·licituds provinents de les titulacions d'ingrés previstes al bloc 2 descrit a l'apartat Perfil d'ingrés recomanat, és a dir, titulacions vinculades al camp de l'Educació i a les Humanitats, sempre que al pla d'estudis s'hagi cursat un mínim de 60 crèdits d'assignatures de Llengua i Literatura. Dins aquest bloc, es consideraran els següents criteris per a la valoració de mèrits dels sol·licitants que vulguin ser admesos al màster:

 1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat: un 80% de la valoració total.
 2. Mèrits referents a la formació acadèmica i investigadora, és a dir, altres titulacions, beques de col·laboració, assistència a congressos, seminaris o cursos especialitzats vinculats a l'àmbit de la Llengua o la Literatura: un 10% de la valoració total.
 3. Mèrits referents a l'experiència professional en l'àmbit de la gestió o l'ensenyament de la Llengua i la Literatura: un 10% de la valoració total.

Per fer-ne la correcta valoració, s'han de presentar documents acreditatius de tots els mèrits, pel que fa al que estableixi l'òrgan d'admissió. Si després d'aplicar els percentatges de ponderació hi ha empat entre alguns dels candidats, el desempat es farà tenint en compte la data de preinscripció al màster.
 

Objectius acadèmics i professionals

El Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament ha estat dissenyat amb l'objectiu de satisfer una necessitat detectada a la comunitat docent i investigadora de les Illes Balears: la demanda d'una formació específica sobre llengua, llenguatge i literatura que permeti als graduats de carreres relacionades amb la Filologia i l'Educació adquirir un coneixement més profund i actualitzat dels darrers avenços en aquests àmbits d'estudi.

Competències

Competències bàsiques
 • CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i entrenar-se en la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar amb la seva formació d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
Competències generals
 • CG1. Analitzar les llengües i les literatures com a part de l'estructura cultural i com a element de cohesió social des de les bases dels estudis lingüístics i literaris.
 • CG2. Demostrar que s'han assimilat els principals mètodes per a l'estudi del llenguatge, les llengües i la literatura.
 • CG3. Desenvolupar projectes i generar aplicacions per a l'estudi dels processos d'adquisició de la competència lingüística i literària d'acord amb els criteris científics de les ciències humanes i socials.
 • CG4. Utilitzar les principals fonts i mètodes de recollida d'informació i evidències científiques per a l'estudi de la competència lingüística i literària.
 • CG5. Categoritzar i analitzar des dels marcs teòrics dels estudis lingüístics i literaris les dades existents respecte a un objecte d'investigació o camp d'intervenció.
 • CG6. Transferir els coneixements teòrics sobre l'adquisició dels processos comunicatius a àmbits concrets de la investigació i l'ensenyament de la llengua, el llenguatge i la literatura.
 • CG7. Dominar el llenguatge científic i la terminologia específica dels estudis literaris i lingüístics.
 • CG8. Formular els resultats de la recerca en competència lingüística i literària de manera clara i entenedora, per comunicar-los en entorns especialitzats i/o divulgatius.
Competència transversal
 • CT1. Comprendre que qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i disseny per a tothom i la protecció mediambiental i d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
Competències específiques
 • CE1. Incorporar l'enfocament competencial a l'elaboració d'estudis sobre el desenvolupament del llenguatge i a àmbits específics dels estudis i l'ensenyament de la llengua i la literatura.
 • CE2. Generar judicis argumentats sobre el desenvolupament de la competència lingüística i literària en el seu entorn sociocultural.
 • CE3. Interpretar críticament la bibliografia científica sobre estudis lingüístics i literaris.
 • CE4. Integrar en els processos d'investigació mètodes qualitatius i quantitatius per a l'estudi del llenguatge, les llengües i la literatura.
 • CE5. Conèixer i contrastar els canals de difusió del coneixement científic en l'àmbit dels estudis lingüístics i literaris.
 • CE6. Comparar l'estudi de la lingüística i de la literatura amb el d'altres àmbits de coneixement científic, de creació i de formació.
 • CE7. Dissenyar estratègies d'intervenció pràctiques aplicables a l'estudi de les llengües i de la literatura i als contextos formatius de diferents nivells.
 • CE8. Dissenyar i planificar projectes per a l'estudi del desenvolupament de la competència comunicativa i les dinàmiques del camp literari en els contextos multiculturals i multilingües.
 • CE9. Comprendre i estimar la importància de la consciència lingüística com a factor imprescindible per al desenvolupament de la competència comunicativa i, per tant, per a la millora de les capacitats orals i escrites.
Competències específiques d'especialitat

Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

 • CEELLC1. Interpretar i analitzar les diferents manifestacions de la literatura catalana i de la seva etnopoètica des del coneixement avançat de la bibliografia especialitzada.
 • CEELLC2. Seleccionar i avaluar les teories científiques adequades i les metodologies necessàries per a l'estudi de la llengua catalana.

Especialitat en Lingüística General

 • CEELLC1. Elaborar hipòtesis sobre el desenvolupament i l'adquisició del llenguatge fonamentades científicament segons les bases de la lingüística general.
 • CEELLC2. Comprendre i aplicar la terminologia científica del camp de la lingüística general.

Especialitat en Teoria de la Literatura

 • CEETL1. Adquirir coneixements avançats sobre les principals teories sobre la lectura, la interpretació i l'estudi sistèmic de la literatura, amb atenció especial als conceptes que emfatitzen la seva dimensió social.
 • CEETL2. Aplicar críticament els mètodes d'anàlisi que permeten aprofundir tant en els aspectes intrínsecs de la comunicació literària com en la seva incidència pública.

Especialitat en Ensenyament de les Llengües i la Literatura

 • CEEELL1. Dissenyar i aplicar projectes per al desenvolupament de la competència literària en diferents nivells educatius i entorns culturals complexos.
 • CEEELL2. Transferir els coneixements teòrics sobre els processos d'adquisició del llenguatge a l'estudi de contextos concrets per optimitzar l'aprenentatge de llengües.

 

Accés a altres estudis i sortides professionals

Accés als estudis de doctorat.

Millora de la capacitació i posició professional en el camp de l'educació (infantil, primària, secundària i d'adults), així com en diferents escales professionals vinculades amb la formació lingüística i literària (biblioteques, assessorament lingüístic, gestió cultural, etc.).

Estructura dels estudis

Distribució dels crèdits del màster:

 • Crèdits obligatoris: 6
 • Crèdits optatius (incloent 6 crèdits de Pràctiques Externes, que són optatives): 42
 • Treball de Fi de Màster: 12
 • Crèdits totals: 60

El pla d'estudis del Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament està format per 24 assignatures.

Per obtenir el títol de màster s'han de cursar 60 crèdits de la manera següent:

 • 6 crèdits de les assignatures obligatòries,
 • 42 crèdits d'assignatures optatives (de 6 o 3 crèdits),
 • 12 crèdits del Treball de Fi de Màster.

Els 42 crèdits de les assignatures optatives s’han de cursar a través d'una o dues especialitats. La resta d'optatives podran triar-se lliurement d'entre totes les optatives del màster.

Les quatre especialitats es defineixen així:

 • Especialitat en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes: 21 crèdits
 • Especialitat en Lingüística General: 18 crèdits
 • Especialitat en Teoria de la Literatura: 18 crèdits
 • Especialitat en Ensenyament de les Llengües i de la Literatura: 21 crèdits

La modalitat d'ensenyament-aprenentatge del Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament és semipresencial. Amb l'excepció de les Pràctiques Externes i del Treball de Fi de Màster, totes les assignatures tenen una càrrega de presencialitat corresponent al 16%, segons el que preveu la normativa de la Universitat de les Illes Balears. A tall d'exemple, una assignatura de 3 crèdits suposa una presencialitat de 12 hores. La resta d'activitats es plantegen des del treball autònom de l'estudiant, així com mitjançant l'ús de plataformes i mitjans virtuals. Les activitats formatives, metodologies docents i sistemes d'avaluació dels diferents mòduls estan dissenyats i seleccionats per permetre l'adquisició de totes les competències en la modalitat semipresencial.
 

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme un procés d'avaluació contínua que està detallat a la guia docent de cada assignatura (pàgina web de la titulació, apartat Assignatures).

Direcció dels estudis

Directora del Màster

Dra. Caterina Mercè Picornell Belenguer
Telèfon
(34) 971 25 9757

Composició de la Comissió Acadèmica

Presidenta
Caterina Mercè Picornell Belenguer
Secretari
Lluís Barceló Coblijn
Vocals
 • Maria Isabel Ripoll Perelló
 • Maria Margalida Pons Jaume
 • Elga Cremades Cortiella