Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

A continuació, us presentam les dades, els indicadors principals i els resultats de satisfacció de la titulació. Aquesta informació és analitzada periòdicament pels responsables del centre i del títol i les seves comissions de qualitat, els quals fan el seguiment de l’evolució per garantir-ne la millora contínua.

Indicadors

En cada gràfic podeu decidir quins indicadors voleu veure clicant al nom.

Dades bàsiques

 
2020-21 2021-22 2022-23
Nou ingrés 10 7 10
Nou ingrés SIIU 10 5 8
Matriculats 10 13 13
Titulats 1 7 5

Descripció

Alumne preinscrit en 1a. opció: és aquell que sol·licita plaça a uns estudis i assenyala que són la seva primera preferència.

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

  • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
  • No es consideren les anul·lacions de matrícula
  • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

Durada dels estudis

 
2020-21 2021-22 2022-23
Població 1 6 3

Descripció

La durada mitjana dels estudis és el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a titular-se. La població de referència són els alumnes que han superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació i que, seguint els criteris del SIIU, poden tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts.

Taxes de rendiment acadèmic

Taxes de graduació i d'abandonament en relació a la cohort d'ingrés

 
2020-21 2021-22
Taxa de graduació 62 % 100 %
Taxa d'abandonament 44 % -

Descripció

Taxa d'abandonament de l'estudi: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés d'un any acadèmic que no han finalitzat els seus estudis amb un any més dels previstos en el pla d'estudis i no s'han matriculat ni l'any acadèmic previst de finalització ni el següent. La població de referència és la població de nou ingrés.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort de nou ingrés que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un any acadèmic més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

 

Taxa d'eficiència dels graduats segons la promoció

 
2020-21 2021-22 2022-23
Taxa d'eficiència dels graduats 100 % 90 % 100 %

Descripció

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

Taxes d'èxit i de rendiment

 
2020-21 2021-22 2022-23
Taxa d'èxit de la titulació 98 % 100 % 99 %
Taxa de rendiment 77 % 83 % 83 %

Descripció

Taxa d'èxit: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Satisfacció dels grups d'interès

Índex de satisfacció

 
2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció alumnat 3,85 3,83 3,38
Satisfacció PDI 4,00 3,83 3,71

Descripció

Els nivells de satisfacció de l'alumnat, del PDI i del PAS estan valorats en una escala d’1 a 4, en la qual l’1 implica «gens satisfet» i el 4, «molt satisfet», i s'han obtingut de les enquestes següents.

  • Enquesta de satisfacció dels alumnes respecte del seu pla d’estudis (periodicitat anual).
  • Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI (periodicitat anual).
  • Enquesta biennal de satisfacció i detecció de necessitats del PAS que ha donat suport als estudis de grau i postgrau (periodicitat biennal).

Percentatges de participació a les enquestes

 
2020-21 2021-22 2022-23
Participació alumnat 70 % 46 % 62 %
Participació PDI 75 % 75 % 78 %

Descripció

Només s’han considerat vàlides les dades que compleixen un doble criteri de representativitat: per una banda, assolir 4 enquestes contestades i, per l'altra, que el nombre d'enquestes contestades sigui igual o superior al 15% de la població