Preus dels estudis de màster

CondicióPercentatge d'exempció o bonificacióDocumentació acreditativa
Becari MECD100% crèdits en primera matrícula
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
0% obertura i manteniment expedient
0% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en certificats i compulses
0% en sol·licitud del títol
- No és necessari presentar documentació addicional.
Família nombrosa general*50% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
50% obertura i manteniment expedient
50% en sol·licitud i resolució de reconeixements
50% en certificats i compulses
50% en sol·licitud del títol

- Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família nombrosa s'estén a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 40/2003.
- En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent a la data d'inici de l'any acadèmic.

Família nombrosa especial*100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

- Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família nombrosa s'estén a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 40/2003.
- En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent a la data d'inici de l'any acadèmic.

Família monoparental general*50% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
50% obertura i manteniment expedient
50% en sol·licitud i resolució de reconeixements
50% en certificats i compulses
50% en sol·licitud del títol

Heu de presentar un d'aquests documents:

- Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar
- Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família monoparental es limita al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, sens perjudici que les normes d'altres administracions en reconeguin la validesa, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 8/2018.

-En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent a la data d'inici de l'any acadèmic.

Família monoparental especial*100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

Heu de presentar un d'aquests documents:

- Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar
- Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família monoparental es limita al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, sens perjudici que les normes d'altres administracions en reconeguin la validesa, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 8/2018.

-En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent a la data d'inici de l'any acadèmic.

Persones amb una discapacitat del 33% o superior100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

- Targeta o document acreditatiu de la discapacitat.

La condició de discapacitat ha de ser vigent l'any que l'alumne es matricula.

Matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o als CFGS100% crèdits en primera matrícula
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
0% obertura i manteniment expedient
0% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en certificats i compulses
0% en sol·licitud del títol
- Si són alumnes de les Illes Balears no és necessari que presentin el certificat. Els alumnes d'altres comunitats autònomes sí que ho hauran d'acreditar.
- Només s’aplica al primer curs de grau.
Premi d'exempció de matrícula concedit pel Consell Social de la UIB o a les olimpíades100% crèdits en primera matrícula
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
0% obertura i manteniment expedient
0% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en certificats i compulses
0% en sol·licitud del títol
- No és necessari presentar documentació addicional.
- Només s’aplica al primer curs de grau.
Víctimes d’actes terroristes100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.

Aquesta condició no caduca.

Víctimes de violència de gènere100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

Original i fotocòpia de la sentència condemnatòria, l’ordre de protecció al vostre favor o, excepcionalment, l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que sou víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció. També podeu presentar una certificació dels serveis socials de l’administració pública competent que indiqui la situació.

En el cas dels fills, s'hi ha d'adjuntar el llibre de família.

Aquesta condició no caduca.

Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

Aquesta condició no caduca.

Matrícules d'honor d'assignatures cursades a la UIB

s'aplica una reducció a la primera matrícula posterior i pel preu en primera matrícula dels crèdits mencionats amb la matrícula d'honor

No és necessari presentar documentació addicional.
Premi extraordinari de finalització d'estudis oficials0% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol
- No és necessari presentar documentació addicional.
- No s'aplica a la matrícula.

 *Compatibilitat de títols

Reconeixement dels títols de famílies monoparentals d'altres comunitats autònomes
Es reconeixen els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes, sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin de vigir. Llavors, es poden renovar a la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb aquesta normativa.