Normativa dels estudis de postgrau de la UIB

La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOU, per les normes que dictin l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de les seves respectives competències, pels Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.

LOU, Estatuts de la UIB i Reglament acadèmic

Normativa general dels estudis de màster

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i les activitats que s'hi duen a terme s'han d'ajustar al compliment de les normes i procediments vigents que es presenten a continuació. Aquesta informació s'agrupa en els blocs: normativa de caràcter general, normativa pròpia de la UIB i normes de procediment del CEP, règim de permanència i transferència i reconeixement de crèdits.

Normativa de caràcter general

 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [PDF (ca)  - html (es)]
 • Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. [PDF - html (es)]
  • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. [PDF (ca) - html (es)]
  • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [PDF - html (es) - Text consolidat el dia 3 de juny de 2016]
   Modificat pel RD 195/2016, de 3 de juny (PDF - HTML)
 • Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005 (núm. 20522) per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'estudis oficials de postgrau a les Illes Balears [PDF (ca) - PDF (es)]

Decret de preus públics

Normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears

 • 11154. ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es regula el funcionament del Centre d'Estudis de Postgrau.
 • 13651. ACORD NORMATIU del dia 29 de setembre de 2020 pel qual s’aprova la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.
 • 13866. ACORD NORMATIU del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears.
 • 14423. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2022 pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster.
 • 14427. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2022 pel qual s’aprova el Reglament per a la implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears.
 • 11923. ACORD NORMATIU del dia 20 de juny de 2016 pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 10571. CORRECCIÓ d'error de l'Acord normatiu 10533/2013, de 15 de febrer, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 10533. ACORD NORMATIU del dia 15 de febrer de 2013 pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 9093. ACORD NORMATIU del dia 5 de juny de 2009 pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
 • 13600. ACORD RATIFICATIU del dia 22 de juny de 2020 pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Normes de procediment del CEP

Informació sobre: