Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme

Informació d'accés

Nombre de places 2022-23 pendent de publicació.

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2022-23:

Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,2
Economia de l'Empresa 0,2
Francès II 0,2
Geografia 0,1
Història de l'Art 0,1
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Matemàtiques II 0,2
Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements