Botar al contingut
Escoltar

Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 40

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
  • Alemany II (0,2)
  • Economia de l'Empresa (0,2)
  • Francès II (0,2)
  • Geografia (0,1)
  • Història de l’Art (0,1)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
  • Matemàtiques II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTFM

Secretari/ària
3r vocal
Quirós Simó, Francisca
4t vocal
Ordoñez Arias, Carolina

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

Turisme (Escola Felipe Moreno)
Turisme (Escola Felipe Moreno) Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)
6500: Introducció a l'Economia
29100: Entorn Econòmic
6501: Comptabilitat
29116: Comptabilitat Financera I
6502: Dret i Legislació
29101: Nocions Bàsiques de Dret
  • 6503: Recursos Territorials Turístics I
  • 6536: Recursos Territorials Turístics II
29106: Recursos Territorials
6504: Matemàtica de les Operacions Financeres
29103: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
6505: Estructura de Mercats
29104: Introducció al Turisme
6506: Entorns Ofimàtics I
29144: Gestió Informàtica
6507: Patrimoni Cultural
29108: Gestió del Patrimoni Cultural
6508: Organització i Gestió d'Empreses I
29105: Introducció a l'Empresa
6509: Pràctiques I
29134: Pràcticum I
6510: Pràctiques II
29135: Pràcticum II
6511: Operacions i Processos de Producció
29120: Operacions i Processos en Empreses Turístiques
6512: Màrqueting Turístic
29114: Màrqueting Turístic I
6513: Economia del Turisme
29118: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
6514: Dret Públic del Turisme
29109: Dret Públic del Turisme
6515: Turisme Internacional
29154: Context Econòmic i Condicionament Internacional
6516: Finances
29121: Finances Empresarials
6517: Gestió d'Allotjaments Turístics
29140: Gestió d'Empreses d'Allotjament
6518: Sistemes de Distribució d'Empreses Turístiques
29122: Intermediació Turística
6519: Relacions Laborals en el Sector Turístic
29143: Dret Laboral
6522: Règim Fiscal de l'Empresa Turística
29131: Règim Fiscal
6525: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
29115: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
6526: Anglès I
29111: Anglès II
6527: Anglès II
29123: Anglès III
6528: Francès I
29112: Francès I
6529: Francès II
29128: Francès II
6530: Alemany I
29129: Alemany II
6531: Alemany II
29133: Alemany III
6537: Organització i Gestió d'Empreses II
29110: Disseny Organitzatiu i Capital Humà

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
29101 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29116 - Comptabilitat Financera I 6
- 6
29144 - Gestió Informàtica 6
Total 36
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
29101 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29103 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29116 - Comptabilitat Financera I 6
- 6
- 6
29143 - Dret Laboral 6
29144 - Gestió Informàtica 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29124 - Màrqueting Turístic II 6
- 3
- 6
29144 - Gestió Informàtica 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29124 - Màrqueting Turístic II 6
- 6
- 3
29144 - Gestió Informàtica 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
- 6
- 6
- 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
29104 - Introducció al Turisme 6
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
- 6
- 6
29140 - Gestió d'Empreses d'Allotjament 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
29102 - Geografia del Turisme 6
29104 - Introducció al Turisme 6
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29108 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29122 - Intermediació Turística 6
- 6
- 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
29102 - Geografia del Turisme 6
29104 - Introducció al Turisme 6
29106 - Recursos Territorials 6
29107 - Anglès I 6
29108 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
- 6
- 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29130 - Gestió de Qualitat i Atenció al Client 6
- 6
- 6
29141 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29130 - Gestió de Qualitat i Atenció al Client 6
- 6
- 6
29141 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
29107 - Anglès I 6
29108 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
- 6
- 6
Optatives 6
Total 30

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB