Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2009-10
Memòria

El Grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura del Grau en Turisme es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

 • Un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques (sistemes de gestió d’empreses turístiques, tècniques de màrqueting, gestió de la qualitat, posicionament estratègic, comptabilitat, etc.), i sobre l’economia del turisme (medició i avaluació de l’impacte econòmic del turisme, avaluació dels impactes mediambientals del turisme, etc.)
 • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
 • Formació en dret del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural
 • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos
 • El Treball Fi de Grau, que suposa la passa final del Grau en Turisme, i en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   126   30   18   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Entorn Econòmic*
Nocions Bàsiques de Dret*
Introducció als Mercats i Operacions Financeres*
Geografia del Turisme*
Introducció al Turisme*

Segon semestre

Introducció a l’Empresa*
Dret Públic del Turisme*
Anglès I*
Anàlisi Quantitativa de l’Activitat Turística
Gestió del Patrimoni Cultural*

Segon curs

Primer semestre

Disseny Organitzatiu i Capital Humà
Anglès II
Comptabilitat Financera I
Màrqueting Turístic I
Alemany I o Francès I**

Segon semestre

Recursos Territorials*
Comptabilitat Financera II
Anàlisi Microeconòmica del Turisme
Contractació Turística
Alemany II o Francès II **

Tercer curs

Primer semestre

Màrqueting Turístic II
Operacions i Processos en Empreses Turístiques
Anglès III
Francès III o Alemany III**
Règim Fiscal

Segon semestre

Economia Ambiental en Espais Turístics
Finances Empresarials
Intermediació Turística
Gestió de la Qualitat i Atenció al Client
Anàlisi Macroeconòmica del Turisme

Quart curs

Primer semestre

Direcció Estratègica
Crèdits optatius
Pràcticum I
Pràcticum II
Treball de Fi de Grau

 

* Formació básica
** L ́alumne ha de triar un dels dos idiomes
 

Segon semestre

Crèdits optatius
Pràcticum I
Pràcticum II
Treball de Fi de Grau

  Competències

Competències genèriques o transversals

 1. Demostrar, posseir i comprendre coneixements fonamentals de les matèries relacionades amb el turisme des de les diferents disciplines científiques, de la seva evolució epistemològica i de la relació de cadascuna amb les altres disciplines científiques que el tracten, partint dels coneixements adquirits a l'educació secundària i fins a un nivell que garanteixi el coneixement de l'avantguarda en l'estudi d'aquesta disciplina.
 2. Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics al propi treball d'una forma professional integrant els diferents camps d'estudi que s’han vist, relacionats amb el turisme, i posseir les competències que s’han de demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la pròpia temàtica d'estudi.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades quantitatives, qualitatives i espacials rellevants, per poder emetre judicis que incloguin una reflexió crítica sobre temes destacats d'índole territorial, social, econòmica, jurídica, científica o ètica, relacionats amb el turisme.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de qualsevol dels camps temàtics relacionats amb el turisme a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries que permetin emprendre tasques professionals i estudis de postgrau de Turisme amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 1. Coneixement de la llengua anglesa que permet la comprensió, l'expressió i l'aplicació de la terminologia específica relacionada amb el turisme a un nivell intermedi.
 2. Adquirir una visió integral del fenomen turístic i entendre les relacions entre els diferents subsistemes i disciplines que l'integren.
 3. Reconèixer les formes en què l'organització social i territorial de les societats influeix en les modalitats turístiques, en les formes de desenvolupament de les estacions turístiques i en els impactes que l'activitat turística provoca sobre el medi natural i humà dels territoris en què es desenvolupa.
 4. Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món turístic entesos com un sistema dins una àmplia gamma d'escales espacials.
 5. Demostrar un coneixement global de les diferents formes que prenen els espais turístics al nivell mundial, així com ser capaç d'analitzar els diferents factors que han intervingut en la seva configuració.
 6. Adquirir una consciència crítica de la importància dels processos econòmics, les relacions empresarials, les polítiques de mercat i l'evolució econòmica mundial que influeixen àmpliament en els fluxos turístics.
 7. Aprendre a recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació i a fer front a qüestions turístiques a través del desplegament d'habilitats específiques per al treballador en les diferents branques turístiques, inclòs l'ús apropiat de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 8. Demostrar coneixement i comprensió en diferents llengües, diferents de la materna, així com aconseguir el domini de la tecnologia associada al mercat turístic general, amb l'adquisició i l’anàlisi de dades, les dades estadístiques, les tècniques de reserves en línia i d'anàlisi qualitativa i les aplicacions informàtiques.
 9. Aplicar les principals tecnologies dedicades a l'estudi de les relacions recíproques que s'estableixen entre el medi físic i l'humà a les diferents activitats turístiques, particularment les destinades a avaluar l'impacte ambiental d'aquestes activitats, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics de manera que facilitin la seva aplicació en els entorns acadèmics i professionals.
 10. Aplicar conceptes, tècniques i coneixements de les diferents àrees científiques per solucionar problemes (amb els coneixements legislatius adequats), propiciar el desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones (tant turistes com residents) a través de la planificació sectorial pública i privada, l'ordenació del territori, la prevenció de riscs, la conservació i les polítiques de sostenibilitat i igualtat, sempre buscant la qualitat de vida i de l'experiència turística.
 11. Demostrar el domini d'una àmplia gamma d'estratègies analítiques i d'observació desenvolupades a partir dels mètodes habituals de recerca aportats per les diferents branques científiques al llarg de la pròpia etapa acadèmica i la concreció al treball corresponent.
 12. Aplicar a l'entorn professional els coneixements, metodologies i tècniques adquirits al llarg de la formació acadèmica de grau i desenvolupar-los amb un alt nivell de responsabilitat, compromís ètic i capacitat d'integració en equips multidisciplinaris.