Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir.
  Nou pla d'estudis. Podràs cursar els itineraris:
 • Ciberseguretat
 • Disseny i desplegament de xarxes
Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2020-21
Memòria

El grau d’Enginyeria Telemàtica condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’enginyer tècnic de Telecomunicació, segons explicita l’Ordre CIN/352/2009.

La telemàtica es podria definir com el conjunt de tecnologies, serveis i aplicacions que es fonamenten alhora en la informàtica i les telecomunicacions. Internet, xarxes sense fils (Wi-Fi), videoconferències, xats, comunicacions mòbils, televisió digital interactiva, banca electrònica…, són exemples de la manera com la telemàtica entra, cada cop més, en la nostra activitat diària, i genera una gran demanda de professionals en aquest camp.

L’Enginyeria Telemàtica engloba l’àrea TIC (tecnologies de la informació i les telecomunicacions). Fent un esforç de simplificació, podríem dir que l’enginyer telemàtic disposa de coneixements suficients d’informàtica i de sistemes de telecomunicació per dissenyar, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis telemàtics. Sense pretendre proporcionar una llista exhaustiva, els enginyers telemàtics dominen el disseny de xarxes de transmissió de dades, les tecnologies de xarxes de transmissió de paquets, els protocols de comunicacions, Internet, la commutació i senyalització telefònica, l’arquitectura i els sistemes operatius dels serveis telemàtics, els servidors web i els serveis de protecció de la informació en xarxes de comunicacions.

Requisits per a la obtenció del títol

 • Per obtenir el títol del Grau d’Enginyeria Telemàtica l’alumne haurà d’acreditar els coneixements d’anglès de nivell B2. En cas contrari, l’alumne haurà de cursar (i aprovar) obligatòriament l’assignatura optativa 20395 English for Engineering o tres assignatures del grau d’Enginyeria Telemàtica impartides en anglès. Si no es compleixen aquests requisits no podrà demanar el títol malgrat hagi superat tots els crèdits dels estudis.
 • Per obtenir el títol del Grau d’Enginyeria Telemàtica l’alumne haurà de cursar (i aprovar) obligatòriament 4 de les assignatures optatives del pla d'estudis.
 • Per obtenir el títol del Grau d’Enginyeria Telemàtica amb la menció corresponent l’alumne haurà de cursar (i aprovar) obligatòriament les 4 assignatures optatives que defineixen la menció.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   138   24   -   18 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Matemàtiques II -Càlcul I*
Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta*
Programació – Informàtica I*
Empresa*
Introducció a la Telemàtica

Segon semestre

Càlcul II*
Fonaments de Física*
Introducció a l’Electrònica*
Computadors i Sistemes Operatius*
Fonaments de Xarxes de Telecomunicació

Segon curs

Primer semestre

Senyals i Sistemes*
Probabilitat i Processos Aleatoris*
Programació Avançada
Electrónica Digital
Xarxes d’Àrea Local i Intranets

Segon semestre

Microprocessadors i Microcontroladors
Propagació, Emissors i Receptors
Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
Xarxes d’Operadora

Tercer curs

Primer semestre

Enginyeria del Software i Bases de Dades
Sistemes electrònics
Transmissió de Dades
Modelització de Xarxes
Arquitectures d’Aplicacions de Xarxa

Segon semestre

Gestió de Xarxes
Instal·lacions de Telecomunicació I
Xarxes Multimèdia
Desenvolupament d’Aplicacions Telemàtiques
Seguretat en Xarxes Telemàtiques

Quart curs

Primer semestre

Projectes
Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
Optatives

Segon semestre

Optatives

Anual

Treball de Fi de Grau

 

* Formació básica

Mencions

Ciberseguretat

Primer semestre

Seguretat Avanzada en Xarxes
Privacitat i Gestió d’Identitats Digitals

Segon semestre

Seguretat del Software
Ciberseguretat

Disseny i Desplegament de Xarxes

Primer semestre

Xarxes Cablades
Xarxes sense Fil

Segon semestre

Xarxes amb Radioenllaços
Internet de les Coses (IOT)

  Competències

Competències genèriques

 • CG1 Raonament crític: capacitat per analitzar i valorar diferents alternatives.
 • CG2 Resolució de problemes: capacitat per trobar les solucions òptimes a problemes i projectes complexos.
 • CG3 Creativitat, innovació i visió de futur: capacitat per crear i innovar productes i serveis.
 • CG4 Habilitat d'adaptació a la ràpida evolució de les tecnologies i els mercats de les TIC.
 • CG5 Escrita: habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica.
 • CG6 Oral: claredat i fluïdesa en la presentació de resultats, productes o serveis, tant en audiències especialitzades com no especialitzades.
 • CG7 Coneixement del programari i les eines informàtiques d'ajuda per a la generació i presentació de la documentació.
 • CG8 Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per a comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, a nivell intermedi.
 • CG9 Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i multilingües.
 • CG10 Capacitat de lideratge.
 • CG11 Capacitat per a la gestió de recursos i projectes.
 • CG12 Habilitat per continuar estudiant de forma autònoma al llarg de la vida (formació contínua).
 • CG13 Capacitat d'anàlisi de les dimensions social, mediambiental, ètica, econòmica i comercial de l'activitat d'un enginyer.
 • CG14 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte de les solucions tecnològiques sobre la salut, seguretat i risc en el treball.
 • CG15 Capacitat de valorar que les solucions tècniques no discriminin per raó de sexe o discapacitat.

Competències bàsiques

 • CB1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències bàsiques de l'enginyeria

 • CBI1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.
 • CBI2 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.
 • CBI3 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CBI4 Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CBI5 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Competències comunes de telecomunicació

 • CCT1 Capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • CCT2 Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • CCT3 Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • CCT4 Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • CCT5 Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
 • CCT6 Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.
 • CCT7 Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
 • CCT8 Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.
 • CCT9 Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
 • CCT10 Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius maquinari.
 • CCT11 Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
 • CCT12 Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
 • CCT13 Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
 • CCT14 Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.
 • CCT15 Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Competències específiques de telemàtica

 • CET1 Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 • CET2 Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit) tarifació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia i dades.
 • CET3 Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
 • CET4 Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 • CET5 Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
 • CET6 Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
 • CET7 Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.

Competències del treball final de grau

 • CFG1 Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria de Telecomunicació de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i s'integren les competències adquirides en els ensenyaments.