Botar al contingut
Escoltar

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

240 crèdits - Facultat de Dret

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
Títol
Oficial
Any d'inici
2010-11
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències genèriques

 1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 2. Capacitat d'organització i planificació
 3. Capacitat per transmetre informació i comunicar-se per escrit i oralment adaptant el discurs a les circumstàncies, usant la terminologia i les tècniques adequades i redactar textos i informes
 4. Capacitat de resolució de problemes aplicant els coneixements a la pràctica
 5. Capacitat de gestió de la informació i maneig de les TIC en l'àmbit d'estudi i el context professional
 6. Coneixement de la llengua anglesa
 7. Habilitats per a les relacions socials i interpersonals

Competències específiques

 1. Comprendre la necessitat d'un sistema normatiu de protecció laboral i social i els elements que el defineixen
 2. Coneixements jurídics bàsics
 3. Capacitat per conèixer i comprendre el marc normatiu bàsic del règim jurídic mercantil de l'empresari i les seves connexions amb aspectes laborals
 4. Capacitat per conèixer i comprendre el marc normatiu bàsic del règim jurídic tributari de l'empresari i les seves connexions amb aspectes laborals
 5. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar el marc normatiu de la relació col·lectiva i individual de treball, determinar les seves fronteres i diferenciar les particularitats en els diferents àmbits d'aplicació
 6. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar el marc normatiu de la Seguretat Social i de la protecció social complementària
 7. Capacitat per manejar els instruments judicials, administratius o privats disponibles per a la resolució de conflictes laborals i de Seguretat Social
 8. Capacitat per interpretar dades i indicadors socioeconòmics rellevants per a les relacions laborals
 9. Capacitat per conèixer i comprendre l'origen i la transcendència de les polítiques d'ocupació comunitàries, estatals i autonòmiques
 10. Capacitat per aplicar coneixements, dissenyar mètodes d'intervenció i definir estratègies en la direcció i gestió de recursos humans
 11. Capacitat de planificació i disseny, assessorament, gestió i avaluació dels sistemes de prevenció de riscs laborals
 12. Capacitat per assessorar en matèria de relacions laborals i de Seguretat Social
 13. Capacitat per realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals
 14. Capacitat per conèixer, comprendre i analitzar els factors psicosocials que expliquen el comportament humà en el treball i les organitzacions
 15. Capacitat per saber descriure i mesurar els processos d'interacció, l'estructura i la dinàmica grupal, intergrupal i organitzacional
 16. Capacitat per realitzar i aplicar eines d'anàlisi estratègica, tècniques d'investigació i avaluació i desenvolupar programes d'intervenció adequats per començar a comprendre i interpretar la realitat econòmica
 17. Capacitat per adquirir coneixements bàsics de gestió i de teoria de l'organització d'empreses per comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com les especials característiques del treball directiu
 18. Capacitat per conèixer la metodologia bàsica del procés comptable i la normativa comptable general per desenvolupar la capacitat d'interpretar i analitzar informació econòmica i comptable
 19. Capacitat per realitzar, seguint un procés lògic, tasques de planificació de l'estructura organitzativa, i disseny d'organigrames i de manuals de funcions
 20. Capacitat d'anàlisi crítica i raonament sense prejudicis per començar a comprendre i interpretar la realitat econòmica
 21. Capacitat per analitzar el mercat laboral i la seva repercussió sobre l'economia

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB