Botar al contingut
Escoltar

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

240 crèdits - Facultat de Dret

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GRLA

3r vocal
Mas García, Irene
4t vocal
Escandell Ferrer, Joan Pep

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

Dret (Pla 1997)
Dret (Pla 1997) Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
2901: Economia Política i Hisenda Pública
22500: Principis d'Economia
2903: Dret Civil I
22506: Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
2904: Dret Constitucional I
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2905: Introducció al Dret Processal
22543: Nocions Generals del Procés Civil
2908: Dret Penal I
22540: Dret Penal Social
2910: Dret Administratiu I
22507: Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
2914: Institucions de Dret Comunitari
20474: Dret Social Comunitari
 • 2915: Introducció al Dret Mercantil
 • 2922: Dret Mercantil I
22517: Dret Mercantil I
 • 2916: Introducció al Dret Financer
 • 2921: Dret Financer i Tributari I
22518: Dret Tributari de l'Empresa
2926: Dret Financer i Tributari II
22534: Procediments Tributaris
2927: Dret Internacional Privat
22530: Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya
2928: Dret Mercantil II
22522: Dret Mercantil II
2953: Comerç Electrònic i Internet
22544: Dret Privat d'Internet
2976: Dret de la Seguretat Social
22504: Introducció al Dret de la Seguretat Social
870: Dret del Treball i de la Seguretat Social
22503: Introducció al Dret del Treball

Grau d'Administració d'Empreses
Grau d'Administració d'Empreses Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20600: Entorn Econòmic
22500: Principis d'Economia
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
22502: Introducció a la Sociologia del Treball
20604: Sistema Fiscal
22518: Dret Tributari de l'Empresa
20605: Microeconomia
22501: Introducció a la Psicologia Social del Treball
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
22515: Economia del Treball
20607: Introducció a l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
20639: Dret Administratiu
22507: Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
21145: Business English
20481: English for Legal Purposes
21200: Comptabilitat Financera I
22505: Comptabilitat
21201: Comptabilitat Financera II
22510: Sociologia de l'Empresa
21208: Disseny de les Organitzacions
22512: Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu
21211: Dret de Societats
22517: Dret Mercantil I
21218: Gestió de Recursos Humans
22523: Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans
21230: Màrqueting Financer
22550: Màrqueting Intern
21235: Creació d'Empreses
21235: Creació d'Empreses
21240: Empresa Familiar
21240: Empresa Familiar
21243: Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
22546: Responsabilitat Social de l'Empresa

Grau de Dret
Grau de Dret Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20401: Teoria General del Dret
20607: Introducció a l'Empresa
20402: Història del Dret
22557: Història Social i Política Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears
20403: Introducció al Dret Jurisdiccional
22543: Nocions Generals del Procés Civil
20404: Estat, Sistemes Polítics i Constitució
22503: Introducció al Dret del Treball
20405: Dret Internacional Públic
22505: Comptabilitat
20406: Fonts del Dret I
22506: Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
20407: Fonts del Dret II
22507: Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
20408: Introducció al Dret Empresarial
22517: Dret Mercantil I
20411: Organització i Activitats de les Administracions Públiques
22539: Règim Jurídic de les Administracions Públiques
20415: Relacions Col·lectives de Treball
22508: Dret Sindical
20417: Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte
22540: Dret Penal Social
20422: Relació Individual del Treball
22509: Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
20425: Contractació Mercantil i Títols Valors
22522: Dret Mercantil II
20426: Dret Financer i Tributari. Part General
22518: Dret Tributari de l'Empresa
20430: Dret Internacional Privat
22530: Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya
20474: Dret Social Comunitari
20474: Dret Social Comunitari
20481: English for Legal Purposes
20481: English for Legal Purposes
20482: Pràctiques Externes de Dret
22545: Pràctiques Externes de Relacions Laborals
20600: Entorn Econòmic
22500: Principis d'Economia
21101: Territori i Societat
22502: Introducció a la Sociologia del Treball
21235: Creació d'Empreses
21235: Creació d'Empreses
21240: Empresa Familiar
21240: Empresa Familiar

Grau d'Economia
Grau d'Economia Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20600: Entorn Econòmic
22500: Principis d'Economia
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
22502: Introducció a la Sociologia del Treball
20603: Història Econòmica
22505: Comptabilitat
20604: Sistema Fiscal
22518: Dret Tributari de l'Empresa
20605: Microeconomia
22501: Introducció a la Psicologia Social del Treball
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
22515: Economia del Treball
20607: Introducció a l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
20639: Dret Administratiu
22507: Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
21145: Business English
20481: English for Legal Purposes
21211: Dret de Societats
22517: Dret Mercantil I

Relacions Laborals
Relacions Laborals Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
5000: Dret de la Seguretat Social I
22504: Introducció al Dret de la Seguretat Social
5001: Història Social i Política Contemporània
22551: Història Econòmica i de les Institucions Laborals
5002: Psicologia del Treball
22501: Introducció a la Psicologia Social del Treball
5004: Sociologia i Tècniques d'Investigació Social
22502: Introducció a la Sociologia del Treball
5005: Elements de Dret Públic i Privat I
 • 20400: Nocions Bàsiques de Dret
 • 22506: Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals
5006: Introducció a l'Economia
22500: Principis d'Economia
5007: Dret de la Seguretat Social II
 • 22513: Acció Protectora de la Seguretat Social i Prestacions I
 • 22519: Prestacions de la Seguretat Social II
5008: Dret Sindical
22508: Dret Sindical
5009: Dret del Treball I
 • 22503: Introducció al Dret del Treball
 • 22509: Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
5011: Elements de Dret Públic i Privat II
22517: Dret Mercantil I
5012: Pràctiques Integrades I
22529: Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral
5014: Comptabilitat
22505: Comptabilitat
5015: Dret Processal I
22543: Nocions Generals del Procés Civil
5016: Dret de la Seguretat Social III
22525: Règims Especials de la Seguretat Social
5017: Dret del Treball II
22516: Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
5018: Direcció i Gestió de Personal
22511: Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió
5019: Seguretat i Higiene en el Treball
 • 22520: Dret de Prevenció de Riscs Laborals
 • 22527: Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals
5020: Elements de Dret Públic i Privat III
 • 22507: Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
 • 22518: Dret Tributari de l'Empresa
5021: Pràctiques Integrades II
22545: Pràctiques Externes de Relacions Laborals
5022: Dret Processal II
22524: Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals

Reconeixements de crèdits de Relacions Laborals cap a Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
5024 - Dret Civil: Família, Successions i Reals 6 Optatius
5025 - Drets Fonamentals i Llibertats Públiques 6 Optatius
5026 - Dret de Cooperatives i Societat Anònima Laboral 6 Optatius
5028 - Dret Penal Social 6 Optatius
5034 - Modalitats de Contractació, Nòmines i Assegurances Socials 6 Optatius

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
22505 - Comptabilitat 6
22550 - Màrqueting Intern 6
Total 24
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
22500 - Principis d'Economia 6
22505 - Comptabilitat 6
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals 6
21235 - Creació d'Empreses 6
22550 - Màrqueting Intern 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
22500 - Principis d'Economia 6
21235 - Creació d'Empreses 6
22550 - Màrqueting Intern 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
22500 - Principis d'Economia 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Professionals
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball 6
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
Total 6

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB