Botar al contingut
Escoltar

Grau de Química

240 crèdits - Facultat de Ciències

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 319 274 269 325 298 282
Nou ingrés 46 51 43 44 38 39
Nou ingrés SIIU 46 50 43 43 38 38
Matriculats 145 151 161 152 150 142
Titulats 14 9 16 19 19 11
Places 50 54 54 54 54 54

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 33 % 20 % 5 %
Taxa d'abandonament 48 % 50 % 73 %

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 93 % 86 % 82 % 82 % 84 % 82 %

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 72 % 75 % 72 % 74 % 70 % 73 %
Taxa de rendiment 63 % 64 % 63 % 69 % 62 % 64 %

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 5 6 6 6 6

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Margarita Rosa Torrens Martínez (alumna titular)
 • Martina Seguí Llabrés (alumna suplent)

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Ciències

Treballs de Fi de Grau

 • ÀCIDS ESQUARÀMICS: ESTRUCTURA, APLICACIONS I CARACTERITZACIÓ ESPECTROSCÒPICA DE L’ESTAT D’AGREGACIÓ
 • APLICACIÓN DE MOF SOPORTADOS EN DISPOSITIVOS IMPRESOS EN 3D PARA LA REMOCIÓN DE I-131 DE DISOLUCIONES ACUOSAS
 • CARACTERIZACIÓN DE BRÁTEAS DE ALCACHOFA Y EVALUACIÓN DE SU USO COMO POTENCIAL AGENTE EMULSIONANTE
 • COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (PAHs) DE MUESTRAS AIRE (FILTROS PM10)
 • ESTRUCTURAS CRISTALINAS METALNUCLEÓSIDO O NUCLEÓTIDO. ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE ESTRUCTURAS DEFINIDAS: ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO Y EXPERIMENTAL
 • ESTUDI ESTRUCTURAL D'ADENINES N(6) SUBSTITUÏDES AMB ANÀLEGS D'AMINOÀCIDS. SÍNTESI DE DERIVATS D'ADENINA AMB L'ÀCID 5-AMINOVALÈRIC, L'ÀCID 6-AMINOHEXANOIC I LA GABAPENTINA
 • ESTUDI I CARACTERITZACIÓ DE COMPLEXES FUL·LERÈ C60-PROTEÏNA
 • Estudio de la bioaccesibilidad y análisis de riesgo de contaminantes persistentes en suelos reciclados de caucho.
 • ESTUDIO QUÍMICO CUÁNTICO DE LA DEPOSICIÓN Y ADSORCIÓN DE BIFOSFONATOS SOBRE LA SUPERFÍCIE 010 DE LA HIDROXIAPATITA
 • Estudio teórico y experimental de enlaces calcógeno en inhibidores de glucosidasa.
 • Estudis teòrics i cristal·logràfics de l’enllaç calcogen entre radicals
 • Influència de les interaccions moleculars a l’estructura cristal·lina dels N1-alquiluracils
 • Interaccions d'or amb derivats de la citosina.
 • L’AGREGACIÓ DE L’ALFA-SINUCLEÏNA ÉS UN PROCÉS CLAU EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA MALALTIA DEL PARKINSON. PERÒ... LA PODEM INHIBIR?
 • Preparación de polímeros supramoleculares basados en azobenceno y estilbeno.
 • SÍNTESI I APLICACIONS DE NANOCOMPOSTS AMB CEL·LULOSA: UNA REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA
 • SÍNTESI I CARACTERITZACIÓ DE NOUS CRISTALLS LÍQUIDS COLUMNARS BASATS EN CROMÒFORS
 • SÍNTESI I CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE POLÍMERS DE BASE POLIETILENIMINA (PEI)- ESCUARAMIDA
 • Síntesis y caracterización de polímeros supramoleculares basados en sistemas aromáticos conjugados lineales
 • SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS ÁCIDOS w-[(PIRIMIDIN-2-IL) AMINO] PROPIÓNICO Y BUTÍRICO
 • TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CANNABINOIDES A PARTIR DE LA PLANTA CANNABIS SATIVA L
 • Tendencias en el desarrollo de membranas artificiales inmovilizadas en cromatografía líquida y desarrollo de nuevas fases para el estudio de la biodisponibilidad de contaminantes ambientales
 • Avaluació de la capacitat antioxidant de diferents varietats autòctones de figa (Ficus carica) de les Illes Balears.
 • Carbones porosos derivados de redes metal-orgánicas del tipo MOF-74 para su uso como adsorbentes.
 • Contribució a la determinació de la segona vida útil de l'Oli d’oliva de Mallorca DOP.
 • Desarrollo de biosensores de papel basados en nanopartículas.
 • Desarrollo de métodos automáticos para la determinación de parámetros característicos del vino.
 • Esquaramides cícliques: síntesis i estudis d'agregació.
 • Estudio de las características diferenciales de los albaricoques secos de Porreres.
 • Estudio de las interacciones entre la sinucleina modificada químicamente y algunos cationes metálicos.
 • Estudio del efecto de diferentes modificaciones post-traduccionales sobre la capacidad adherente de la albúmina bovina.
 • Extracción y caracterización de pectinas de piel de lima y su uso como estabilizante de emulsiones de aceite en agua.
 • Síntesi, caracterització i avaluació de receptors esquaramídics per al reconeixement d'anions.
 • Síntesis y caracterización de sólidos porosos basados en sílice para la extracción de contaminantes emergentes.
 • Síntesis y caracterización estructural de N-purinil aminoácidos o péptidos. Estudio de la Química de Coordinación.
 • Sistema inteligente para simular la distribución de xenobióticos en membranas biológicas.
 • Caracterització fisicoquímica del pebre vermell coent.
 • Caracterización y diferenciación del albaricoque seco de Porreres.
 • Determinació de la presència d'ions biològicament rellevants en mostres aquoses.
 • Diseño y optimización de un dispositivo impreso en 3D para la extracción selectiva de uranio
 • Disseny de dispositius d´extracció en fase sòlida mitjançant tècniques d´impressió 3D.
 • Estudi computacional dels efectes sinèrgics entre interaccions d'enllaç d'halogen i anió-π.
 • Evaluación del tratamiento de matrices sólidas para la determinación de uranio y torio mediante ICP-MS.
 • Preparació de materials híbrids basats en xarxes metal·loorgàniques tipus ZIF-67 i els seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents.
 • Preparació de membranes basades en cristalls porosos i polímers per a l´extracció de contaminants de l'aigua
 • Preparació i caracterització de combustibles sòlids. Aplicació a sistemes de propulsió.
 • Preparación de la N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) y estudio de su capacidad complejante con Cd(II).
 • Preparación y purificación de corrinas derivadas de B12 para su posterior estudio de química de coordinación
 • Reactivitat de la 7-(2-pirimidil)adenina amb ions metàl·lics d10: Zn(II), Cd(II) i Hg(II)
 • Síntesi i caracterització de conjugats d'esquaramides d'interés com a sensors.
 • Síntesis de N7-(2-pirimidil)adenina y estudio de su capacidad complejante frente al ion Ag(I).
 • Síntesis y caracterización de redes metalo-orgánicas del tipo UIO-66 y UIO-67 intercambiadas con titanio y de sus derivados de carbono.
 • Superficies nanoestructuradas de Titanio para dispositivos médicos implantables.
 • Caracterización físico-química de la naranja.
 • Determinación de la capacidad de agregación de compuestos esquaramídicos.
 • Estudi de la capacitat de càrrega d'hidrogels bassats en esquaramides.
 • Estudio de las interacciones entre la neuromedina C y algunos cationes metálicos.
 • Estudio de la viabilidad de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro funcionalizadas para la captación de biocidas.
 • Estudio de los mecanismos de formación del 8-oxo-G.
 • Estudios iniciales para el desarrollo de captadores de contaminantes ambientales en medio acuoso.
 • Estudi teòric d'interaccions d'enllaç d'halogen entre anions.
 • Estudi teòric i cristallographic (PDB) d'interaccions de tipus carbon bonding no covalent entre enzims i inhibidors.
 • Fibra Alimentaria: Caracterización fisicoquímica de Variedades Autóctonas de Higo (Ficus carica) de las Islas Baleares.
 • Importància de la plataforma d'expressió per a la interacció entre l'adenosilcobalamina i el seu ribocommutador de Klebsiella pneumoniae.
 • Les operacions de reducció en la Química "verda".
 • Models de parell de bases d'acids nucleics unides per Ag(I).
 • Preparación de la N6-bencil-N6-metiladenina (BAPC1) y estudio de su capacidad complejante con Zn(II).
 • Química de Coordinació del lligand N6-butiladenina
 • Química Supramolecular: Caracterización de escuaramidas y estudios de complejación mediante espectroscopía IR.
 • Secado a baja temperatura de kiwi (Actinidia Deliciosa). Influencia de la temperatura sobre las cinéticas y la calidad.
 • Simulacions de vibracions moleculars. Aplicació a aminoàcids.
 • Síntesi i caracterització de materials porosos basats en sílice i carbó per a la retenció i preconcentració de contaminants ambientals.
 • Síntesi i caracterització de MOFs amb adenines modificades en N(6).
 • Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus MIL-125 i dels seus derivats de carboni per al seu ús com adsorbents.
 • Anàlisis químiques de mostres de pintura de façana
 • Aplicación de un film comestible al fruto Ficus carica var. Mission. Evaluación de las propiedades físico-químicas de los poliscáridos que forman las paredes celulares durante el almacenamiento
 • Avaluació de carbonis magnètics derivats de xarxes metal·loorgàniques d'estructura zeolítica per a l'extracció automatitzada d'anàlits d'interès
 • btuB riboswitch from Klebsiella pneumoniae as a target for new antibiotics: in vivo study of riboswitch activation by coupling to a fluorescent protein
 • Degradació atmosfèrica de l'isoprè pels radicals hidroxil i nitrat
 • Determinació de l'activitat antioxidant de composts anàlegs a la 3-hidroxipiridina
 • Escuaramidas como agentes de "Quenching" de fluorescencia
 • Estudi de l'efecte de la temperatura sobre les interaccions entre carbohidrats i anells aromàtics
 • Estudi de la interacció del coenzim B12 amb el btuB riboswitch de Klebsiella pneumoniae
 • Estudio de la viabilidad de nanopartículas de Hierro funcionalizadas para la captación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)
 • Preparació de nous materials híbrids basats en la conversió de nanopartícules d'òxids metàl·lics
 • Principis de la "Química Verda": les operacions redox
 • Química de Coordinació de molècules inhibidores de senescència foliar: Auxines tipus Indolacètic, Indolbutíric i molècules relacionades
 • Química Orgànica Computacional: estudi sobre reaccions diotròpiques
 • Síntesi i caracterització estructural del complex de N-(2-pirimidil)benzimidazole amb Zn(II)
 • Un binomio inseparable: la química y la cocina
 • Cinética de oxidación del hierro en agua de mar en presencia exopolisacáridos y sustancias húmicas mediante un sistema quimioluminiscente automático.
 • Intensificación de procesos mediante la aplicación de ultrasonidos de potencia. Implicaciones sobre la calidad del producto.
 • Microextracción In-Vial asistida por membrana. Aplicación a la determinación de ftalato de dibutilo en vino.
 • Modelos experimentales y determinación analítica de los quelantes de fósforo en química clínica.
 • Preparación de complejos del N-(2-pirimidil)bencimidazol con iones metálicos del bloque de [Ni(II), Co(II)]
 • Química de Coordinació de ions metàl·lics i componets d'àcids nucleics.
 • Química de Coordinació de l'Indol Acetat i de drogues antiinflamatòries no esteroïdals (AINEs) relacionades: Indometacina.
 • Química Teòrica i Computacional. Càlcul teòric de pKas de derivats de l'àcid benzoic.
 • Química verde: Agua.
 • Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus UiO-66 per al seu ús com a adsorbents.
 • Aplicación de nanopartículas magnéticas de hierro a la eliminación de mercurio del agua.
 • Diseño e investigación de centros alcalinos en chabazitas.
 • Efecte de cations i alcohols damunt l’estabilitat i agregació del lisozim.
 • Estudio teórico y cristalográfico de interacciones no covalentes de tipo enlace de halógeno.
 • Estudio y evaluación de las interacciones supramoleculares de las escuaramidas con los ácidos nucleicos.
 • Extracción de compuestos antioxidantes del gel de Aloe vera. Optimización del proceso mediante la aplicación de la metodología de superficie de respuesta.
 • Intensificación de procesos mediante la aplicación de ultrasonidos de potencia. Implicaciones sobre la calidad del producto.
 • Métodos analíticos de extracción y test de bioaccesibilidad de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) en sedimentos de las Islas Baleares.
 • Química bioinorgànica del riboswitch responent a coenzim B12 de Klebsiella pneumoniae.
 • Química de Coordinació de drogues antiinflamatòries no esteroïdals (AINEs): naproxén.
 • Química de coordinación de bases pirimidínicas y púricas con largas cadenes alifáticas.
 • Química de la coordinación del N-(2-pirimidil)bencimidazol.
 • Rutas de acceso a compuestos enantioméricamente puros. La desracemización Viedma.
 • Síntesi assistida per microones d’òxids metàl·lics amb gran superfície específica.
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB