Botar al contingut
Escoltar

Grau de Química

240 crèdits - Facultat de Ciències

Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Demostrar tenir coneixements i comprendre’ls en l’àrea de la química a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé té com a suport llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en l’estudi de la química.
 2. Demostrar tenir coneixements i comprendre’ls en àrees relacionades amb la química (matemàtiques, física, biologia i geologia) a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé té com a suport llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en l’estudi de la química.
 3. Saber aplicar els coneixements químics a la feina o la vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se elaborant i defensant arguments i resolent problemes dins de l’àrea de la química.
 4. Tenir capacitat per reunir i interpretar dades rellevants, dins de l’àrea de la química, per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 5. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit químic a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en química amb un alt grau d’autonomia.

Competències transversals

 1. Tenir capacitat de comunicació (oral i escrita) en la llengua oficial i en anglès.
 2. Tenir capacitat de treball en equip (multidisciplinari o no).
 3. Tenir capacitat per gestionar dades i generar informació/coneixement (ús eficaç i eficient de les TIC i altres recursos).
 4. Tenir capacitats de gestió/direcció eficaces i eficients: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 5. Tenir capacitat de resolució eficaç i eficient de problemes, demostrant principis d’originalitat i autodirecció.
 6. Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi.
 7. Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient, la prevenció de riscos laborals i la responsabilitat social corporativa.
 8. Demostrar preocupació per la deontologia professional i el compromís ètic.
 9. Tenir capacitat d’aprenentatge autònom per al desenvolupament professional continu (LLL).
 10. Tenir coneixement dels principis i els hàbits de la recerca cientificotècnica.

Competències relatives al coneixement (teoria)

 1. Tenir coneixement de la terminologia química: nomenclatura, termes, convenis i unitats.
 2. Tenir coneixement dels principis fisicoquímics fonamentals que regeixen la química i les relacions entre les seves àrees.
 3. Tenir coneixement dels principals elements i compostos orgànics i inorgànics, així com biomolècules, les seves rutes sintètiques i la seva caracterització.
 4. Tenir coneixement dels processos de mesura en química per extreure informació (bio)química de qualitat sobre objectes naturals i artificials.
 5. Tenir coneixement de l’impacte pràctic de la química en la vida: indústria, medi ambient, farmàcia, salut, agroalimentació, etc.
 6. Tenir coneixement de les operacions unitàries de la indústria química i altres de relacionades.
 7. Tenir coneixement dels principis matemàtics i físics bàsics necessaris per a la química.
 8. Tenir coneixement general dels principis necessaris per a la química d’àrees afins a aquesta (biologia i geologia).

Competències relatives a les habilitats (coneixement)

 1. Demostrar conèixer i comprendre els fets essencials, els conceptes, els principis i les teories de la química per aplicar-los a la pràctica.
 2. Demostrar habilitats per identificar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius amb un enfocament estratègic.

Competències relatives a les habilitats (pràctica-laboratori)

 1. Demostrar habilitats per a la feina al laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.
 2. Demostrar habilitats per a l’ús adequat de la instrumentació química estàndard i el seu monitoratge.
 3. Demostració inicial d’habilitats per planificar, dissenyar i executar experiments químics.
 4. Demostrar habilitats per als càlculs numèrics i la interpretació de les dades experimentals, amb especial èmfasi en la precisió i l’exactitud.
 5. Demostrar habilitats per a la manipulació segura de mostres biològiques amb finalitats analítiques o preparatives en laboratoris biosanitaris.

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB