Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2013-14
Memòria

El títol de grau d'Educació Primària és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, Art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d’adequar les estableixen a la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació i de l’ORDRE ECI/3857/2007, de 27 de desembre, , que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de mestre en Educació Primària. Es tracta per tant d’un títol indispensable per a l’exercici de la professió de mestre en el tram del sistema educatiu 6-12 anys.

Aquest estudi té com a objectiu bàsic formar els/les futurs/es mestres que faran feina a l'etapa educativa de primària. Pel que fa a la professió de mestre, la societat actual demana professionals qualificats que no sols sàpiguen ensenyar coneixements, sinó que en la seva forma d'ensenyar transmetin uns valors i unes actituds. Així, a grans trets, l'alumnat haurà d'adquirir:

 • Competències transversals que inclouen competències instrumentals, personals i interpersonals i sistèmiques.
 • Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat, els processos i contextos educatius i la societat, família i escola.
 • Competències didacticodisciplinàries relacionades amb la didàctica i els coneixements específics de les diferents àrees curriculars de primària: ciències experimentals, ciències socials, matemàtiques, llengües (català, espanyol i anglès), educació musical, plàstica i visual i educació física.

Finalment, l'alumnat també haurà d'assolir unes competències pràctiques relacionades amb totes les indicades anteriorment.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   120   9   45   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Bases Didàctiques i Disseny Curricular*
Pensament i Contextos Educatius Contemporanis*
TIC Aplicades a l’Educació Primària*
Llengua Catalana*
Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació*

Segon semestre

Psicologia del Desenvolupament en l’Edat Escolar*
Organització i Gestió Educatives*
Sociologia, Convivència i Educació*
Matemàtiques de l’Educació Primària*
Llengua Anglesa i la seva Didàctica I*

Segon curs

Primer semestre

Psicologia de l’Educació i Acció Tutorial
Educació Inclusiva
Lectura i Escriptura Inicials
Didàctica de les Matemàtiques I
Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)

Segon semestre

Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en Context Escolar
Dificultats Específiques d’Aprenentatge
Educació Física i la seva Didàctica
Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l’Escola Primària
Llengua Anglesa i la seva Didàctica II

Tercer curs

Primer semestre

Educació Artística: Música. Didàctica a l’Escola Primària
Educació Física i Hàbits Saludables
Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia - Química)
Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés
d’Ensenyament-Aprenentatge en l’Educació Primària

Segon semestre

L’Ensenyament de la Llengua Espanyola a l’Educació Primària
Pràctiques I d’Educació Primària
Optativa de menció

Quart curs

Primer semestre

Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia -Física)
Didàctica de les Matemàtiques II
Pràctiques II d’Educació Primària

 

* Formació básica

Segon semestre

Literatura Catalana i Universal per a l’Educació Primària
Habilitats Lingüístiques per a l’E.P.: Ensenyament i
Aprenentatge de la Llengua Catalana
Pràctiques de menció
Treball de Fi de Grau
Optativa de menció

  Competències

Competències bàsiques

 • CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Competències generals

 • CG1: Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics al voltant dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • CG2: Dissenyar, planificar i avaluar processos d’ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG3: Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el coneixement crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • CG4: Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • CG5: Fomentar la convivència a l'aula i fora d'aquesta, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l’esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • CG6: Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que en comprèn el funcionament. Exercir les funcions de tutoria i d’orientació amb els estudiants i les seves famílies atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • CG7: Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l’educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • CG8: Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • CG9: Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució de futur sostenible.
 • CG10: Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la feina docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • CG11: Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • CG12: Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.

Competències específiques

 • 1.1.1: Comprendre i analitzar els processos d’aprenentatge relatius al període 6-12 en context familiar, social i escolar
 • 1.1.2: Conèixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials
 • 1.1.3: Dominar els coneixements necessaris per comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i identificar-ne disfuncions.
 • 1.1.4: Identificar dificultats d'aprenentatge, informar-les i col·laborar en el tractament no formals i informals d'educació que atenen aquesta etapa.
 • 1.1.5: Conèixer les propostes i els desenvolupaments actuals basats en l'aprenentatge de competències.
 • 1.1.6: Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge.
 • 1.1.7: Ser capaç d'identificar dificultats del llenguatge oral i escrit i planificar la resolució de la situació educativa, així com orientar els pedres.
 • 1.1.8: Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat, siguin quines siguin les condicions o característiques d'aquest, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballa més directament.
 • 1.1.9: Capacitat per promoure l'aprenentatge autònom de l'alumnat a la llum dels objectius i continguts propis del nivell educatiu corresponent, desenvolupant estratègies que evitin l'exclusió i la discriminació.
 • 1.2.1: Conèixer l'organització dels col·legis d'educació infantil i primària i la diversitat d'accions que en comprèn el funcionament.
 • 1.2.2: Conèixer els fonaments de l'educació primària, la relació interdisciplinària, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius, tot relacionant-ho amb l'educació infantil.
 • 1.2.3: Analitzar i comprendre els processos educatius a l'aula i fora relatius al període de 6-12 anys.
 • 1.2.4: Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen, així com les organitzacions
 • 1.2.5: Prendre consciència i valorar l'abast, les implicacions i dificultats de la professió docent al món actual i potenciar una actitud positiva davant la formació continuada, entenent que el fet educatiu és una tasca permanent, sempre inacabada
 • 1.2.6 Organitzar, dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent a l'aula, tenint en compte l'anàlisi dels contextos i els espais formatius del centre i de l'entorn.
 • 1.2.7 Analitzar el llenguatge educatiu i precisar la terminologia i els conceptes bàsics al voltant del significant educació.
 • 1.2.8 Conèixer les teories educatives contemporànies i la seva vigència en les pràctiques institucionals actuals.
 • 1.2.9: Conèixer el sistema educatiu al nostre país i la seva evolució històrica, així com els condicionants polítics i legislatius de l'activitat educativa
 • 1.2.10: Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i el rol del professorat com a facilitador.
 • 1.2.11: Abordar i resoldre problemes de disciplina així com altres situacions conflictives al centre i a l'aula.
 • 1.2.12: Promoure el treball i l’esforç individual i cooperatiu.
 • 1.2.13: Promoure accions d'educació en valors i cultura de convivència que permetin actituds de respecte, afecte i acceptació orientades a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica que facilitin les relacions interpersonals positives, l'autoestima i el desenvolupament emocional de l'alumnat tant dins com fora del centre escolar.
 • 1.2.14: Conèixer i abordar situacions escolars en contextos multiculturals, interculturals i plurilingües.
 • 1.2.15: Participar en la definició del projecte educatiu de centre i en l’activitat general de la comunitat educativa, atenent a criteris de gestió de qualitat.
 • 1.2.16: Conèixer i desenvolupar una metodologia activa, participativa, crítica i creativa que permeti desenvolupar una educació integral.
 • 1.2.17: Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca educativa sobre la pròpia pràctica docent
 • 1.2.18: Dissenyar projectes d'innovació encaminats a la millora dels processos educatius, identificant indicadors d'avaluació a tots els nivells
 • 1.2.19: Avaluar de manera contínua, formativa i global el desenvolupament de l’alumnat, introduint les mesures educatives necessàries per atendre la diversitat i les peculiaritats individuals de l’alumnat en el marc duna educació integral.
 • 1.2.20: Analitzar, interpretar i valorar críticament les propostes curriculars que emanen de les diferents administracions educatives.
 • 1.2.21: Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària i desenvolupar actituds de canvi.
 • 1.3.1: Adquirir i mostrar habilitats socials per entendre les famílies i fer-se entendre per elles.
 • 1.3.2: Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l’educació familiar en el període 6-12.
 • 1.3.3: Relacionar l'educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat i les institucions i altres entitats relacionades amb la infància.
 • 1.3.4: Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar
 • 1.3.4.1: Coneixement de l'impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles i l'anàlisi del llenguatge audiovisual per promoure'n un consum conscients
 • 1.3.4.2: Discriminació i inclusió social
 • 1.3.4.3: Gènere, canvis en les relacions de gènere: principis d’igualtat entre dones i Homes
 • 1.3.4.4: Reconeixement i valoració de la diversitat personal, social i multicultural i respecte per aquestes diferències.
 • 1.3.4.5: Cultura de la pau i la no-violència
 • 1.3.4.6: Drets humans, valors democràtics i solidaritat.
 • 1.3.4.7: Entorn mediambiental i desenvolupament sostenible.
 • 1.3.4.8: I altres problemes socials: bretxa digital i accessibilitat a les TIC; diversitat social i inadaptació social; salut i educació per a la salut.
 • 1.3.5: Facilitar la comunicació entre escola i família mitjançant els nous mitjans d'expressió
 • 1.3.6 Desenvolupar actuacions encaminades a assolir la igualtat d'oportunitats, l'equitat i la compensació de les desigualtats que afecten l'alumnat
 • 1.3.7: Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar actual i considerar-les en la intervenció i la interrelació amb elles.
 • 1.3.8: Capacitat per seleccionar, utilitzar i avaluar adequadament les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament/aprenentatge com a mitjans i recursos didàctics.
 • 1.3.9: Desenvolupar actituds que afavoreixin la relació, participació i comunicació de la família a la vida dels centres.
 • 2.1.1: Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (Física, Química, Biologia i Geologia).
 • 2.1.2: Conèixer el currículum escolar d'aquestes ciències.
 • 2.1.3: Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.
 • 2.1.4: Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l'adquisició de competències bàsiques als estudiants.
 • 2.1.5: Valorar les ciències com un fet cultural.
 • 2.1.6: Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per procurar un futur sostenible.
 • 2.2.1: Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.
 • 2.2.2: Conèixer el currículum escolar de les ciències socials.
 • 2.2.3: Integrar l’estudi històric i geogràfic des d’una orientació instructiva i cultural.
 • 2.2.4: Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants
 • 2.2.5: Fomentar l’educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
 • 2.2.6: Valorar la rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els pobles.
 • 2.2.7: Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
 • 2.2.8: Identificar el coneixement social com a producte d'un procés de construcció històric i territorial.
 • 2.2.9: Comprendre les categories temporals del procés històric, les seves representacions en cicles i etapes.
 • 2.2.10: Promoure el desenvolupament de la identitat cultural a través del desenvolupament històric, artístic i social.
 • 2.2.11: Aprendre a utilitzar el vocabulari específic –geogràfic, històric i artísticadequat i els contextos en què resulta pertinent la seva utilització.
 • 2.2.12: Conèixer els instruments bàsics del treball geogràfic: cartografia, formes de representació gràfica, observació directa, anàlisi del paisatge, fotografia i imatges satèl·lit.
 • 2.2.13: Conèixer els llenguatges principals de l'expressió estètica i les seves manifestacions.
 • 2.2.14: Conèixer els continguts dels principals eixos temàtics de les Ciències Socials en educació primària.
 • 2.2.15: Relacionar la pluralitat social, artística i cultural actual com a resultat de l’evolució històrica esdevinguda sobre bases geogràfiques i territorials molt contrastades.
 • 2.2.16: Saber integrar les noves tecnologies a l'ensenyament de la història i de la geografia.
 • 2.2.17: Distingir entre els diferents conceptes d'escala espacial i temporal i relacionar-los amb els instruments mètrics i cronològics de mesura, així com amb les unitats corresponents.
 • 2.2.18: Iniciar els alumnes en el coneixement de l'estructura econòmica de les organitzacions humanes, de les activitats i de la transformació paral·lela als descobriments geogràfics, les fonts d'energia i les innovacions tecnològiques i científiques.
 • 2.2.19: Reconèixer el valor didàctic de l'entorn com a mitjà per estimular la curiositat de l'alumnat de primària i adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar l'exploració i la reflexió dels alumnes sobre fenòmens que tenen lloc al seu voltant, i per despertar-ne l'interès per el coneixement del seu entorn geogràfic i social immediat
 • 2.3.1: Adquirir competències matemàtiques bàsiques (numèriques, càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).
 • 2.3.2: Conèixer el currículum escolar de matemàtiques.
 • 2.3.3: Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.
 • 2.3.4: Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.
 • 2.3.5: Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.
 • 2.3.6: Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • 2.3.7: Fomentar el raonament, la justificació i l'argumentació, l'anàlisi crítica i la comunicació mitjançant un llenguatge matemàtic correcte per a la interpretació i producció d'informació, resolució de problemes reals i presa de decisions amb criteri.
 • 2.4.1: Conèixer el currículum escolar de les llengües i la seva literatura.
 • 2.4.2: Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació i conèixer els fonaments lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics, pragmàtics i didàctics de l'aprenentatge de llengües.
 • 2.4.3: Conèixer el procés d'aprenentatge i ensenyament del llenguatge oral i escrit i l'aplicació de diferents estratègies metodològiques que permetin atendre qualsevol dificultat que pugui aparèixer en el procés d'adquisició i ús.
 • 2.4.4: Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en llengua catalana i llengua castellana.
 • 2.4.5: Conèixer les dificultats lingüístiques i culturals dels estudiants d'altres llengües per a l'aprenentatge de la llengua catalana i castellana.
 • 2.4.6: Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües i evitar qualsevol tipus de discriminació cultural, racial, sexista, etc. en l'ús i l'ensenyament de les llengües.
 • 2.4.7: Disposar d'una competència comunicativa adequada i d'un bon coneixement lingüístic i sociocultural de la llengua estrangera.
 • 2.4.8: Dissenyar activitats dirigides a assolir una comunicació oral suficient en la llengua estrangera per part dels estudiants
 • 2.4.9: Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil i juvenil, a partir de la selecció i disseny de material educatiu procedent de la mateixa
 • 2.4.10: Fomentar i dissenyar estratègies didàctiques orientades a la creació de l’hàbit lector i fomentar l’escriptura.
 • 2.4.11: Desenvolupar i avaluar els continguts del currículum i el procés d'aprenentatge de llengües dels estudiants mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • 2.5.1: Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts musical, plàstica i visual.
 • 2.5.2: Conèixer el currículum escolar de l'educació artística en els aspectes plàstic, audiovisual i musical, així com la creació de recursos a partir dels continguts del currículum que permetin fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l’escola.
 • 2.5.3: Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • 2.5.4: Conèixer, valorar i seleccionar obres musicals i artístiques de diferents estils, temps i cultures i els fonaments de la cultura i el patrimoni popular
 • 2.5.5: Promoure i millorar la sensibilitat estètica i auditiva mitjançant la pràctica de l'observació de les obres d'art i de la pràctica del cant i l'educació de l'oïda i la vista en el reconeixement de les característiques de les diferents obres i textos musicals.
 • 2.5.6: Conèixer i dominar els principis d'expressió i comunicació corporal, més directament relacionats amb el fet musical i amb la rítmica i la dansa, així com els fonaments del llenguatge musical, les tècniques de representació i els fonaments d'harmonia i ser-ne capaç utilitzar referències variades per a la improvisació individual o en grup.
 • 2.5.7: Conèixer i dominar els principis d'expressió i de comunicació plàstica, així com els fonaments del llenguatge visual i plàstic, les tècniques de representació i desenvolupament de la creativitat, les característiques de les manifestacions artístiques i els processos estètics.
 • 2.5.8: Desenvolupar i utilitzar estratègies per garantir el coneixement, la cura i la higiene de la pròpia veu.
 • 2.5.9: Capacitat per conèixer, comprendre i valorar les manifestacions perceptives, estètiques, creatives, interpretatives, comunicatives, expressives i representatives en l'àmbit plàstic, visual i musical, de l'alumnat de diferents cultures, en relació amb el seu desenvolupament i context social, familiar i cultural, amb les seues característiques i diferències individuals.
 • 2.6.1: Conèixer el currículum escolar de l'Educació Física. Dominar la teoria i la didàctica específica de l’Educació Física, els fonaments i les tècniques de programació de l’àrea i disseny de sessions, així com les estratègies d’intervenció i avaluació dels resultats.
 • 2.6.2: Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants
 • 2.6.3: Saber utilitzar, conèixer i aplicar els fonaments del joc, de les tècniques d'iniciació esportiva, dels esports, de les activitats físiques al medi natural per a la seva aplicació i orientació al centre en horari escolar i extraescolar així com conèixer els recursos per fomentar la participació esportiva al llarg de la vida.
 • 2.6.4: Conèixer els aspectes que relacionen l'activitat física amb l'oci, el lleure i la recreació per poder establir bases d'actuació adequades al medi escolar.
 • 2.6.5: Conèixer, valorar i acceptar el propi cos, el desenvolupament psicomotor, les possibilitats motrius, així com els principis que contribueixen a la formació cultural personal i social des de l'Educació Física.
 • 2.6.6: Conèixer i promoure una educació d'hàbits de vida saludables, els fonaments biològics i fisiològics del cos humà. Tenir coneixements sobre els processos d’adaptació a l’exercici físic, les capacitats físiques bàsiques i la seva evolució. Els factors determinants de l’evolució ontogènica i una educació en valors.
 • 3.1: Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seva gestió.
 • 3.2: Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • 3.3: Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d’ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • 3.4: Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • 3.5: Participar a l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • 3.6: Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actuació que es puguin establir en un centre.
 • 3.7: Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudiants 6-12 anys.
 • 3.8: Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.

Competència transversal

 • CT1: Comprendre que qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones i la protecció mediambiental i d'acord amb els valors propis de una cultura de pau i de valors democràtics.