Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Educació Primària (Pla 2013)

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Títol
Oficial
Any d'inici
2013-14
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències básiques

 1. Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió.
 2. Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula i dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència.
 3. Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d’ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i les estratègies necessàries.
 4. Relacionar la teoria i la pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.
 5. Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 6. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actuació que es puguin establir en un centre.
 7. Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudiants 6-12 anys.
 8. Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.

Competències didàctic disciplinàries

 • Ciències experimentals
  1. Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i geologia).

  2. Conèixer el currículum escolar d’aquestes ciències.

  3. Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències en la vida quotidiana.

  4. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l’adquisició de competències bàsiques en els estudiants.

  5. Valorar les ciències com un fet cultural.

  6. Reconèixer la influència mútua entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per procurar un futur sostenible.

 • Ciències Socials
  1. Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.

  2. Conèixer el currículum escolar de les ciències socials.

  3. Integrar l’estudi històric i geogràfic des d’una orientació instructiva i cultural.

  4. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  5. Fomentar l’educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.

  6. Valorar la rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els pobles.

  7. Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.

  8. Identificar el coneixement social com a producte d’un procés de construcció històric i territorial.

  9. Comprendre les categories temporals del procés històric, les seves representacions en cicles i etapes.

  10. Promoure el desenvolupament de la identitat cultural a través del desenvolupament històric, artístic i social.

  11. Aprendre a utilitzar el vocabulari específic –geogràfic, històric i artístic– adequat i els contextos en els quals resulta pertinent utilitzar-lo.

  12. Conèixer els instruments bàsics del treball geogràfic: cartografia, formes de representació gràfica, observació directa, anàlisi del paisatge, fotografia i imatges satèl·lit.

  13. Conèixer els principals llenguatges de l’expressió estètica i les seves manifestacions.

  14. Conèixer els continguts dels principals eixos temàtics de les ciències socials en educació primària.

  15. Relacionar la pluralitat social, artística i cultural actual com a resultat de l’evolució històrica esdevinguda sobre bases geogràfiques i territorials molt contrastades.

  16. Saber integrar les noves tecnologies a l’ensenyament de la història i de la geografia.

  17. Distingir entre els diferents conceptes d’escala espacial i temporal i relacionar-los amb els instruments mètrics i cronològics de mesurament, així com amb les unitats corresponents.

  18. Iniciar l’alumnat en el coneixement de l’estructura econòmica de les organitzacions humanes, les seves activitats i la seva transformació paral·lela als descobriments geogràfics, les fonts d’energia i les innovacions tecnològiques i científiques.

  19. Reconèixer el valor didàctic de l’entorn com a mitjà per estimular la curiositat de l’alumnat de primària i adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar-los l’exploració i la reflexió sobre fenòmens que ocorren al seu voltant, i per despertar-los l’interès pel coneixement de l’entorn geogràfic i social immediat.

 • Matemàtiques
  1. Adquirir competències matemàtiques bàsiques (numèriques, càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).

  2. Conèixer el currículum escolar de matemàtiques.

  3. Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.

  4. Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.

  5. Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.

  6. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  7. Fomentar el raonament, la justificació i l’argumentació, l’anàlisi crítica i la comunicació mitjançant un llenguatge matemàtic correcte per interpretar i produir informació, resoldre problemes reals i prendre decisions amb criteri

 • Llengües
  1. Conèixer el currículum escolar de les llengües i la seva literatura.

  2. Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació i conèixer els fonaments lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics, pragmàtics i didàctics de l’aprenentatge de llengües.

  3. Conèixer el procés d’aprenentatge i ensenyament del llenguatge oral i escrit i l’aplicació de diferents estratègies metodològiques que permetin atendre qualsevol dificultat que pugui aparèixer en el procés d’adquisició i ús.

  4. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en llengua catalana i llengua castellana.

  5. Conèixer les dificultats lingüístiques i culturals dels estudiants d’altres llengües per aprendre llengua catalana i castellana.

  6. Afrontar situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multilingües evitant qualsevol tipus de discriminació cultural, racial, sexista, etc. en l’ús i l’ensenyament de les llengües.

  7. Disposar d’una competència comunicativa adequada així com d’un bon coneixement lingüístic i sociocultural de la llengua estrangera.

  8. Dissenyar activitats dirigides a aconseguir una comunicació oral suficient en la llengua estrangera per part de l’alumnat.

  9. Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil i juvenil, a partir de la selecció i el disseny de material educatiu procedent d’aquesta.

  10. Fomentar i dissenyar estratègies didàctiques orientades a la creació de l’hàbit lector i a fomentar l’escriptura.

  11. Desenvolupar i avaluar els continguts del currículum i el procés d’aprenentatge de llengües de l’alumnat mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure’n les competències corresponents.

 • Educació musical, plàstica i visual
  1. Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts musical, plàstica i visual.

  2. Conèixer el currículum escolar de l’educació artística en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical així com la creació de recursos a partir dels continguts del currículum que permetin fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l’escola.

  3. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  4. Conèixer, valorar i seleccionar obres musicals i artístiques de diferents estils, temps i cultures i els fonaments de la cultura i el patrimoni popular.

  5. Promoure i millorar la sensibilitat estètica i auditiva mitjançant la pràctica de l’observació de les obres d’art i la pràctica del cant, i l’educació de l’oïda i la vista, en el reconeixement de les característiques de les diferents textos i obres musicals.

  6. Conèixer i dominar els principis d’expressió i comunicació corporal, més directament relacionats amb el fet musical i amb la rítmica i la dansa, així com els fonaments del llenguatge musical, les seves tècniques de representació i els fonaments d’harmonia i poder utilitzar referències variades per improvisar individualment o en grup.

  7. Conèixer i dominar els principis d’expressió i comunicació plàstica, així com els fonaments del llenguatge visual i plàstic, les seves tècniques de representació i desenvolupament de la creativitat, les característiques de les manifestacions artístiques i els seus processos estètics.

  8. Desenvolupar i utilitzar estratègies per garantir el coneixement, la cura i la higiene de la pròpia veu.

  9. Capacitat per conèixer, comprendre i valorar les manifestacions perceptives, estètiques, creatives, interpretatives, comunicatives, expressives i representacionals en l’àmbit plàstic, visual i musical, de l’alumnat de diferents cultures, en relació amb el seu desenvolupament i el seu context social, familiar i cultural, amb les seves característiques i diferències individuals.

 • Educació física
  1. Conèixer el currículum escolar de l’educació física. Dominar la teoria i la didàctica específica de l’educació física, els fonaments i les tècniques de programació de l’àrea i el disseny de sessions, així com les estratègies d’intervenció i avaluació dels resultats.

  2. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  3. Saber utilitzar, conèixer i aplicar els fonaments del joc, les tècniques d’iniciació esportiva, els esports, les activitats físiques en el mitjà natural per a la seva aplicació i orientació en el centre en horari escolar i extraescolar així com conèixer els recursos per fomentar la participació esportiva al llarg de la vida.

  4. Conèixer els aspectes que relacionen l’activitat física amb el lleure, el temps lliure i la recreació per poder establir bases d’actuació adequades en el medi escolar.

  5. Conèixer, valorar i acceptar el propi cos, el seu desenvolupament psicomotor, les seves possibilitats motrius, així com els principis que contribueixen a la formació cultural personal i social des de l’educació física.

  6. Conèixer i promoure una educació d’hàbits de vida saludables, els fonaments biològics i fisiològics del cos humà. Tenir coneixements sobre els processos d’adaptació a l’exercici físic, les capacitats físiques bàsiques i la seva evolució. Els factors determinants de l’evolució ontogènica i una educació en valors.


Pràctiques

 • Instrumentals
  1. Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi.

  2. Tenir capacitat d’organització i planificació.

  3. Tenir coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi (documentació i comunicació).

  4. Tenir capacitat de gestió de la informació: obtenció i anàlisi de diferents fonts (documentació i comunicació).

  5.  Saber resoldre problemes.

  6. Prendre decisions.

  7. Tenir capacitat d’identificar necessitats.

  8. Tenir capacitat d’investigar la pròpia pràctica.

  9. Tenir capacitat de crear i adaptar estratègies i materials mitjans didàctics.

 • Personals i interpersonals
  1. Treballar en un context internacional.
  2. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
  3. Tenir habilitats comunicatives i lingüístiques.
  4. Assumir la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència.
  5. Tenir capacitat de crítica i autocrítica.
  6. Tenir capacitat de treballar en equip.
 • Sistèmiques
  1. Fer un aprenentatge autònom.

  2. Adaptar-se a noves situacions.

  3. Desenvolupar la creativitat.

  4. Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

  5. Tenir motivació per la qualitat.

  6. Conèixer els recursos disponibles i saber buscar ajuda.

  7. Tenir capacitat de lideratge.


Competències transversals


Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB