Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Educació Primària (Pla 2013)

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 200

Requisits d'accés

El requisit per accedir als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària és acreditar alguna de les vies d'accés a la universitat. Tindran peferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_Edu).


Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
 • Arts Escèniques (0,2)
 • Biologia (0,2)
 • Cultura Audiovisual II (0,1)
 • Física (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Geologia (0,2)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Llatí II (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
 • Química (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEP2

Secretari/ària
3r vocal
Juan Puigserver, Micaela
4t vocal
Torres Seguí, Carla

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Educació Primària (Pla 2013)

Mestre. Educació Especial (Alberta Giménez) (Pla 2002)
Mestre. Educació Especial (Alberta Giménez) (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
3507: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
3508: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
3526: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
3534: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
3535: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
3589: Idioma Estranger i la seva Didàctica
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
3692: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
3695: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
3696: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
3700: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
3702: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
3709: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
3713: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
3763: Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial
22111: Educació Inclusiva
3764: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva
 • 22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
 • 22144: Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
3767: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Motora
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
3768: Intervenció Educativa amb Alumnes Superdotats
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
3769: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
3769: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual
22141: Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola
3771: Expressió Plàstica i Necessitats Educatives Especials
22116: Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
3772: Expressió Musical i Necessitats Educatives Especials
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
3773: Dificultats d'Aprenentatge del Llenguatge Escrit
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
 • 3774: Pràctiques d'Educació Especial I
 • 3777: Pràctiques d'Educació Especial II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
3775: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Mental
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
3775: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Mental
22142: Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci
3778: Inadaptació Social i Escolar
22137: Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola
3795: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària

Mestre. Educació Física (Alberta Giménez) (Pla 2002)
Mestre. Educació Física (Alberta Giménez) (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
3503: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
3507: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
3508: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
3526: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
3534: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
3535: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
3562: Matemàtiques i la seva Didàctica I
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
3692: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
3695: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
3696: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
3700: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
3702: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
3709: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
3713: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
3740: Educació Física i la seva Didàctica I
22115: Educació Física i la seva Didàctica
3741: Iniciació Esportiva Genèrica I
22121: Educació Física i Hàbits Saludables
3742: Aprenentatge i Desenvolupament Motor I
22115: Educació Física i la seva Didàctica
3743: Educació Física i la seva Didàctica II
22115: Educació Física i la seva Didàctica
 • 3745: Pràctiques d'Educació Física I
 • 3746: Pràctiques d'Educació Física II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
3747: Iniciació Esportiva Genèrica II
22121: Educació Física i Hàbits Saludables
3748: Aprenentatge i Desenvolupament Motor II
22115: Educació Física i la seva Didàctica
3749: Educació Física i le seva Didàctica III
22115: Educació Física i la seva Didàctica
3750: Animació Esportivoturística
22151: Educació Física, Oci i Recreació
3795: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària

Mestre. Educació Musical (Alberta Giménez) (Pla 2002)
Mestre. Educació Musical (Alberta Giménez) (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
3503: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
3507: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
3508: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
3526: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
3534: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
3535: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
3562: Matemàtiques i la seva Didàctica I
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
3576: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
3692: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
3695: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
3696: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
3697: Llenguatge Musical I
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
3698: Formació Vocal i Auditiva
22158: Educació de la Veu
3699: Llenguatge Musical II
22155: Formació Musical
3700: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
3702: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
3703: Formació Instrumental I
22157: Agrupacions Instrumentals
3704: Agrupacions Musicals I
22156: Agrupacions Vocals
3705: Formació Rítmica i Dansa
22157: Agrupacions Instrumentals
 • 3706: Pràctiques d'Educació Musical I
 • 3707: Pràctiques d'Educació Musical II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
3709: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
3710: Formació Instrumental II
22157: Agrupacions Instrumentals
3711: Agrupacions Musicals II
22157: Agrupacions Instrumentals
3712: Història de la Música i del Folklore
22156: Agrupacions Vocals
3713: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
3795: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària

Mestre. Educació Primària (Alberta Giménez) (Pla 2002)
Mestre. Educació Primària (Alberta Giménez) (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
3507: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
3508: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
3513: Ciències de la Natura i la seva Didàctica I
22127: Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)
3514: Ciències Socials i la seva Didàctica I
22124: Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
3515: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
3526: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
3534: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
3535: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
3582: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica II
22125: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
3589: Idioma Estranger i la seva Didàctica
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
3692: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
3696: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
3700: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
3702: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
3709: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
3713: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
3715: Educació Artística i la seva Didàctica (Música)
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
3716: Educació Artística i la seva Didàctica(Plàstica)
22116: Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
3718: Ciències Socials i la seva Didàctica II
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
3719: Matemàtiques i la seva Didàctica I
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
 • 3720: Pràctiques d'Educació Primària I
 • 3721: Pràctiques d'Educació Primària II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
3724: Matemàtiques i la seva Didàctica II
22113: Didàctica de les Matemàtiques I
3795: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària

Mestre. Llengua Estrangera (Alberta Giménez) (Pla 2002)
Mestre. Llengua Estrangera (Alberta Giménez) (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
3503: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
3507: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
3508: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
3526: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
3534: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
3535: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
3562: Matemàtiques i la seva Didàctica I
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
3566: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22102: Llengua Catalana
3576: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
3582: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica II
22125: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
3585: Lingüística
22131: Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
3692: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
3695: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
3696: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
3700: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
3702: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
3709: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
3751: Llengua Anglesa I
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
3752: Morfosintaxi i Semàntica
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
3753: Llengua Anglesa II
22117: Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
3755: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
22159: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
 • 3756: Pràctiques de Llengua Estrangera I
 • 3757: Pràctiques de Llengua Estrangera II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
3760: Literatura Anglesa
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
3761: Context Cultural del Països de Parla Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa

Grau d'Educació Primària (Pla 2009) - CESAG
Grau d'Educació Primària (Pla 2009) - CESAG Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
29200: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
29201: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
29202: Llengua Catalana
22102: Llengua Catalana
29203: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
29204: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
29205: Organització i Gestió Educatives
22105: Organització i Gestió Educatives
29206: Sociologia, Convivència i Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
29207: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
29208: Matemàtiques de l'Educació Primària
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
29209: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
29210: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
29211: Educació Inclusiva
22111: Educació Inclusiva
29212: Lectura i Escriptura Inicials
22112: Lectura i Escriptura Inicials
29213: Didàctica de les Matemàtiques I
22113: Didàctica de les Matemàtiques I
29214: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
29215: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
29216: Educació Artística: Plàstica i Visual
22116: Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
29217: Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
22117: Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
29218: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
29219: Intervenció Psicoed. en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escol.
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
29220: Educació Artística: Música
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
29221: Educació Física i Hàbits Saludables
22121: Educació Física i Hàbits Saludables
29222: Mitjans i Recursos Tecno. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en l'E.P.
22122: Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
29223: Ciències Experimentals i la seva Didàctica I
22123: Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
29224: Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
22124: Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
29225: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
22125: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
29226: Pràctiques I
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
29227: Ciències Experimentals i la seva Didàctica II
22127: Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)
29228: Didàctica de les Matemàtiques II
22128: Didàctica de les Matemàtiques II
29229: Pràctiques II
22129: Pràctiques II d'Educació Primària
29230: Literatura Catalana Universal per a l'Educació Primària
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
29231: Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Primària
22131: Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
29233: Pràctiques de no Menció
22169: Pràctiques de no Menció
29239: Atenció a l'Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu a l'Esc
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
29241: Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola
22141: Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola
29243: Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22143: Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
29244: Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
22144: Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
29251: Educació Física, Oci i Recreació
22151: Educació Física, Oci i Recreació
29254: Educació per a la Salut
22154: Educació per a la Salut
29255: Formació Musical
22155: Formació Musical
29257: Agrupacions Instrumentals
22157: Agrupacions Instrumentals
29259: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
22159: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
29260: Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial
22133: Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial
29261: Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22163: Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
29262: Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22164: Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
29263: Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa
22165: Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa
29264: Pràctiques de Menció: Educació Física
22166: Pràctiques de Menció: Educació Física
29265: Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
22167: Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
29266: Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
22168: Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
29334: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
22102: Llengua Catalana
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22006: Organització i Gestió Educatives
22105: Organització i Gestió Educatives
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22112: Lectura i Escriptura Inicials
22010: Educació Inclusiva
22111: Educació Inclusiva
22011: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22035: Llengua i Cultura Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22038: Didàctica de la Religió Catòlica

Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
Grau d'Educació Primària (Pla 2009) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22102: Llengua Catalana
22102: Llengua Catalana
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22105: Organització i Gestió Educatives
22105: Organització i Gestió Educatives
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22111: Educació Inclusiva
22111: Educació Inclusiva
22112: Lectura i Escriptura Inicials
22112: Lectura i Escriptura Inicials
22113: Didàctica de les Matemàtiques I
22113: Didàctica de les Matemàtiques I
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22115: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
22116: Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
22116: Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
22117: Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
22117: Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
22121: Educació Física i Hàbits Saludables
22121: Educació Física i Hàbits Saludables
22122: Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22122: Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22123: Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
22123: Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
22124: Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
22124: Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
22125: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
22125: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
22127: Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)
22127: Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)
22128: Didàctica de les Matemàtiques II
22128: Didàctica de les Matemàtiques II
22129: Pràctiques II d'Educació Primària
22129: Pràctiques II d'Educació Primària
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
22131: Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
22131: Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
22133: Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial
22133: Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial
22134: Acció Tutorial i Orientadora en l'Educació Primària
22134: Acció Tutorial i Orientadora en l'Educació Primària
22135: Estratègies d'Aprenentatge i Hàbits de Treball en la Educació Primària
22135: Estratègies d'Aprenentatge i Hàbits de Treball en la Educació Primària
22136: Tutoria i Tècniques de Gestió
22136: Tutoria i Tècniques de Gestió
22137: Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola
22137: Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola
22138: Educació Intercultural
22138: Educació Intercultural
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
22141: Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola
22141: Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola
22142: Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci
22142: Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci
22143: Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22143: Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22144: Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
22144: Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
22145: Prevenció de les Dificultats del Llenguatge i l'Audició
22145: Prevenció de les Dificultats del Llenguatge i l'Audició
22146: Sistemes Alternatius de Comunicació
22146: Sistemes Alternatius de Comunicació
22147: Gestió de Projectes TIC
22147: Gestió de Projectes TIC
22148: Disseny de Materials Didàctics
22148: Disseny de Materials Didàctics
22149: Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge
22149: Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge
22150: Mitjans de Comunicació i Educació
22150: Mitjans de Comunicació i Educació
22151: Educació Física, Oci i Recreació
22151: Educació Física, Oci i Recreació
22152: Jocs i Esports Alternatius
22152: Jocs i Esports Alternatius
22153: Educació Esportiva
22153: Educació Esportiva
22154: Educació per a la Salut
22154: Educació per a la Salut
22155: Formació Musical
22155: Formació Musical
22156: Agrupacions Vocals
22156: Agrupacions Vocals
22157: Agrupacions Instrumentals
22157: Agrupacions Instrumentals
22158: Educació de la Veu
22158: Educació de la Veu
22159: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
22159: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
22163: Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22163: Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164: Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22164: Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22165: Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa
22165: Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa
22166: Pràctiques de Menció: Educació Física
22166: Pràctiques de Menció: Educació Física
22167: Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
22167: Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
22168: Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
22168: Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
22169: Pràctiques de no Menció
22169: Pràctiques de no Menció

Grau d'Educació Social
Grau d'Educació Social Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21901: Documentació i Comunicació Científica
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22201: Psicologia del Desenvolupament
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22203: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22105: Organització i Gestió Educatives
22321: Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22138: Educació Intercultural

Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22002: Llengua Catalana i la seva Didàctica
22102: Llengua Catalana
22003: Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22006: Organització i Gestió Educatives
22105: Organització i Gestió Educatives
22008: La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip
22112: Lectura i Escriptura Inicials
22010: Educació Inclusiva
22111: Educació Inclusiva
22011: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22027: Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22033: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22034: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
22035: Llengua i Cultura Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
22038: Didàctica de la Religió Catòlica
22038: Didàctica de la Religió Catòlica

Grau de Pedagogia (Pla 2009)
Grau de Pedagogia (Pla 2009) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22201: Psicologia del Desenvolupament
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22105: Organització i Gestió Educatives
22203: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22207: Planificació de la Intervenció Educativa
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22208: Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
22105: Organització i Gestió Educatives
22218: Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics
22122: Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22219: Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola
22137: Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola
22220: Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva
22111: Educació Inclusiva
22227: Orientació, Mediació i Tutoria
22136: Tutoria i Tècniques de Gestió
22231: Gestió del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa
22149: Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge
22233: Dificultats d'Aprenentatge Escolar
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22234: Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
22321: Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22138: Educació Intercultural

Mestre. Educació Especial (Pla 2002)
Mestre. Educació Especial (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
5102: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
5104: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5112: Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial
22111: Educació Inclusiva
5113: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
5113: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva
22144: Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
5114: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Motora
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
 • 5114: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Motora
 • 5138: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual
 • 5164: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Mental
 • 22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
 • 22142: Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci
5115: Intervenció Educativa amb Alumnes Superdotats
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
5126: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
5138: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
5140: Expressió Plàstica i Necessitats Educatives Especials
22116: Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
5141: Expressió Musical i Necessitats Educatives Especials
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
5142: Tractaments Educatius dels Trastorns de la Llengua Escrita
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
 • 5143: Pràcticum d'Educació Especial I
 • 5166: Pràcticum de l'Educació Especial II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
5144: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
5164: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Mental
22140: L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats
5167: Prevenció i Intervenció Ed. sobre Problemes d'Inadaptació Social a l'Escola
22137: Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5173: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22150: Mitjans de Comunicació i Educació
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5232: Idioma Estranger i la seva Didàctica
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I

Reconeixements de crèdits de Mestre. Educació Especial (Pla 2002) cap a Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
5139 - Educació Física i Alumnes amb Necessitats Educatives Especials 3 Optatius
5165 - Transtorns de Conducta i de Personalitat 3 Optatius
Mestre. Educació Física (Pla 2002)
Mestre. Educació Física (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
5102: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
5104: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5105: Educació Física i la seva Didàctica I
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5106: Iniciació Esportiva Genèrica I
22153: Educació Esportiva
5117: Aprenentatge i Desenvolupament Motor I
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5118: Educació Física i la seva Didàctica II
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5119: Iniciació Esportiva Genèrica II
22153: Educació Esportiva
 • 5120: Pràcticum d'Educació Física I
 • 5149: Pràcticum d'Educació Física II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
5126: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
5144: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5146: Animació Esportivoturística
22151: Educació Física, Oci i Recreació
5147: Aprenentatge i Desenvolupament Motor II
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5148: Educació Física i la seva Didàctica III
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5172: Educació de l'Oci i del Temps Lliure amb Activitats Físiques Alternatives
22152: Jocs i Esports Alternatius
5173: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22150: Mitjans de Comunicació i Educació
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
5226: Idioma Estranger i la seva Didàctica
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
5241: Teoria i Pràctica del Condicionament Físic
22121: Educació Física i Hàbits Saludables
5245: Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment
22121: Educació Física i Hàbits Saludables

Mestre. Educació Musical (Pla 2002)
Mestre. Educació Musical (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
5102: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
5104: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5110: Llenguatge Musical I
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
5111: Llenguatge Musical II
22155: Formació Musical
5126: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
5129: Agrupacions Musicals I
22156: Agrupacions Vocals
5130: Formació Instrumental I
22157: Agrupacions Instrumentals
5131: Formació Rítmica i Dansa
22157: Agrupacions Instrumentals
5132: Formació Vocal i Auditiva
22158: Educació de la Veu
 • 5133: Pràcticum d'Educació Musical I
 • 5161: Pràcticum d'Educació Musical II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
5144: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
5158: Agrupacions Musicals II
22157: Agrupacions Instrumentals
5159: Formació Instrumental II
22157: Agrupacions Instrumentals
5160: Història de la Música i del Folklore
22156: Agrupacions Vocals
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5170: Educació de la Veu
22158: Educació de la Veu
5173: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22150: Mitjans de Comunicació i Educació
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5222: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
5224: Didàctica de l'Expressió Musical
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
5226: Idioma Estranger i la seva Didàctica
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I

Mestre. Educació Primària (Pla 2002)
Mestre. Educació Primària (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
5102: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
5104: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5109: Educació Artística i la seva Didàctica (Música)
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
5126: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
5134: Educació Artística i la seva Didàctica (Plàstica)
22116: Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
 • 5137: Pràcticum d'Educació Primària I
 • 5163: Pràcticum d'Educació Primària II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
5144: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
5169: Història i Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil Catalanes
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5173: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22150: Mitjans de Comunicació i Educació
5220: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
5228: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica II
22125: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
5229: Ciències Socials i la seva Didàctica II
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
5230: Matemàtiques i la seva Didàctica I
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
5231: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5232: Idioma Estranger i la seva Didàctica
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
5233: Matemàtiques i la seva Didàctica II
22113: Didàctica de les Matemàtiques I
5234: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica I
22123: Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
5235: Ciències Socials i la seva Didàctica I
22124: Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
5236: Ciències de la Naturalesa i la seva Didàctica II
22127: Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)

Reconeixements de crèdits de Mestre. Educació Primària (Pla 2002) cap a Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
5135 - Investigació a l'Aula 3 Optatius
5136 - L'Educació Emocional a l'Escola 3 Optatius
5162 - La Convivència Democràtica a l'Aula 3 Optatius
Mestre. Llengua Estrangera (Pla 2002)
Mestre. Llengua Estrangera (Pla 2002) Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
5100: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I
22111: Educació Inclusiva
5101: Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II
22139: Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
5102: Organització del Centre Escolar
22105: Organització i Gestió Educatives
5103: Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
5104: Didàctica General
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
5107: Llengua Anglesa I
22109: Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
5108: Morfosintaxi i Semàntica
22160: Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
5124: Llengua Anglesa II
22117: Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
5126: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica I
22103: Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
5127: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
22159: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
 • 5128: Pràcticum de Llengua Estrangera I
 • 5157: Pràcticum de Llengua Estrangera II
22126: Pràctiques I d'Educació Primària
5144: Psicologia de l'Educació
22110: Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
5145: Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
5153: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica I
22102: Llengua Catalana
5155: Context Cultural dels Països de Parla Anglesa
22162: Llengua i Cultura Anglesa
5156: Literatura Anglesa
22161: Llengua i Literatura Infantil Anglesa
5168: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
5173: Sociologia de l'Educació
22106: Sociologia, Convivència i Educació
5175: Mitjans de Comunicació i Educació
22150: Mitjans de Comunicació i Educació
5222: Educació Física i la seva Didàctica
22115: Educació Física i la seva Didàctica
5223: Matemàtiques i la seva Didàctica
22108: Matemàtiques de l'Educació Primària
5225: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
22114: Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
5227: Educació Artística i la seva Didàctica
22120: Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
5228: Llengua i Literatura Espanyola i la seva Didàctica II
22125: L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
5244: Llengua i Literatura Catalana i la seva Didàctica II
22130: Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
CFGS Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives
Assignatura Crèdits
22151 - Educació Física, Oci i Recreació 6
22152 - Jocs i Esports Alternatius 3
Total 9
CFGS Tècnic Superior en Educació Infantil
Assignatura Crèdits
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular 6
22105 - Organització i Gestió Educatives 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

<Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB