Grau de Pedagogia

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau de Pedagogia a extingir.
Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2022-23
Memòria

La titulació de Pedagogia capacita l'alumnat com a expert en processos educatius i formatius en contextos escolars, socioeducatius, organitzacionals i laborals. L'alumnat aprèn a dissenyar, gestionar, desenvolupar i avaluar plans, projectes, programes i accions formatives i educatives. També es prepara per realitzar intervencions educatives en tots els àmbits, com també intervencions formatives en contextos organitzacionals i laborals. Al mateix temps adquireix la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   102   48   24   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Fonaments de la Societat Contemporània
Documentació i Comunicació Científica
Processos Psicològics Bàsics
Història de l’Educació
Antropologia de l’Educació

Segon semestre

Psicologia del Desenvolupament
Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
Sociologia de l’Educació
Tecnologia I: les TIC en l’Educació
Planificació de la Intervenció Educativa

Segon curs

Primer semestre

Teoria de l’Educació
Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
Avaluació i Assessorament Psicopedagògic
Educació Comparada
Mètodes i Tècniques d’Investigació Educativa

Segon semestre

Política i Legislació Educatives
Economia de l’Educació
Pedagogia Social
Pedagogia Ambiental
Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa

Tercer curs

Primer semestre

Avaluació d’Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius
Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius
Tecnologia II: Elaboració de Materials Didàctics
Convivència i Gestió de Conflictes
Bases Didàctiques per a l’Escola Inclusiva

Segon semestre

Pedagogia contemporània
Optatives

Quart curs

Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia
Orientació, Mediació i Tutoria
Optatives
Treball de Fi de Grau de Pedagogia


 

 

  Competències

Competències bàsiques

Competències generals

 • A1. Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos formatius en particular (finalitats i funcions de l’educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l’aprenentatge, l’entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu dels centres, el disseny i desenvolupament de programes, el rol dels educadors...).
 • A2. Sòlida formació cientificocultural i tecnològica.
 • A3. Respecte a les diferències culturals i personals dels educands i dels altres membres de tota comunitat educativa.
 • A4. Capacitat per analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació que emanen de la recerca.
 • A5. Disseny i desenvolupament de plans, projectes i programes educatius adaptats a contextos educatius i formatius.
 • A6. Capacitat per preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les diferents àrees de formació.
 • A7. Capacitat per utilitzar i incorporar adequadament en les diferents activitats les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • A8. Capacitat per promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés formatiu.
 • A9. Capacitat per utilitzar l’avaluació com a element regulador i promotor de la millora de la formació i de l’aprenentatge.
 • A10. Participar en projectes de recerca relacionats amb l’educació i la formació, i introduir propostes d’innovació encaminades a la millora de la qualitat.
 • A11. Capacitat de relació i de comunicació, així com d’equilibri emocional en les variades circumstàncies de l’activitat professional.
 • A12. Capacitat per treballar en equip amb els companys com a condició necessària per millorar la seva activitat professional, i compartir sabers i experiències.
 • A13. Capacitat per dinamitzar els contextos en què intervé, promoure la construcció participada de regles de convivència democràtica, i afrontar i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes interpersonals de naturalesa diversa.
 • A14. Capacitat per col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn.
 • A15. Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions.
 • A16. Assumir la dimensió deontològica pròpia de tot professional de l’educació.
 • A17. Capacitat per assumir la necessitat del desenvolupament professional continu, mitjançant l’autoavaluació de la pròpia pràctica.
 • A18. Capacitat per expressar-se i comprendre idees, conceptes i sentiments, oralment i per escrit, amb un nivell d’ús adequat als destinataris.
 • A19. Capacitat per cercar, seleccionar, ordenar, relacionar, avaluar i valorar informació científica provinent de diferents fonts.
 • A20. Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.

Competències transversals

 • CT1. Comprendre que qualsevol activitat professional s’ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d’accessibilitat universal i disseny per a tothom i la protecció mediambiental, i d’acord amb els valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències específiques

 • B1. Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, comparats, polítics, ambientals, legals i antropològics de l’educació.
 • B2. Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per fonamentar les accions educatives.
 • B3. Conèixer i comprendre els processos d’ensenyament i aprenentatge i la incidència que tenen en la formació integral.
 • B4. Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes, accions i recursos adaptats als diferents nivells del sistema educatiu, en les modalitats presencials i virtuals.
 • B5. Dissenyar i aplicar plans de formació del professorat, de formadors i d’altres professionals, adequats a les noves situacions, necessitats i contextos.
 • B6. Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes i propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius en contextos laborals, en les modalitats presencials i virtuals.
 • B7. Desenvolupar estratègies i tècniques per promoure la participació i l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • B8. Aplicar i coordinar programes educatius de desenvolupament personal, social i professional.
 • B9. Desenvolupar i coordinar intervencions educatives amb persones o grups, amb necessitats específiques, en situacions de risc, de desigualtat o discriminació per raó de gènere, classe, ètnia, edat i/o religió.
 • B10. Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius.
 • B11. Avaluar plans, programes, projectes, centres, accions i recursos educatius i formatius.
 • B12. Avaluar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la intervenció dels agents implicats en aquests processos.
 • B13. Organitzar i gestionar centres, institucions, serveis i recursos educatius i formatius.
 • B14. Supervisar, dirigir, gestionar i coordinar plans, programes, projectes i centres educatius i formatius.
 • B15. Desenvolupar processos i models de gestió de qualitat de l’educació i la formació.
 • B16. Aplicar estratègies i tècniques de tutorització, entrenament, assessorament entre iguals, consulta i orientació en processos educatius i formatius.
 • B17. Assessorar sobre l’ús pedagògic i integració curricular dels mitjans didàctics.
 • B18. Analitzar, dissenyar i avaluar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació associades als processos educatius i formatius.
 • B19. Identificar plantejaments i problemes educatius, i indagar-hi: obtenir, registrar, tractar i interpretar informació rellevant per emetre judicis argumentats que permetin millorar la pràctica educativa.
 • B20. Fer estudis prospectius i avaluatius sobre característiques, necessitats i demandes pedagògiques.