Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Perfil d'ingrés

Es recomana que l’estudiant que vulgui cursar aquest grau tingui:

 • Vocació de servei i solidaritat amb els altres.
 • Aptitud de treball en equip i lideratge.
 • Coneixements suficients de ciències bàsiques: Biologia, Física, Química, Matemàtiques.
 • Capacitat de lectura comprensiva en els idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma (català i castellà) i coneixements bàsics d’anglès.
 • Disciplina i capacitat de treball i d’estudi constant.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2024-25: 69

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Química 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMED

Vocal
Coll Grau, Margarita
Vocal
López Cuart, Andrea

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau de Medicina a Mallorca

  Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

  Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Medicina
  CFGS Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
  Assignatura Crèdits
  23000 - Bioquímica i Biologia Molecular I 6
  23007 - Fisiologia General 3
  23008 - Histologia General 3
  23014 - Histologia: Aparells i Sistemes 6
  Total 18
  CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
  Assignatura Crèdits
  23009 - Documentació i Recursos Informàtics 3
  23010 - Gestió Clínica 3
  Total 6
  CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
  Assignatura Crèdits
  23007 - Fisiologia General 3
  Total 3
  CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
  Assignatura Crèdits
  23001 - Física Mèdica 6
  23023 - Diagnòstic per Imatge 6
  Total 12
  CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
  Assignatura Crèdits
  23000 - Bioquímica i Biologia Molecular I 6
  23007 - Fisiologia General 3
  23019 - Microbiologia 6
  23031 - Bioquímica Clínica 3
  Total 18

  Reconeixement de la competència d'anglès

  D'acord amb l'article 21 del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB, per a l'obtenció de cadascun dels títols de grau cal demostrar que s'ha adquirit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al nivell B2 establert al Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Per acreditar aquesta competència i així poder obtenir el títol de graduat o graduada en Medicina per la UIB, cada estudiant ha de superar l'assignatura English for Health and Behavioral Sciences, de 6 crèdits, que té caràcter obligatori al primer curs.

  Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic