Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Perfil d'ingrés

Per accedir al grau de Matemàtiques es recomana haver cursat el batxillerat i, en particular, l’assignatura Matemàtiques II. Les característiques idònies per cursar amb èxit aquest grau són:

 1. Tenir ganes d’aprendre i capacitat d’esforç i constància.
 2. Tenir curiositat per entendre el perquè de les coses.
 3. Apreciar la precisió i el rigor en la formulació de les idees i els problemes.
 4. No tenir por del pensament abstracte.
 5. Tenir gust per les matemàtiques.

És convenient que l'estudiant que vulgui cursar aquests estudis entengui que les matemàtiques no són (només) els càlculs amb nombres i funcions que estan avesats a fer a secundària, sinó que van més enllà, anant a cercar les regles essencials i l'estructura que hi ha a sota a través del procés d'abstracció, governat per la precisió i la lògica en els raonaments. Tot això tenint en compte que les matemàtiques no són únicament un fi en si mateixes, sinó que tenen multitud d'aplicacions.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2021-22: 45

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2021-22:

Matèria de batxiller Paràmetre
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2
Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMA2

3r vocal
Padilla Salom, Ana María
4t vocal
Delicado Moll, Rosa Maria

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Matemàtiques

Grau de Matemàtiques (Pla 2009)
Grau de Matemàtiques (Pla 2009) Grau de Matemàtiques
20102: Química
20102: Química
20103: Biologia
20103: Biologia
20106: Geologia
20106: Geologia
20111: Genètica
20111: Genètica
 • 20300: Matemàtica Discreta
 • 20301: Matemàtiques II - Càlcul
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 20303: Física (Mecànica)
 • 20304: Documentació i Comunicació Tècnica
 • 20305: Matemàtiques III -Estadística
 • 20306: Informàtica II (Computació)
 • 20307: Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)
 • 20308: Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
 • 20309: Introducció a la Geometria
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 20309: Introducció a la Geometria
 • 20570: Anàlisi Matemàtica I
 • 20571: Àlgebra Lineal I
 • 20572: Fonaments de Matemàtiques
 • 20573: Laboratori de Software i Problemes I
 • 20574: Anàlisi Matemàtica II
 • 20575: Matemàtica Discreta
 • 20576: Laboratori de Software i Problemes II
20310: Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable
20577: Anàlisi Matemàtica III
20311: Àlgebra Lineal II
20311: Àlgebra Lineal II
20312: Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20312: Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20313: Topologia
20313: Topologia
20314: Introducció a la Modelització
20578: Models Matemàtics de la Tecnologia
20315: Àlgebra Abstracta I
20315: Àlgebra Abstracta I
20316: Mètodes Numèrics I
20316: Mètodes Numèrics I
20317: Càlcul Integral en Diverses Variables
20317: Càlcul Integral en Diverses Variables
20318: Geometria Afí i Mètrica
20318: Geometria Afí i Mètrica
20319: Anglès
20395: English for Engineering
20320: Probabilitats II
20579: Probabilitat
20321: Equacions Diferencials Ordinàries
20321: Equacions Diferencials Ordinàries
20322: Geometria Diferencial
20322: Geometria Diferencial
20323: Algorismes Discrets
20580: Algorísmia
20324: Àlgebra Abstracta II
20324: Àlgebra Abstracta II
20325: Models Matemàtics I
20583: Models Matemàtics de la Física
20326: Inferència Estadística
20581: Estadística
20327: Equacions en Derivades Parcials
20327: Equacions en Derivades Parcials
20328: Funcions de Variable Complexa
20328: Funcions de Variable Complexa
20329: Introducció a l'Optimització
20329: Introducció a l'Optimització
20330: Models Matemàtics II
20582: Anàlisi de Dades
20331: Geometria i Topologia de Varietats
20331: Geometria i Topologia de Varietats
20332: Mètodes Numèrics II
20332: Mètodes Numèrics II
20333: Història de les Matemàtiques
20333: Història de les Matemàtiques
20342: Didàctica de les Matemàtiques
20342: Didàctica de les Matemàtiques
21703: Sistemes Digitals
21703: Sistemes Digitals
21708: Sistemes Operatius
21708: Sistemes Operatius
21714: Informàtica Gràfica
21714: Informàtica Gràfica
21721: Llenguatges de Programació
21721: Llenguatges de Programació
21722: Intel·ligència Artificial
21722: Intel·ligència Artificial
21752: Fonaments de Física
21752: Fonaments de Física
21756: Introducció a l'Electrònica
21756: Introducció a l'Electrònica
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21770: Transmissió de Dades
21770: Transmissió de Dades
21775: Pràctiques Externes de Matemàtiques
 • 20577: Anàlisi Matemàtica III
 • 21775: Pràctiques Externes de Matemàtiques

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. La via d'assoliment d'aquest coneixement consisteix en aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic