Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Infermeria (Pla 2016)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Títol
Oficial
Any d'inici
2016-17
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 20,82¤
 • 2a matrícula : 46,26¤
 • 3a matrícula : 100,16¤
 • 4a matrícula : 138,79¤

  Competències

Competències generals

 • CG1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • CG2. Capacitat d’organització i planificació.
 • CG3. Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG4. Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per a, a un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 • CG5. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CG6. Capacitat de gestió de la informació.
 • CG7. Capacitat per identificar problemes i prendre decisions basades en els resultats de recerca per resoldre’ls de manera autònoma.
 • CG8. Habilitat per treballar en un context internacional.
 • CG9. Capacitat per desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals per tal de liderar grups d'usuaris i membres de l'equip, per organitzar i planificar projectes.
 • CG10. Raonament crític.
 • CG11. Compromís ètic.
 • CG12. Aprenentatge autònom.
 • CG13. Adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 • CE1. Capacitat d'aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits a la pràctica professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en compte la diversitat i multiculturalitat.
 • CE2. Estudiar el funcionamient, desenvolupament i interaccions de la persona, grups o comunitat, en el context social i sanitari.
 • CE3. Capacitat per valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures d’infermeria en l’individu, en la família i en la comunitat a fi de desenvolupar projectes d’educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut.
 • CE4. Capacitat per proporcionar cures d’infermeria individualitzades que incloguin totes les dimensions de la persona i la seva família (biològica, psicosocial, espiritual i cultural), sense jutjar, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el secret professional.
 • CE5. Capacitat per a educar, guiar, facilitar i recolzar als pacients, cuidadors i famílies per a fomentar el seu benestar, confort, seguretat i independència i promoure el dret de participació, informació, responsabilitat i presa de decisions de les persones ateses, en el seu procés de salut-malaltia.
 • CE6. Capacitat per conduir amb habilitat activitats d’educació sanitària, promoció de la salut i prevenció de malalties en totes les etapes del cicle vital, amb l’objectiu de portar a terme mesures d’impuls d’estils de vida saludables.
 • CE7. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb els/les usuaris/àries, familiars, grups socials i membres de l’equip
 • CE8. Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els propis companys i en equips interdisciplinars en els diferents àmbits d'atenció.
 • CE9. Capacitat per seguir els principis ètics i deontològics, així com les responsabilitats legals en la realització de la professió.
 • CE10. Conèixer els principis de finançament sociosanitaris per prioritzar i gestionar eficientment el temps i els recursos mentre s’assoleixen els estàndards de qualitat.
 • CE11. Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, amb especial importància l’aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements, tècniques i a la motivació per la qualitat
 • CE12. Capacitat per utilitzar i aplicar en la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics que afavoreixin la continuïtat i la complementarietat de les cures d’infermeria.
 • CE13. Tenir capacitat innovadora i de divulgació de les troballes científiques en l’àmbit de la salut.
 • CE14. Conèixer i comprendre les ciències bàsiques: biològiques, socials i psicològiques, així com la seva aplicació en les ciències de la salut.

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB