Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Perfil d'ingrés

El perfil d’ingrés dels estudiants que inicien els estudis de grau d’Enginyeria Electrònica i Automàtica inclou les capacitats següents:

 1. Constància en el treball
 2. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 3. Capacitat de resolució de problemes
 4. Capacitat de treball en grup
 5. Capacitat d’iniciativa

Totes aquestes capacitats es continuaran treballant en l’estudi.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 70

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Dibuix Tècnic II 0,2
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2
Química 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEEI

Vocal
Bermúdez De la Chica, María del Carmen
Vocal
Bush Espinosa, Lydia

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a Mallorca

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica a Mallorca
4671 - Anàlisi Matemàtica
22394 - Matemàtiques II - Càlcul
4670 - Àlgebra
22400 - Matemàtiques per a l'Enginyeria
4678 - Teoria de Circuits
22402 - Teoria de Circuits
4677 - Tecnologia Electrònica
22415 - Tecnologia Electrònica
4672 - Electrònica Analògica
22407 - Components i Sistemes Electrònics
4674 - Fonaments Físics de l'Enginyeria
22401 - Física General
4675 - Fonaments d'Informàtica
22399 - Programació - Informàtica I
4673 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
4689 - Tècniques Analògiques
22414 - Electrònica Analògica
4688 - Sistemes Electrònics Digitals
22426 - Sistemes Electrònics Digitals
4682 - Mètodes Estadístics de l'Enginyeria
20305 - Matemàtiques III -Estadística
4690 - Administració d'Empreses i Organització de la Producció
21760 - Empresa
4687 - Sistemes Mecànics
22409 - Sistemes Mecànics
4681 - Electrònica de Potència
22418 - Electrònica de Potència
 • 4684 - Instrumentació Electrònica I
 • 4691 - Instrumentació Electrònica II
22421 - Instrumentació Electrònica
4683 - Informàtica Industrial
22410 - Introducció a la Informàtica Industrial
4686 - Regulació Automàtica
22413 - Regulació Automàtica
4680 - Automatització Industrial
22416 - Automatització Industrial
4692 - Xarxes de Comunicació Industrials
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials
4685 - Oficina Tècnica
22425 - Projectes Industrials
4721 - Sistemes de Percepció
22438 - Sistemes de Percepció
4719 - Robòtica Industrial
22424 - Robòtica
4730 - Visió Industrial
22437 - Visió Industrial
4725 - Sistemes Integrats de Fabricació
22436 - Sistemes Integrats de Fabricació
4723 - Sistemes Industrials de Potència
22432 - Sistemes Industrials de Potència
4709 - Instal·lacions Industrials Bàsiques
22441 - Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques en l'Edificació
4698 - Control de Màquines Elèctriques
22433 - Control de Màquines Elèctriques
4702 - Disseny i Simulació Electrònica
22431 - Disseny i Simulació Electrònica
4699 - Creació i Direcció d'Empreses de Base Tecnològica
22496 - Organització de la Producció Industrial
3025 - Sistemes Microelectrònics
22430 - Microelectrònica
4705 - Energies Renovables
22443 - Energies Renovables
4707 - Generació i Distribució d'Energia
22417 - Electrotècnia
4512 - Sistemes Operatius
21708 - Sistemes Operatius
4676 - Electrònica Digital
22497 - Electrònica Digital

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
CFGS Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22420 - Màquines Elèctriques 6
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Automoció
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador 6
22441 - Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques en l'Edificació 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador 6
22441 - Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques en l'Edificació 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22415 - Tecnologia Electrònica 6
22418 - Electrònica de Potència 6
22431 - Disseny i Simulació Electrònica 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
22497 - Electrònica Digital 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22417 - Electrotècnia 6
22420 - Màquines Elèctriques 6
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 36

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic