Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

El grau d'Història està dissenyat per tal de donar respostes a un alumnat caracteritzat per la diversitat, tant pel que fa a la formació prèvia com pel que respecta a les inquietuds. De tota manera, algunes de les característiques que ajuden a assolir satisfactòriament els objectius del grau són:

 1. Interès pel passat i per cercar arrels històriques als grans trets de les societats actuals.
 2. Interès per cercar informació de forma autònoma.
 3. Relacionar fets de diferent naturalesa (polítics, econòmics, socials, culturals...).
 4. Valoració per les cultures extraeuropees.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2024-25: 70

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Fonaments Artístics 0,2
Fonaments de l'Art II (RD 1105/2015) 0,2
Geografia 0,2
Grec II 0,2
Història d'Espanya 0,2
Història de l'Art 0,2
Història de la Filosofia 0,1
Llatí II 0,2
Moviments Culturals i Artístics 0,1
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GHIS

President/a
Secretari/ària
Vocal
Font Batle, Maria Magdalena
Vocal
Ramon Álvarez, Virginia
Vocal
Rodríguez Pol, Maria Magdalena

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Història a Mallorca

Història (Pla 1997)
Història (Pla 1997) Grau d'Història a Mallorca
1426 - Prehistòria I
 • 20201 - Introducció a les Comunitats Prehistòriques
 • 20205 - Prehistòria I
1427 - Història Antiga Universal
 • 20206 - Història de l'Antic Orient
 • 20211 - Història Antiga de Grècia
 • 20216 - Història Antiga de Roma
1428 - Història Medieval Universal
 • 20207 - Història Medieval Universal de l'Alta Edat Mitjana
 • 20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana
1429 - Història Moderna Universal
 • 20208 - Història Universal de l'Alta Edat Moderna
 • 20213 - Història del Segle XVIII
1760 - Prehistòria II
 • 20210 - Prehistòria II
 • 20215 - Prehistòria de l'Edat del Bronze
 • 20220 - Prehistòria de l'Edat del Ferro
1761 - Història Antiga d'Espanya
20221 - Història Antiga d'Espanya
1762 - Història Medieval d'Espanya
 • 20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya
 • 20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya
1763 - Història Contemporània Universal
20209 - Història Contemporània Universal
1764 - Prehistòria de les Balears
20230 - Prehistòria de les Illes Balears
1765 - Història Moderna d'Espanya
20218 - Història Moderna d'Espanya
1766 - Història Contemporània d'Espanya
 • 20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939
 • 20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
1767 - Història de les Balears a l'Edat Antiga
20237 - Història Antiga de les Balears
1768 - Història de les Balears a l'Edad Mitjana
20238 - Història Medieval de les Balears
1769 - Història de les Balears a l'Edat Moderna
20244 - Història Moderna de les Balears
1770 - Història de les Balears a l'Edat Contemporània
20245 - Història Contemporània de les Balears
1079 - Geografia Física d'Espanya
21113 - Geografia d'Espanya
1080 - Geografia Humana d'Espanya
21113 - Geografia d'Espanya
1083 - Història de l'Art Medieval
 • 20261 - Art Medieval I (1000-1250)
 • 20265 - Art Medieval II (1200-1500)
1683 - Geografia de les Illes Balears
21106 - Geografia de les Illes Balears
1780 - Expansió i Creixement Econòmic de l'Europa Contemporània
20247 - Història Econòmica de les Societats Industrials
1781 - Història de la Població a l'Època Contemporània, 1750-1950
20234 - Història Social de la Població en l'Època Contemporània
1784 - Etnoarqueologia
20241 - Etnoarqueologia
1771 - Arqueologia
20224 - Arqueologia Prehistòrica
1772 - Mètodes i Tècniques de la Investigació Històrica
20227 - Mètodes i Tècniques del Treball Històric (Antic Règim)
1773 - Paleografia i Diplomàtica. Epigrafia i Numismàtica
 • 20225 - Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic
 • 20226 - Paleografia i Diplomàtica
1774 - Tendències Historiogràfiques Actuals
20228 - Tendències Historiogràfiques en l'Edat Contemporània (Teories, Fonts i Mèt)
1775 - L'Estat Espanyol des de 1939 fins a l'Actualitat
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
1776 - El Món Actual des de 1945
20214 - Història del Món Actual
1777 - Història Moderna d'Amèrica
20233 - Història Moderna d'Amèrica
1778 - Història Contemporània d'Amèrica
20240 - Història Contemporània d'Amèrica
1099 - Història de l'Art a l'Edat Moderna
 • 20266 - Art del Renaixement
 • 20267 - Art Barroc
1757 - Història del segle XVIII
20213 - Història del Segle XVIII
1759 - Història Econòmica de l'Europa Preindustrial
20246 - Història Econòmica de les Societats Preindustrials
1783 - Història de les Religions en l'Antiguitat
20231 - Història de les Religions del Món Clàssic
1787 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Mitjana
20232 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Mitjana
1789 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Moderna
20239 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Moderna
1788 - Història de la Cultura Europea en la Baixa Edat Mitjana
20243 - Història de la Cultura de l'Europa Medieval

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic