Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

A continuació, us presentam les dades, els indicadors principals i els resultats de satisfacció de la titulació. Aquesta informació és analitzada periòdicament pels responsables del centre i del títol i les seves comissions de qualitat, els quals fan el seguiment de l’evolució per garantir-ne la millora contínua.

Indicadors

En cada gràfic podeu decidir quins indicadors voleu veure clicant al nom.

Dades bàsiques

 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Preinscrits 1a. opció 247 193 287 243 296 258
Nou ingrés 61 55 62 58 62 61
Nou ingrés SIIU 57 50 56 51 56 56
Matriculats 261 251 259 255 233 229
Titulats 57 43 42 60 36 53
Places 60 60 60 60 60 60

Descripció

Alumne preinscrit en 1a. opció: és aquell que sol·licita plaça a uns estudis i assenyala que són la seva primera preferència.

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

  • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
  • No es consideren les anul·lacions de matrícula
  • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

Durada dels estudis

 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Durada mitjana 4,40 4,40 4,40 4,20 4,50 4,70
Població 51 37 39 53 35 47

Descripció

La durada mitjana dels estudis és el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a titular-se. La població de referència són els alumnes que han superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació i que, seguint els criteris del SIIU, poden tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts.

Taxes de rendiment acadèmic

Taxes de graduació i d'abandonament en relació a la cohort d'ingrés

 
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 80 % 76 % 64 % 81 % 66 %
Taxa d'abandonament 12 % 22 % 26 % 15 % -

Descripció

Taxa d'abandonament de l'estudi: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés d'un any acadèmic que no han finalitzat els seus estudis amb un any més dels previstos en el pla d'estudis i no s'han matriculat ni l'any acadèmic previst de finalització ni el següent. La població de referència és la població de nou ingrés.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort de nou ingrés que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un any acadèmic més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

 

Taxa d'eficiència dels graduats segons la promoció

 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Taxa d'eficiència dels graduats 99 % 98 % 96 % 95 % 94 % 95 %

Descripció

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

Taxes d'èxit i de rendiment

 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Taxa d'èxit de la titulació 93 % 93 % 93 % 94 % 92 % 93 %
Taxa de rendiment 90 % 88 % 90 % 88 % 86 % 88 %

Descripció

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Satisfacció dels grups d'interès

Índex de satisfacció

 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció alumnat 3,04 2,95 2,93 2,64 2,79 2,85
Satisfacció PDI 3,17 3,21 3,18 3,09 3,29 3,21
Satisfacció PAS 3,60 - 3,00 - 3,00 -

Descripció

Fonts:

  • Enquesta de satisfacció dels alumnes amb el seu pla d’estudis.
  • Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI
  • Enquesta biennal de satisfacció i detecció de necessitats del PAS que ha donat suport als estudis de grau i postgrau.

Ítems valorats en una escala d’1 a 4 en la qual l’1 implica «gens satisfet» i el 4 «molt satisfet».

Percentatges de participació a les enquestes

 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Participació alumnat 38 % 31 % 30 % 18 % 26 % 24 %
Participació PDI 33 % 31 % 27 % 32 % 24 % 20 %
Participació PAS 26 % - 35 % - 54 % -

Descripció

Només s’han considerat vàlides les dades que compleixen un doble criteri de representativitat: per una banda, assolir 4 enquestes contestades i, per l'altra, que el nombre d'enquestes contestades sigui igual o superior al 15% de la població

Inserció laboral

Els principals instruments que disposam, a nivell de grau, per recollir dades de la inserció laboral dels nostres titulats són

Documents/any acadèmic Data
IBESTAT. Inserció laboral dels titulats. Grau de Fisioteràpia 05/10/2023

També, com a informació addicional, podeu consultar els següents enllaços: