Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Educació Primària (Pla 2013)

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

El títol de grau d'Educació Primària és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, Art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d’adequar les estableixen a la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació i de l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de mestre en Educació Primària. Es tracta per tant d’un títol indispensable per a l’exercici de la professió de mestre en el tram del sistema educatiu 6-12 anys.

Aquest estudi té com a objectiu bàsic formar els/les futurs/es mestres que faran feina a l'etapa educativa de primària. Pel que fa a la professió de mestre, la societat actual demana professionals qualificats que no sols sàpiguen ensenyar coneixements, sinó que en la seva forma d'ensenyar transmetin uns valors i unes actituds. Així, a grans trets, l'alumnat haurà d'adquirir:

  • Competències transversals que inclouen competències instrumentals, personals i interpersonals i sistèmiques.
  • Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat, els processos i contextos educatius i la societat, família i escola.
  • Competències didacticodisciplinàries relacionades amb la didàctica i els coneixements específics de les diferents àrees curriculars de primària: ciències experimentals, ciències socials, matemàtiques, llengües (català, espanyol i anglès), educació musical, plàstica i visual i educació física.

Finalment, l'alumnat també haurà d'assolir unes competències pràctiques relacionades amb totes les indicades anteriorment.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   120   9   45   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22102 - Llengua Catalana Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22105 - Organització i Gestió Educatives Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22106 - Sociologia, Convivència i Educació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial Obligatòria 6,0 Primer semestre
22111 - Educació Inclusiva Obligatòria 6,0 Primer semestre
22112 - Lectura i Escriptura Inicials Obligatòria 6,0 Primer semestre
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I Obligatòria 6,0 Primer semestre
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia) Obligatòria 6,0 Primer semestre
22115 - Educació Física i la seva Didàctica Obligatòria 6,0 Segon semestre
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària Obligatòria 6,0 Segon semestre
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II Obligatòria 6,0 Segon semestre
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge Obligatòria 6,0 Segon semestre
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) Obligatòria 6,0 Primer semestre
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II Obligatòria 6,0 Primer semestre
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària Pràctiques externes 18,0 Primer semestre
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària Treball de fi de grau 6,0 Primer semestre, Segon semestre
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu Pràctiques externes 9,0 Primer semestre, Segon semestre
22169 - Pràctiques de no Menció Pràctiques externes 9,0 Primer semestre, Segon semestre
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària Obligatòria 6,0 Segon semestre
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. Obligatòria 6,0 Segon semestre
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22133 - Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial Pràctiques externes 9,0
22165 - Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa Pràctiques externes 9,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica Optativa 3,0 Segon semestre
22138 - Educació Intercultural Optativa 3,0 Segon semestre
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola Optativa 6,0 Segon semestre
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci Optativa 3,0 Segon semestre
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària Optativa 6,0 Segon semestre
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició Optativa 3,0 Segon semestre
22151 - Educació Física, Oci i Recreació Optativa 6,0 Segon semestre
22152 - Jocs i Esports Alternatius Optativa 3,0 Segon semestre
22155 - Formació Musical Optativa 6,0 Segon semestre
22157 - Agrupacions Instrumentals Optativa 3,0 Segon semestre
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès Optativa 6,0 Segon semestre
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa Optativa 3,0 Segon semestre
22134 - Acció Tutorial i Orientadora en l'Educació Primària Optativa 6,0
22135 - Estratègies d'Aprenentatge i Hàbits de Treball en la Educació Primària Optativa 3,0
22136 - Tutoria i Tècniques de Gestió Optativa 3,0
22137 - Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola Optativa 3,0
22140 - L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats Optativa 3,0
22141 - Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola Optativa 3,0
22145 - Prevenció de les Dificultats del Llenguatge i l'Audició Optativa 3,0
22146 - Sistemes Alternatius de Comunicació Optativa 3,0
22147 - Gestió de Projectes TIC Optativa 6,0
22148 - Disseny de Materials Didàctics Optativa 3,0
22149 - Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge Optativa 3,0
22150 - Mitjans de Comunicació i Educació Optativa 3,0
22153 - Educació Esportiva Optativa 3,0
22154 - Educació per a la Salut Optativa 3,0
22156 - Agrupacions Vocals Optativa 3,0
22158 - Educació de la Veu Optativa 3,0
22160 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius Optativa 3,0
22162 - Llengua i Cultura Anglesa Optativa 3,0

Calendari i horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Educació Primària primer curs grup 01 matí cronograma exàmens
Educació Primària primer curs grup 02 tarda cronograma exàmens
Educació Primària primer curs grup 03 matí cronograma exàmens
Educació Primària primer curs grup 04 tarda cronograma exàmens
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB