22036. Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22036 - Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Pedro Antonio Salvá Tomás
psalvapsalva@uib.esuib.es
Responsable
11:15h13:15h Divendres 09/09/201915/02/2020 EDIFICI BEATRIU DE PINÓS. DESPATX 51
16:30h18:30h Dimecres 09/09/201915/02/2020 EDIFICI BEATRIU DE PINÓS. DESPATX 51

Contextualització

L'assignatura forma part dels estudis de Grau de Mestre, especialitat Educació Infantil. Els seus continguts teòrics i activitats programades tenen dos grans objectius:

 1. Posar a l'abast dels alumnes els coneixements bàsics en Geografia que, a més de contribuir a la seva formació intel·lectual, permetran als futurs mestres conèixer eines i metodologies pròpies de la disciplina geogràfica que els seran útils en el coneixement del medi i en la presa de decisions per a l'elaboració de les unitats didàctiques.
 2. Analitzar i treballar recursos didàctics per al coneixement del medi humà en educació infantil.

Requisits

Competències

Específiques

 • E1: Capacitat per analitzar els contextos soci-culturals i familiars actuals
 • E2: Capacitat per analitzar des d'una perspectiva sistèmica i integradora la realitat

Genèriques

 • G1: Capacitat per fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes creant contextos de benestar i tranquil·litat dins i fora de l'aula
 • G2: Capacitat per mantenir una actitud ètica, compromesa amb la professió docent en el marc d'una ciutadania democràtica, responsable i solidària
 • G3: Capacitat per promoure valors educatius en defensa de la igualtat entre gèneres i foment de la cultura de la pau
 • G4:Capacitat en l'adquisició d'estratègies per a l'aprenentatge autònom i col·laboratiu

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El contingut de l'assignatura s'ha estructurat en 4 blocs, que es desenvoluparan en les sessions de teoria i en els seminaris.

Continguts temàtics

BLOC I Territori i Societat. Conceptes bàsics i breu història del col·lectiu humà sobre la Terra.
Unitat 1 Territori i Societat. Concepte bàsics
Unitat 2 Breu història del col·lectiu humà sobre la Terra
BLOC II L'analisi dels grups humans: Dinàmica, estructura i mobilitat espacial humana de les poblacions
Unitat 1 Els canvis de la població en els temps
Unitat 2 Les estructures de la població
Unitat 3 La natalitat i la mortalitat
Unitat 4 La mobilitat espacial de la població
Unitat 5 El futur de la població
BLOC III Territoris en transformació i els canvis de les seves activitats econòmiques
Unitat 1. Pobles i ciutats
Unitat 2 El món rural.
Unitat 3 El turisme i l'oci en el Tercer Milen·ni
BLOC IV El medi social i econòmic de les Illes Balears
Unitat 1 Introducció
Unitat 2 La població de les Illes Balears
Unitat 3 El món rural
Unitat 4 Indústria, construcció i serveis no turístics
Unitat 5 Transports i xarxes de comunicació.
Unitat 6 El turisme
Unitat 7 Les ciutats i els espais urban
Unitat 8 Els models d'ornanització territorial a les Illes Balears

Metodologia docent

Les activitats presencials que es duran a terme per al desenvolupament dels continguts de l'assignatura s'agruparan en dues modalitats:

1) Classes teòriques

2) Seminaris i sortida de camp

Les activitats no presencials que duran a terme els alumnes de forma autònoma, es dedicaran a:

1) Estudi dels continguts teòrics.

2) La redacció d'informes i la preparació de la seva presentació en classe (Seminari)

3) La redacció d'un treball original o unitat didàctica.

Activitats de treball presencial (1,04 crèdits, 26 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G)

Les activitats presencials que es duran a terme es desenvoluparan amb el suport d'eines de comunicació com PowerPoint; Vídeos, navegació per internet, anàlisi de documents, notícies, etc. L'assistència i participació dels alumnes en les clsses teòriques serà objecte de valoració.

14
Seminaris i tallers Seminari Grup mitjà (M)

Es desenvoluparan dos seminaris de 4 hores de durada cadascun on es desenvoluparan activitats que permetin posar en pràctica distintes tècniques d'analisi, així com queajudin a la correcte interpretació de conceptes bàsics de la disciplina geogràfica susceptibles a ser iniciats en l'etapa infantil. Un dels seminaris podrà incloure una sortida de camp d'una duració aproximada de 4 hores. En aquest cas, si es desenvolupa l'esmentada sortida de camp, el professor donarà les indicacions oportunes per realitzar la sortida (documentació i material necessari). En el cas de no fer la sortida, aquesta activitat sera substiuda per altres pràctiques d'aula.De la sortida o de les pràctiques d'aula s'haura de presentar de manera individual o en grup (màxim de 4 perones)una memòria del seminari realitzat.

En el segon seminari:

- Els alumnes, individualment i/o en grup (màxim de 4 persones), exposaran les memòries realitzades. Tots els alumnes han de participar en la discussió dels treballs presentats.

L'assistència i participació del alumne en les classes pràctiques serà objecte de valoració.

4
Classes pràctiques Sortida de camp Grup mitjà (M)

Aquesta activitat pretén que els alumnes puguin reconèixer sobre el territori aspectes explicats a les classes teòriques. Previsiblement aquesta sortida es farà en dissabte amb una duració estimada d'unes 4 hores. A través de Cmpus Extens es segon donarán les indicacions oportunes per a realitzar la sortida (documents i material necessari). S'haurà de presentar un informe reflexió sobre aspectes de la sortida les indicacions que es publicarán a Campus Extens

4
Avaluació Examens parcials de contingut teòrics. Prova de respostes de tipus test Grup gran (G)

Avaluació dels coneixements teòrics adquirits.

Es realitzaran dues proves parcials objectives escrites de tipus test. Tendrán caràcter eliminatori de la part superada. Els alumnes hauran d'assolir una nota mínima de 5 sobre 10 a cadascun dels parcials perquè faci mitjana amb la resta de qualificacions. Aquest apartat representará el 50% de la qualificació final.

En cas de no assolir aquesta nota mínima els alumnes podran examinar-se novament de la part corresponent en el període d'avaluació complementària.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (1,96 crèdits, 49 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació dels blocs temàtics

Els alumnes prepararan els continguts del temari explicat en classe, així com el material didàctic complementari que indiqui el professor.

15
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball de l'assignatura

Els alumnes prepararan, individualment i/o en grup (màximde 4 persones), un treball original o unitat didàctica, sobre qualsevol dels temes de l'assignatura. Aquest treball serà entregat al professor a través de la bustia de Campus Extens.

19
Estudi i treball autònom individual o en grup Informes o memòria dels seminaris

S'haura de presentar individualment un informe- reflexió de la sortida de camp que es realitzarà conforme a les orientacions del professor. Aquest treball sera entregat a través de la bústia de Campus Extens

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Les activitats presencials que es duran a terme es desenvoluparan amb el suport d'eines de comunicació com PowerPoint; Vídeos, navegació per internet, anàlisi de documents, notícies, etc. L'assistència i participació dels alumnes en les clsses teòriques serà objecte de valoració.

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

 • La regularitat en l'assistència
 • Actitud participativa
 • Puntualitat
Percentatge de la qualificació final: 6%

Seminari
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Es desenvoluparan dos seminaris de 4 hores de durada cadascun on es desenvoluparan activitats que permetin posar en pràctica distintes tècniques d'analisi, així com queajudin a la correcte interpretació de conceptes bàsics de la disciplina geogràfica susceptibles a ser iniciats en l'etapa infantil. Un dels seminaris podrà incloure una sortida de camp d'una duració aproximada de 4 hores. En aquest cas, si es desenvolupa l'esmentada sortida de camp, el professor donarà les indicacions oportunes per realitzar la sortida (documentació i material necessari). En el cas de no fer la sortida, aquesta activitat sera substiuda per altres pràctiques d'aula.De la sortida o de les pràctiques d'aula s'haura de presentar de manera individual o en grup (màxim de 4 perones)una memòria del seminari realitzat.

En el segon seminari:

- Els alumnes, individualment i/o en grup (màxim de 4 persones), exposaran les memòries realitzades. Tots els alumnes han de participar en la discussió dels treballs presentats.

L'assistència i participació del alumne en les classes pràctiques serà objecte de valoració.

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

 • Interès en les activitats desenvolupades. Actitud participativa
 • Puntualitat
 • Presentació exercicis realitzats
 • Aportacions personals als debats

Percentatge de la qualificació final: 2%

Sortida de camp
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Aquesta activitat pretén que els alumnes puguin reconèixer sobre el territori aspectes explicats a les classes teòriques. Previsiblement aquesta sortida es farà en dissabte amb una duració estimada d'unes 4 hores. A través de Cmpus Extens es segon donarán les indicacions oportunes per a realitzar la sortida (documents i material necessari). S'haurà de presentar un informe reflexió sobre aspectes de la sortida les indicacions que es publicarán a Campus Extens

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 2%

Examens parcials de contingut teòrics. Prova de respostes de tipus test
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Avaluació dels coneixements teòrics adquirits.

Es realitzaran dues proves parcials objectives escrites de tipus test. Tendrán caràcter eliminatori de la part superada. Els alumnes hauran d'assolir una nota mínima de 5 sobre 10 a cadascun dels parcials perquè faci mitjana amb la resta de qualificacions. Aquest apartat representará el 50% de la qualificació final.

En cas de no assolir aquesta nota mínima els alumnes podran examinar-se novament de la part corresponent en el període d'avaluació complementària.

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

Els continguts teòrics de l'assignatura serán avaluats a trevés de 2 proves objectives de tipus test. Per aprovar aquesta part i perquè es pugui sumar al pés de l'avaluació de les rretants parts de l'assignatura s'hand'aprovar cada una de les dues proves parcials amb una puntuació mínima de 5 sobre 10.Cada provaparcial consistirá en20 preguntes amb 4 respostes alternativesde les quals sols unaserà la correcte. Per cada resposta incorrecta es restarà 0,25 d'una correcte. La correcció d'aquestes proveses farà a traves de lectora demarques òptiques. Aquestes proves són de caràcter eliminatori de la part de la matèria superada. L'alumne que no hagi superat alguna de les proves parcials tendrà, tant en el periode complementari com a l'extraordinari, l'opció de realitzar un examen de recuperació de la matèria no superada.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Treball de l'assignatura
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Els alumnes prepararan, individualment i/o en grup (màximde 4 persones), un treball original o unitat didàctica, sobre qualsevol dels temes de l'assignatura. Aquest treball serà entregat al professor a través de la bustia de Campus Extens.

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

 • La capacitat de desenvolupar correctament un tema o unitat didàctica relacionada amb el contingut de l'assignatura.
 • La capacitat de presentar el treball de forma resumida i dinàmica.
 • La capacitat de concresió, la claretat i la profunditat de les reflexions sobre la temàtica analitzada.
 • La correcció en l'expressió escrita
 • La correcció ortogràfica.
 • Les estratègies d'adequació del treball susceptibles a ser utlitzades en l'etapa d'educació infantil.
 • Conclusions clares.
Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Informes o memòria dels seminaris
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

S'haura de presentar individualment un informe- reflexió de la sortida de camp que es realitzarà conforme a les orientacions del professor. Aquest treball sera entregat a través de la bústia de Campus Extens

Criteris d'avaluació

Es valorarà:

La capacitat de comprensió.

La correcció en l'expressió escrita.

La qualitat de l'exposició oral.

La qualitat visual i estructural del texte presentat.

La capacitat de transmetre els continguts de forma sintètica i dinàmica.

La capacitat de captar arguments fonamentals i la seva relació amb l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

A) DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA

 • ARANDA HERNANDO, A.M. (2003): Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en educció infantil . Sintesis, Madrid.
 • CARRERAS I VERDAGUER, Carles (1998): Geografia Humana. Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • BALE, J. (1989): Didáctica de la geografía en la escuela primaria. Morata, MEC; Madrid.
 • BALLESTER VALLOTI, A. (1999): La didáctica de la Geografia . Ediciones Documenta Balear, Palma.
 • HARPER, Sarah (2016): How Population Change will tranform our world. Oxford University Press, Oxford
 • HOLDSWOTH, Clare, FINNEY, Nissa, MARSHALL, Alan and NORMAN, Paul (2013): Popultion and Society . SAGE, London.
 • RIVERO GRACIA, M.A. (2011): Didáctica de las Ciencias Sociales para la educación infantil . Mira Editores, Madrid

B) ATLES

 • SALVÀ TOMÀS. P. (Coord.) (1995): Atles de les Illes Balears. Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Bibliografia complementària

BALEARS

 • GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús M. (2017): Les ciutats de les Illes Balears. Processos d'urbanització i urbanisme. Lleonard Muntaner Editor, Palma.
 • LLUCH I DUBON, F.D. (1997): Geografia de les Illes Balears Lleonard Muntaner Ed., Palma.
 • PICORNELL, C.; RIOS, P.; SUREDA, J. ( 1990) Conèixer Palma . Dep. Dinàmica Educativa. Ajuntament de Palma, Col.lecció ?Palma Ciutat Educativa?, n. 1.
 • PICORNELL, C.; SEGUÍ, J.M. (1989): Geografia Humana de las Islas Baleares . Oikos.Tau, Barcelona.
 • SALAS FUSTER, A. (2009): Palma ahir, Palma avui. Ed. Moll, Palma.
 • SALVÀ I TOMÀS, P. (2003): ?Análisis de la agricultura balear. Evolución y situación actiual? En: El Libro Blanco de la Agricultura y Desarrollo Rural , pág: 1-24. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jautonomica/baleares/ponencias/pdf/p_salvaitomas.pdf

Altres recursos

 • MEC (2002): Materials curriculars de les àrees de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balears, Palma