22004. Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22004 - Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica
Grup Grup 1
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Llorenç Gelabert Gual
llorens.gelabertllorens.gelabert@uib.esuib.es
Responsable
13:00h14:00h Dilluns 01/09/201931/07/2020 A119

Contextualització

"Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica" constitueix una assignatura de formació bàsica dins els estudis de Grau en Educació Infantil, lligada a l'àrea de coneixement "Llenguatges: Comunicació i Representació" dins l'etapa d'Educació Infantil. Aquesta àrea inclou aspectes com expressió, creació, interpretació, audició o representació. Per això, aquesta assignatura comprèn un ensenyament bàsic, introductori i general en Educació Musical, matèria d'ús diari a l'etapa d'Educació Infantil. Alhora, l'assignatura contribueix a facilitar l'ús de procediments i recursos didàctics per a l'assoliment de coneixements musicals, pretenent que l'alumne domini un llenguatge musical bàsic que li permeti elaborar, posteriorment, propostes i materials didàctics adaptats a l'etapa d'Educació Infantil. A més, es treballaran de forma específica una sèrie de competències genèriques d'interès per al futur professional en el marc de l'àmbit artístic.

Per altra part, aquesta assignatura està molt relacionada amb les matèries específiques que composen el mòdul: "L'Educació Corporal i Musical del Mestre" (2n curs), "La Representació Escènica a l'Escola Infantil" (2n curs) i "Projectes Artístics a la Primera Infància" (4rt curs). En aquest context, l'assignatura consolida les bases teòriques i pràctiques adients per a poder afrontar amb garanties d'èxit les assignatures que trobarem als cursos posteriors.

Comprendre els conceptes bàsics quant a formació vocal, educació auditiva i ritme esdevé un component de gran rellevància, tant per als cursos posteriors de la titulació com de cara a la futura tasca docent. L'eliminació del mestre especialista de música en el nou marc educatiu universitari demanda i exigeix una formació per part dels estudiants que compensi aquesta mancança. Per això, aquestes assignatures, obligatòries per a tots els alumnes de Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària, tindran com a objectiu formar mestres amb la capacitació i competències adients per assolir l'objectiu de fer ben present la música dins el procés educatiu i maduratiu dels infants.

Requisits

Recomanables

Per a poder afrontar aquesta assignatura amb garanties és bàsic que l'alumne compti amb les capacitats auditiva, vocal i rítmica mínimes i necessàries. És molt recomenable també una correcta salut i qualitat vocal com a punt de partida, sense aquesta es complica en gran mesura el desenvolupament correcte de l'assignatura.

Competències

Resultats d'aprenentatge a partir de competències:1) Domini bàsic didàctica específica en educació musical.Selecció i creació recursos; 2) Conèixer i practicar cançons per promoure educació auditiva, rítmica i vocal; 3) Conèixer, valorar i seleccionar etapes i obres musicals de referència de tots els temps. Especial referència a folklore Illes Balears;4) Sensibilitzar oïda per reconeixement qualitats tímbriques, formals, dinàmiques, rítmiques, melòdiques i harmòniques; 5) Adquirir capacitat cura i higiene de pròpia veu i la dels alumnes.

Específiques

  • Capacitat de promoure la creació, interpretació i apreciació de les arts i les tecnologies associades com instruments de cooperació i comunicació no verbal (20)

Genèriques

  • Capacitat per a dissenyar, organitzar i avaluar contextos d'aprenentatge des d'una perspectiva globalitzadora integrant les dimensions congnitiva, emocional, psicomotora, social i expressiva (25)
  • Capacitat per fomentar els valors estètics com element transversal a totes les disciplines (28)
  • Capacitat per adquirir estratègies per a l'aprenentatge autònom i col·laboratiu (29)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts d'aquesta assinatura formaran part dels següents blocs:

1. Llenguatge musical

2. Cançó

3. Veu

4. Audició

5. Ritme

6. Pràctica instrumental

7. Història de la música

8. Pedagogia musical

9. Legislació educativa en l'àmbit musicali artístic

Continguts temàtics

Bloc 1 Llenguatge Musical

Elements bàsics del Llenguatge Musical: figures rítmiques, notació, intérvals, escales, compassos, armadura, tonalitats, modalitats, acords, recursos, etc. Interpretació, creació i improvització rítmico/melòdica.

Bloc 2 Cançó

Repertori de cançons unisonals, i/o a vàries veus que permeti aprofundir en el goig estètic i en el domini de la veu. Repertori de cançó infantil i/o, cançoners i el seu tractament didàctic.

Bloc 3 Veu

L'instrument vocal: anatomia i fisiología. L'aparell fonador. L'emissió vocal. Classificació.

Bloc 4 Audició

L'audició: anatomia i fisiología. L'aparell auditiu. Discriminació auditiva (intèrvals, modalitat, escales, acords, etc). Anàlisi formal i/o estructural estilístic de les obres escoltades. Dictats rítmico-melòdics amb reproducció vocal, escrita, gestual, instrumental.

Bloc 5 Ritme

Exercicis rítmics. Reproducció, improvització i creació. Jocs rítmics per a infants.

Bloc 6 Pràctica instrumental

Coneixement i pràctica de la percussió corporal i d'altres instruments que complementen i afavoreixen la competència musical del mestre.

Bloc 7 Història de la música

Coneixement dels distints períodes que conformen las història de la música: contextos històrics, trets musicals i compositors.

Bloc 8 Pedagogia musical

Coneixement del pensament pedagògic musical contemporani, amb especial referència a les metodologiesd'autors de principis del XX fins a l'actualitat.

Bloc 9 Legislació educativa en l'àmbit musical i artístic

Referències als distints contextos legislatius pel que fa a l'educació en general, incidint especialment en l'àmbit de la música i l'educació artística.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Degut al caràcter eminentment pràctic de l'assignatura, es de notòria importància l'assistència a les classes, sobretot a les pràctiques.

Volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de
treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència
en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l'estudiant).

Activitats de treball presencial (2,2 crèdits, 55 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició del Professor Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels continguts establerts en els diferents blocs. A més, es donarà informació, per a cada bloc temàtic, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar l'alumnat per preparar de forma autònoma els continguts. Les classes teòriques consten de 13 sessions (1 sessió de 2 hores per setmana).

25
Classes pràctiques Pràctiques presencials Grup mitjà (M)

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, l'alumne posarà en pràctica els procediments i continguts treballats a les mateixes sessions de classe, tant teòriques com pràctiques.

25
Avaluació Examen global Grup mitjà (M)

Es realitzarà un examen pràctic corresponent a la convocatòria oficial. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments i continguts que formen part de la matèria.

1
Avaluació Examen global Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global teòric corresponent a la convocatòria oficial. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix els continguts que formen part de la matèria.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,8 crèdits, 95 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les classes teòriques

Després de l'exposició per part del professor a les classes teòriques, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada bloc temàtic, la bibliografia i els manuals que s'han de consultar. Per això es proposaran activitats o treballs de petitformat.

25
Estudi i treball autònom individual Preparació de les classes pràctiques

L'alumne aprofundirà en el treball realitzat a classe. No obstant el professor podrà proposar una sèrie de pràctiques de treball individual al llarg del semestre, consistents en un conjunt d'exercicis rítmics, melòdics, vocals, de discriminació auditiva, de pràctica instrumental, etc.

45
Estudi i treball autònom en grup Treball en grup

Treballar de forma coordinada al voltant de l'evolució de l'ensenyament de la música al'escola, des d'una perspectiva històrica i des de la pràctica musical, fomentant el treball en equips cooperatius. Es pretén, amb tot plegat, sensibilitzar als futurs mestres en la recuperació, conservació i ús d'una part del patrimoni material i immaterial del'escola.

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants


-Qualsevol activitat acadèmica (treballs, exàmen, etc.) que s?hagi de lliurar i presenti incorreccions ortogràfiques i/o gramaticals o una redacció inadequada que dificulti la comprensió del contingut, serà qualificada negativament. La pràctica reiterada d'aquestes errades pot ser motiu per no superar l'assignatura.

-Considerar que qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà repercutir negativament en l'avaluació de l'alumnat. Per això cal mantenir una conducta bàsicade respecte envers el grup i el professorat. En aquest sentit cal mantenir una actitud respectuosa davant les exposicions del professorat i de l'alumnat; cal arribar amb puntualitat i no interrompre les classes amb entrades i sortides; cal dirigir-se amb respecte al professorat i companys; no es pot menjar ni beure durant les classes; no pot fer-se ús de dispositiu electrònics (ordinador, tablet, telèfon, etc.) sense el vist-i-plau del professor.

-El professor responsable de l'assignatura exposarà a principi de curs l'itinerari d'avaluació que s'aplicarà al llarg de l'assignatura. S'especificarà el pes relatiu (en percentatge) que tindrà cada prova de l'avaluació de l'assignatura.

-Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada prova avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura. Per superar l'assignatural'alumne ha d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 en cada una de les proves avaluatives. Aquells alumnes que no hagin obtingut un mínim de 5 punts en cada una de les proves podran superar l'assignatura mitjançant la realització d'un examen global en el període de recuperació.

-La nota final es basarà en els següents percentatges:

A) Assistència i participació: 5%. Per a poder puntuar en aquest apartat és obligatori assistir al 80% de les classes.

B) Prova teòrica: 20%

C) Prova pràctica: 30%

D) Treballs/Altres: 35%

-Elaboració cançoner (15%) -Assistència a concert vocal (5%) -Participació al projecte "Música Viva" o activitats alternatives breus proposades pel professor (15%)

E) Treball en equips cooperatius: 10%.

*Per a superar l'assignatura tots els apartats avaluatius han d'estar aprovats amb una nota mínima de 5.

**Les característiques de cada treball s'explicaran a principi de curs.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques presencials
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, l'alumne posarà en pràctica els procediments i continguts treballats a les mateixes sessions de classe, tant teòriques com pràctiques.

Criteris d'avaluació

Seguiment individual a través de l'avaluació contínua de l'activitat pràctica. Per a puntuar en aquest apartatés obligatòria l'assistència a un 80% de les classes.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Examen global
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen pràctic corresponent a la convocatòria oficial. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments i continguts que formen part de la matèria.

Criteris d'avaluació

Marcar i reconèixer la pulsació d'un fragment musical. Imitar i/o executar correctament una estructura rítmica. Imitar i/o executar correctament una frase rítmico-melòdica. Aplicar i executar un ostinat rítmic a una cançó o fragment musical. Entonar correctament el repertori de cançons treballades a classe. Interpretació instrumental.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Examen global
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global teòric corresponent a la convocatòria oficial. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix els continguts que formen part de la matèria.

Criteris d'avaluació

Definir, identificar, reconéixer o construir elements rítmics o melòdics a partir dels continguts treballats a classe. Situar amb la màxima aproximació possible l'època, l'estil i les característiques generals d'un fragment musical. Reconèixer les característiques generals dels diversos períodes musicals. Elements del llenguatge musical.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Preparació de les classes teòriques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Després de l'exposició per part del professor a les classes teòriques, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada bloc temàtic, la bibliografia i els manuals que s'han de consultar. Per això es proposaran activitats o treballs de petitformat.

Criteris d'avaluació

1) Elaboració cançoner

2) Assistència a concert vocal

3) Participació al projecte "Música Viva" o activitats alternatives proposades pel professor

Percentatge de la qualificació final: 35%

Treball en grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Treballar de forma coordinada al voltant de l'evolució de l'ensenyament de la música al'escola, des d'una perspectiva històrica i des de la pràctica musical, fomentant el treball en equips cooperatius. Es pretén, amb tot plegat, sensibilitzar als futurs mestres en la recuperació, conservació i ús d'una part del patrimoni material i immaterial del'escola.

Criteris d'avaluació

Valorar la cançó com a un element cabdal en l'etapa d'Educació Infantil. Assolir un ampli repertori de cançons de diferents tipologies, associades o no al joc, i adaptades a distintes rutines per a l'ús a
l'escola. Recuperar i fomentar el coneixement del ric patrimoni immaterial que representen les cançons escolars. Indagar en l'evolució recent a l'escola de l'ús de la cançó i el joc associat de forma vivencial i experiencial. Fomentar l'aprenentatge cooperatiu a través del treball en equip.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- CANDÉ, R. (1967) Diccionari de la música. Barcelona: Edicions 62.
- MAIDEU I PUIG, J. (1991) Assaig: cançons i exercicis (2a ed.). Vic: Eumo Editorial.
- MICHELS, U. (1985) Atlas de la música, 1 (1a edició 1982). Madrid: Alianza.
- SEGARRA, I. El meu llibre de música (I, II, III, IV). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- ZAMACOIS, J. (1986) Teoría de la música, libros I/II. Barcelona: Labor.
- DIVERSOS Autors. L'Esquitx (I, II, III, IV).Editorial MF. Barcelona.
- MARTORELL, O. Cànons d'ahir i d'avui. Vol 1 i 2. Editorial mf. Barcelona.1979.
- GASSULL, C. GODALL, P. MARTORELL, M. : 'La veu, orientacions practiques'. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.2006.

Bibliografia complementària

- ALEGRE, LL. (2003) Llenguatge Musical. Grau Mitjà 1. Barcelona: Dinsic.
- ALSINA, P. (1997) El área de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona: Graó.
- AZNARES BARRIO, J.J. (1992) Didáctica del lenguaje musical. Pamplona: Edición Música para todos.
- BARRIO, A. (1990) Tratado de entonación. Madrid: Real Musical.
- BELLÓN, S. i MORENO, M. (1999) Teoría del lenguaje musical. Primer curso (Grado Elemental). Madrid: Música Didáctica, S.L.
- BIBILONI, Baltasar. Vint Cançons tradicionals.Amalgama Edicions. Berga. 2004, segona edició.
- CALVO, Mª.L. i BERNAL, J. (1996) 'La importancia de la música en la Educación Infantil'. En Revista de Educación de la Universidad de Granada, pp.17-34, 9/1966. Granada: Servicio de Publicaciones. Campus Universitariode Cartuja.
- CALVO, Mª.L. i BERNAL, J. (1999) 'La expresión musical en el curriculum de educación infantil'. En La música en la educación infantil. Eufonía, nº 14. Barcelona: Graó.
- CAÑADA, P.; LÓPEZ, A.; MOLINA, E. (2006) Cuaderno de Audición 1. Grado elemental. Madrid: Enclave Creativa.
- CAÑADA, P. ; LÓPEZ, A.; MOLINA, E. (2007) Cuaderno de Audición 2. Grado elemental. Madrid: Enclave Creativa.
- COPLAND, A. (1995) Cómo escuchar la música. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- JULIA, M. Cançons tradicionals de Mallorca.Edit. Climent. Barcelona.
- KAROLY, O. (1981) Introducción a la música clásica. Madrid: Alianza.
- KODALY, Z. (1981) Educación Musical en Hungría. Madrid: Real Musical.
- LÓPEZ DE ARENOSA, OLIVERA, PILDAIN, J. (1983) Lenguaje musical. Madrid: Real Musical.
- MARTENOT, M. (1979) Solfeo: Formación y desarrollo musical. Buenos Aires: Ricordi.
- MASSOT I PLANES, J. Cançoner musical de Mallorca.'Caja de Ahorros de las Baleares'.
- MERCADAL BAGUR, DESEADO. El Folklore Musical de Menorca.'Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra'. Palma, 1979
- MICHELS, U. (1991) Atlas de la música, 2 vols. Madrid: Alianza.
- MOLINA, E. (1994) La improvisación en el lenguaje musical. Madrid: Real Musical.
- RIERA, Antoni. Cent i tantes tonades tradicionals de Mallorca.Edit. Moll. Palma. 1988.
- RIU, N. (2000) El lenguaje musical: propuestas didácticas para los tres ciclos de Primaria. Barcelona: Ceac.
- SEGARRA, I. (2003) El meu llibre de música. Llenguatge Musical/.Grau Mitjà (V i VI). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- WILLEMS, E (1968) El ritmo musical. Buenos Aires: Eudeba.
- WUYTACK, J. (1966) La audición. París: Leduc.

Altres recursos

http://www.xtec.es/rtee/esp/
(Informàtica i educació musical)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/area_musica.php3
(Recursos educatius musicals. Averroes - Junta de Andalucía)
http://www.classicalmidiconnection.com/cmc/index.html
(Audicions de música clàssica)
http://www.teoria.com/indice.htm
(Teoria musical)
http://www.xtec.es/recursos/musica/audicio/index.htm
(Audició musical en educació infantil i primària)
Estacions. Pro Musica Chorus de Sóller. Ona Edicions Musicals. OECD33
(Audicions musicals per treballar modalitat, compàs, tipus de veus, tipus de cors)