Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2009-10
Memòria

L'objectiu fonamental dels estudis de grau d'Educació Social consisteix a formar professionals amb els coneixements teòrics i pràctics que els permetin treballar de forma eficaç, crítica i responsable en els camps de l'educació familiar, el desenvolupament comunitari, la integració social, l'educació de l'oci, l'animació i la gestió cultural, la intervenció socioeducativa en infància i joventut, la intervenció socioeducativa amb persones adultes i grans i, finalment, en el camp de la intervenció educativa en la diversitat. Al mateix temps, s'adquireix la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   132   12   30   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Pedagogia Social i Comunitària*
Història de l’Educació Social*
Documentació i Comunicació Científica*
Dret, Desenvolupament i Benestar Social*
Fonaments de la Societat Contemporània*

Segon semestre

Psicologia del Desenvolupament*
Psicologia Social dels Grups i les Organitzacions*
Planificació de la Intervenció en el Camp de l’Educació
Social*
Direcció i Gestió de Centres i Programes d’Educació Social*
Sociologia de l’Educació*

Segon curs

Primer semestre

Mètodes i Tècniques d’Investigació Educativa
Avaluació de Programes en Educació Social
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per
a la Intervenció Socioeducativa
Intervenció Socioeducativa sobre Menors amb
Problemes d’Inadaptació Social I
Programes d’Animació Sociocultural

Segon semestre

Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
Intervenció Socioeducativa sobre els Menors amb
Problemes d´Inadaptació Social II
Programes d´Educació Ambiental
Educació de Persones Adultes
Educació Social i Dinamització Socioeducativa en els
Museus i Biblioteques

Tercer curs

Primer semestre

Formació i Inserció Sociolaboral
Intervenció Socioeducativa amb la Família
Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària
Gerontologia Educativa
Intervenció Socioeducativa en l’Oci

Segon semestre

Programes d’Intervenció Socioeducativa en Persones amb
Discapacitat
Programes d’Intervenció Socioeducativa a l’Escola
Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i
Immigració
Educació per a la Igualtat de Gènere
Intervenció Socioeducativa en Drogodependències

Quart curs

Primer semestre

Tècniques i Programes d’Intervenció Socioeducativa en
els Problemes de Conducta
Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa
Pràctiques I d’Educació Social
Optativa 1
Optativa 2

 

* Formació básica

Segon semestre

Pràctiques II d’Educació Social
Treball de Fi de Grau d’Educació Social

  Competències

Competències bàsiques

 • CB1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, tot i que es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.
 • CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
 • CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment, dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències genèriques

 • CG1 Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG2 Capacitat d'organització i de planificació.
 • CG3 Capacitat comunicativa i lingüística.
 • CG4 Capacitat per a la utilització de les TIC a l'àmbit d'estudi i context professional.
 • CG5 Capacitat de gestió de la informació.
 • CG6 Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions.
 • CG7 Capacitat crítica i autocrítica.
 • CG8 Capacitat de tenir una actitud empàtica, respectuosa, solidària i de confiança envers els subjectes i les institucions.
 • CG9 Capacitat per desenvolupar actituds que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i plurilingüístics.
 • CG10 Habilitats per potenciar les relacions interpersonals i entre els grups.
 • CG11 Autonomia per a l'aprenentatge.
 • CG12 Adaptació a situacions noves.
 • CG13 Lideratge, creativitat i esperit emprenedor.
 • CG14 Obertura cap a l'aprenentatge al llarg de tota la vida.
 • CG15 Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

3.2. Competències transversals

 • CT1 Comprendre que qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i el disseny per a tothom, i la protecció mediambiental, i d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

3.3. Competències específiques

 • CE1 Comprendre els processos, les institucions i les idees que s'han donat històricament i que han configurat els models actuals d'intervenció socioeducativa.
 • CE2 Conèixer les polítiques de benestar social i la legislació que sustenten els processos d'intervenció socioeducativa.
 • CE3 Conèixer els supòsits pedagògics i biopsicosocials que es troben a la base dels processos d'intervenció socioeducativa, així com les característiques fonamentals dels entorns d'intervenció.
 • CE4 Saber utilitzar els procediments i les tècniques sociopedagògiques per a la intervenció, la mediació i l'anàlisi de la realitat personal familiar i social.
 • CE5 Gestionar estructures, processos i programes de participació i acció comunitària.
 • CE6 Identificar i diagnosticar els factors habituals de crisi familiar i social i desenvolupar una capacitat de mediació per tractar amb comunitats socioeducatives i resoldre conflictes.
 • CE7 Aplicar tècniques de detecció de factors d’exclusió i discriminació que dificulten la inserció social i laboral de subjectes i col·lectius.
 • CE8 Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius en els àmbits de l’educació familiar i el desenvolupament comunitari, la integració social, l'animació i la gestió cultural, la infància i joventut i la gent gran.
 • CE9 Utilitzar tècniques concretes d'intervenció socioeducativa i comunitària (dinàmica de grups, motivació, negociació, assertivitat, etc.).
 • CE10 Dissenyar, produir, utilitzar i avaluar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa.
 • CE11 Dissenyar i dur a terme projectes de recerca sobre el medi social i institucional on es fa la intervenció.