Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Crèdits ofertats en total. Any acadèmic 2021-22
252 crèdits
Preus públics de matrícula per crèdit. Any acadèmic 2021-22
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències transversals

 1. Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Tenir capacitat d’organització i planificació.
 3. Tenir capacitat comunicativa i lingüística.
 4. Tenir capacitat per utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi i el context professional.
 5. Tenir capacitat per gestionar la informació.
 6. Tenir capacitat per resoldre problemes i prendre decisions.
 7. Tenir capacitat crítica i autocrítica.
 8. Tenir capacitat empàtica, respectuosa, solidària i de confiança cap als subjectes i les institucions.
 9. Tenir capacitat per desenvolupar actituds que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i plurilingüístics.
 10. Tenir habilitats per potenciar les relacions interpersonals i entre grups.
 11. Tenir autonomia en l’aprenentatge.
 12. Adaptar-se a situacions noves.
 13. Desenvolupar el lideratge, la creativitat i l’esperit emprenedor.
 14. Desenvolupar l’obertura cap a l’aprenentatge al llarg de tota la vida.
 15. Tenir compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
 16. Tenir coneixement de la llengua anglesa: capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà.

Competències específiques

 1. Comprendre els processos, les institucions i les idees que s’han donat històricament i que han configurat els models actuals d’intervenció socioeducativa.
 2. Conèixer les polítiques de benestar social i la legislació que sostenen els processos d’intervenció socioeducativa.
 3. Conèixer els supòsits pedagògics i biopsicosocials que són la base dels processos d’intervenció socioeducativa, així com les característiques fonamentals dels entorns d’intervenció.
 4. Saber utilitzar els procediments i les tècniques sociopedagògiques per a la intervenció, la mediació i l’anàlisi de la realitat personal, familiar i social.
 5. Gestionar estructures, processos i programes de participació i acció comunitària.
 6. Identificar i diagnosticar els factors habituals de crisi familiar i social i desenvolupar una capacitat de mediació per tractar amb comunitats socioeducatives i resoldre conflictes.
 7. Aplicar tècniques de detecció de factors d’exclusió i discriminació que dificulten la inserció social i laboral de subjectes i col·lectius.
 8. Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius en els àmbits de l’educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l’animació i la gestió cultural; de la infantesa i la joventut i de la gent gran.
 9. Utilitzar tècniques concretes d’intervenció socioeducativa i comunitària (dinàmica de grups, motivació, negociació, assertivitat, etc.).
 10. Dissenyar, produir, utilitzar i avaluar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa.
 11. Dissenyar i dur a terme projectes de recerca sobre el medi social i institucional i sobre les persones i grups amb els quals es fa la intervenció.