Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

L'alumnat d'Estudis Anglesos idealment hauria de tenir especial interès per la llengua i la literatura angleses com a vehicles d'expressió cultural, així com la capacitat de desenvolupar la competència i l'anàlisi lingüístiques i de valorar i interpretar la creativitat literària. Aquest interès, a més, hauria de reflectir-se en un esperit crític que permetés resoldre problemes tant a l'hora de treballar individualment com en grup, mostrant capacitat de diàleg i posant en pràctica els valors de respecte per la diversitat i la igualtat entre les persones.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 60

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,2
Francès II 0,2
Grec II 0,2
Història de l'Art 0,2
Història de la Filosofia 0,1
Llatí II 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEAN

Secretari/ària
Vocal
Esteva Llodrà, Neus
Vocal
Nebot Sastre, Paula
Vocal
Ramon Álvarez, Virginia

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Estudis Anglesos a Mallorca

Filologia Anglesa (Pla 2001)
Filologia Anglesa (Pla 2001) Grau d'Estudis Anglesos a Mallorca
4882 - Llengua Anglesa I
21801 - English Language I
4883 - Llengua Anglesa II
21802 - English Language II
4884 - Literatura Anglesa I
21855 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
4885 - Alemany (Segona LLengua i la seva Literatura) I
20809 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Alemany)
4886 - Francès (Segona LLengua i la seva Literatura) I
21803 - Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès)
4887 - Portuguès (Segona LLengua i la seva Literatura) I
20880 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura I (Portuguès)
4888 - Anglès Oral I
21805 - English Language III
896 - Teoria de la Literatura
21852 - Introducció als Estudis Literaris
4889 - Llengua Anglesa III
21810 - English Language IV
4895 - Anglès Oral II
21815 - English Language V
4891 - Literatura Anglesa II
21808 - English Literature I: 20th Century Voices
4892 - Alemany (Segona LLengua i la seva Literatura) II
20815 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura II (Alemany)
4893 - Francès (Segona LLengua i la seva Literatura) II
21806 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura II (Francès)
4894 - Portuguès (Segona LLengua i la seva Literatura) II
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)
4890 - Llengua Anglesa IV
21819 - English Language VI
4896 - Narrativa Anglesa
21825 - English Literature III: The Long 18th Century
4897 - Gramàtica Anglesa I
21816 - Understanding English Grammar I
4898 - Context Cultural dels Països de Parla Anglesa I
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I
4899 - Fonètica i Fonologia Angleses I
21811 - Fundamentals of English Phonology
4901 - Introducció a la Lingüística Aplicada Anglesa
21807 - Introduction to English Linguistics
4902 - Gramàtica Anglesa II
21820 - Understanding English Grammar II
4903 - Context Cultural dels Països de Parla Anglesa II
21818 - Cultural Insights into the English-Speaking World II
4904 - Història de la Llengua Anglesa I
21827 - Origins and Development of the English Language
4906 - Teatre Anglès
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare
4907 - Gramàtica Anglesa III
21812 - English Lexicology
4909 - Literatura Nord-americana II
21821 - Literatures of The United States of America
4910 - Poesia Anglesa
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians
4911 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
21809 - Learning to Teach EFL (English as a Foreign Language)
4919 - La Novel.la Victoriana
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians
4920 - Narrativa Anglesa Contemporània
21808 - English Literature I: 20th Century Voices
4933 - Narrativa Anglesa del Segle XX
21808 - English Literature I: 20th Century Voices
4934 - Altres Literatures en Llengua Anglesa
21813 - Postcolonial Literatures in English
4916 - Intr.a la Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera
21809 - Learning to Teach EFL (English as a Foreign Language)
4918 - Tècniques de Traducció en Llengua Anglesa
21814 - Introduction to Translation Studies
  • 4880 - Llengua Catalana
  • 4881 - Llengua Espanyola
21853 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement d'una altra llengua estrangera, que no sigui l'anglès, equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

  1. aprovar l'assignatura de llengua estrangera específica del pla d'estudis.
  2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua estrangera equivalent al B2 del MECR .
  3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en la llengua estrangera dins la titulació.
  4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en una altra llengua a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic