Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2010-11
Memòria

El grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola. A la UIB aquest grau s’estructura en dues mencions, la d’Hortofructicultura i Jardineria (menció 1) i la de Mecanització i Construccions Rurals (menció 2).

Els objectius de l’estudi es troben recollits a l’Ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2009), ja que aquesta professió està regulada per llei. Entre aquests objectius podem destacar el coneixement de totes les matèries bàsiques i aplicades necessàries per a l’exercici professional de l’enginyeria, la redacció de projectes i estudis d’enginyeria agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la direcció d’obra d’aquests projectes i la capacitat de gestionar i dirigir empreses del sector.

Entre les competències i habilitats que els alumnes han d’adquirir, i també segons la normativa esmentada, en trobam de transversals (anglès, anàlisi, síntesi, organització i direcció), bàsiques (matemàtiques, física, química, biologia, geologia, empresa), comunes a la branca agroalimentària (tecnologies de producció animal i vegetal, topografia, hidràulica, mecanització) i específiques de cada menció (tecnologia de producció hortofructícola, cultius, plagues i malalties, jardineria i paisatgisme, per a la menció 1; construcció, instal·lacions hidràuliques i d’energia, mecanització i automàtica industrial, per a la menció 2).

Requisits per poder obtenir el títol

 • Per obtenir el títol del grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, l’alumne haurà d’acreditar els coneixements d’anglès del nivell B2. En cas contrari, haurà de cursar (i aprovar) obligatòriament l’assignatura optativa 20395 English for Engineering o tres assignatures del grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural impartides en anglès. Si no compleix aquest requisit, no podrà demanar el títol de graduat, encara que hagi superat tots els crèdits dels estudis.
 • Per obtenir el títol del grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, l’alumne haurà de cursar (i aprovar) obligatòriament les assignatures d’una de les dues mencions del títol, la d’Hortofructicultura i Jardineria o la de Mecanització i Construccions Rurals. En cas contrari, no podrà demanar el títol de graduat, encara que hagi superat 240 ECTS dels estudis.
 • Per assolir una menció, l'alumne ha de cursar 108 crèdits d’assignatures optatives entre tercer i quart curs. D’aquests, 78 corresponen a les assignatures optatives específiques de la menció i els altres 30 els podrà triar entre les assignatures optatives genèriques de la mateixa menció. En els documents PDF següents hi ha la llista d’assignatures optatives específiques i genèriques de cada menció per a tercer i quart curs.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   60   108*  **  12 240

* Les matèries optatives de grau sumen 108 crèdits i comprenen els 30 crèdits optatius de cada menció i els 78 crèdits de tecnologia específica de cada menció (menció 1: Hortofructicultura i Jardineria; menció 2: Mecanització i Construccions Rurals)

** Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa de menció

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Assignatures comuns a les dues mencions

Primer Curs

Primer semestre

Àlgebra
Mecànica
Empresa
Biologia de la Producció Agrària
Càlcul

Segon semestre

Química
Fonaments d’Instal·lacions
Bases de la Producció Vegetal
Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador
Medi Físic: Geologia i Climatologia

Segon Curs

Primer semestre

Bases d’Experimentació Agrària
Edafologia
Mecanització Agrària
Gestió d’Empreses Agroalimentàries
Bases de Protecció de Cultius

Segon semestre

Topografia Agrària
Ecologia Aplicada a l’Agricultura
Fertilitat del Sòl
Explotacions Ramaderes
Hidràulica i Reg

Assignatures de la menció de Hortofructicultura i Jardineria

Tercer curs

Primer semestre

Taller de Jardineria i Paisatgisme I
Gestió de Recursos Agraris
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3

Segon semestre

Patologia Vegetal
Biotecnologia Agrària
Taller de Jardineria i Paisatgisme II
Tecnologia de Cultius Protegits
Viverística

Quart curs

Primer semestre

Projectes i Legislació Agrària
Cultius Herbacis i Farratgers
Cultius Llenyosos
Cultius Hortícoles i Ornamentals I
Implantació i Manteniment de
Jardins

Segon semestre

Plagues Agrícoles i Ornamentals
Optativa 4
Optativa 5

Treball de Fi de Grau

Assignatures de la menció de Mecanització i Construccions Rurals

Tercer curs

Primer semestre

Estructures I
Instal·lacions I
Materials Petris
Construcció Exterior
Optativa 1

Segon semestre

Construcció Interior
Estructures II
Tecnologia de Cultius Protegits
Optativa 2
Optativa 3

Quart curs

Primer semestre

Instal·lacions II
Automatització Industrial
Projectes i Legislació Agrària
Agricultura de Precisió
Instal·lacions Ramaderes

Segon semestre

Estructures III
Optativa 4
Optativa 5

Treball de Fi de Grau

  Competències

Competències generals

 1. Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin compresos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrniques, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra dedicada a l'elaboració i/o transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans i/o rurals - parcs, jardins, vivers, arbrat urbà, etc.-, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 2. Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, maquinària i sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquells i aquest entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 3. Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i gestió de recursos humans, de conformitat amb criteris deontològics.
 4. Capacitat per a la redacció i signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no caràcter d'informes pericials per Òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte de les mateixes.
 5. Capacitat per a la redacció i signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 6. Capacitat per a la direcció i gestió de tota classe d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans i/o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 7. Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 8. Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 9. Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 10. Capacitat per a la recerca i utilització de la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d'actuació.
 11. Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental en sintonia amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 12. Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.

Competències transversals

 1. La competència transversal sobre el coneixement de la llengua anglesa es redacta seguint una directriu del Consell de Direcció de la UIB: coneixement de la llengua anglesa, capacitat per a, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 2. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica.
 3. Capacitat d'organitzar i planificar.
 4. Capacitat per generar i presentar noves idees.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita de conceptes tècnics a persones no especialistes.

Competències específiques bàsiques

 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 2. Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 3. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 4. Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica, i les seves aplicacions en l'enginyeria.
 5. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica termodinàmica, camps, i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 6. Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
 7. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
 8. Coneixement de les bases i els fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

Competències específiques comunes a la branca agrícola

 1. Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:
 2. Identificació i caracterització d'espècies vegetals.
 3. C2: les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
 4. Les bases de la producció animal. Instal·lacions ramaderes.
 5. Aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
 6. Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
 7. Aixecaments i replantejaments topogràfics. Cartografia, fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
 8. Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
 9. La gestió i l’aprofitament de subproductes agroindustrials.
 10. Presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
 11. Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.
 12. Valoració d'empreses agràries i comercialització.

Competències de tecnologia específica, hortofructicultura i jardineria (menció 1)

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:

 1. Tecnologia de la producció hortofructícola.
 2. Bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental. Control de qualitat de productes hortofructícoles. Comercialització.
 3. Genètica i millora vegetal.
 4. Enginyeria de les àrees verdes, els espais esportius i explotacions hortofructícoles.
 5. Electrificació. Regs i drenatges. Maquinària per a hortofructicultura.
 6. Obra civil, instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides.
 7. Electrificació. Regs i drenatges. Maquinària per a jardineria.
 8. Enginyeria del medi ambient i del paisatge.
 9. Legislació i gestió mediambiental; principis de desenvolupament sostenible; estratègies de mercat i de l'exercici professional; valoració d'actius ambientals. Hidrologia i erosió. Medi físic i canvi climàtic.
 10. Material vegetal: producció, ús i manteniment.
 11. Ecosistemes i biodiversitat. Anàlisi, gestió i plans d'ordenació territorial. Principis de paisatgisme. Eines específiques de disseny i expressió gràfica; desenvolupament pràctic d'estudis d'impacte ambiental; projectes de restauració ambiental i paisatgística; projectes i plans de manteniment de zones verdes; projectes de desenvolupament. Instruments per a l'ordenació del territori i del paisatge; gestió i planificació de projectes i obres.

Competències de tecnologia específica, mecanització i construccions rurals (menció 2)

Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:

 1. Tecnologies de la producció vegetal i animal.
 2. Fitotècnia, biotecnologia i millora vegetal.
 3. Producció i protecció de cultius.
 4. Jardineria i paisatgisme. Espais esportius.
 5. Nutrició. Higiene i sistemes de producció animal. Biotecnologia i millora animal.
 6. Productes animals:
 7. Bases i tecnologia de les construccions rurals.
 8. Mecànica de sòls. Materials. Resistència de materials. Disseny i càlcul d'estructures.
 9. Construccions agràries. Infraestructures i vies rurals:
 10. Mecanització agrària.
 11. Motors i màquines agrícoles. Característiques i disseny de maquinària per a instal·lacions agràries. Automàtica agrària.
 12. Enginyeria de les instal·lacions.
 13. Electrificació rural. Tecnologia del reg i del drenatge. Obres i instal·lacions hidràuliques.
 14. Instal·lacions per a la salut i el benestar animal.

Competències específiques per al Treball Fi de Grau

 1. Exercici original per realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Agrícola de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i s’integrin les competències adquirides en els ensenyaments.