Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Administració d'Empreses

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències específiques

 1. Adquirir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’administració i la direcció d’empreses a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’administració i la direcció d’empreses.
 2. Saber aplicar els coneixements d’administració i direcció d’empreses al seu treball o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea d’administració i direcció d’empreses.
  1. Analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   1. Ser capaç d’aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l’anàlisi de l’empresa en el seu entorn.
   2. Especialment a partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   3. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi financera i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   4. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi d’operacions i assimilar les principals teories de l’organització per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   5. Conèixer les eines d’anàlisi estratègica més habituals en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   6. Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d’anàlisi econòmica per a l’estudi de l’empresa i el seu entorn.
   7. A partir de dades d’interès economicoempresarial, ser capaç d’aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin incloure aquesta dimensió en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   9. Consolidar els coneixements matemàtics bàsics per poder comprendre i treballar amb les tècniques i eines d’anàlisi desenvolupades en les diferents matèries.
  2. Integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   1. Integrar-se en l’àrea comercial d’una empresa i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, així com entendre la funció comercial en la seva relació amb altres àrees funcionals i amb l’estratègia competitiva de l’empresa.
   2. Integrar-se en l’àrea d’administració comptable d’una empresa i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   3. Integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i desenvolupar-hi amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, especialment totes les relacionades amb l’economia financera i les finances corporatives.
   4. Integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, sobretot en les àrees d’operacions, recursos humans i en tasques de planificació, organització, direcció i control.
   5. Comprendre els principis de teoria i anàlisi econòmica necessaris per integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   6. Comprendre les principals fonts de dades d’interès econòmic i empresarial i les tècniques d’anàlisi necessàries per integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   7. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
  3. Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   1. Preparar la presa de decisions comercials en empreses, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   2. Preparar la presa de decisions administratives i comptables en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   3. Preparar la presa de decisions financeres o amb aspectes financers en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   4. Preparar la presa de decisions en les diferents fases del procés administratiu en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic, i aproximar-se a la presa de decisions de l’àmbit estratègic.
   5. Preparar la presa de decisions en l’àrea d’operacions i en tot el que tingui relació amb els recursos humans d’empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   6. Conèixer els fonaments, així com les eines d’anàlisi econòmica, rellevants per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   7. Conèixer les fonts de dades estadístiques i econòmiques rellevants així com les eines d’anàlisi adequades per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
  4. Defensar les solucions proposades d’una manera articulada a partir dels coneixements teòrics i tècnics adquirits.

Competències generals

 1. Capacitat per treballar en equip.
 2. Capacitat d’adaptació a noves situacions.
 3. Capacitat per comunicar-se en anglès.
 4. Capacitat per emprar habitualment una gamma variada d’instruments de tecnologia de la informació i les comunicacions.
 5. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 6. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB