Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Administració d'Empreses

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 280

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
 • Alemany II (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Francès II (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GADE

3r vocal
Buades Mir, Pedrona
4t vocal
Roig Tome, Andres

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Administració d'Empreses

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses Grau d'Administració d'Empreses
2200: Introducció a la Comptabilitat I
21200: Comptabilitat Financera I
2439: Gestió de Qualitat en l'Empresa
21238: Gestió de Qualitat
2447: Màrqueting de Distribució Comercial
21245: Màrqueting de la Distribució Comercial
2448: Organització i Gestió de Recursos Humans
21218: Gestió de Recursos Humans
2451: Història Econòmica de l'Empresa
21203: Història Econòmica de l'Empresa
2600: Economia de l'Empresa I
20607: Introducció a l'Empresa
2602: Estadística Econòmica
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
2603: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2604: Mat. de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2605: Mètodes Matemàtics per a l'Economia I
 • 2606: Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
20601: Matemàtiques
2607: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2609: Introducció a la Comptabilitat II
21201: Comptabilitat Financera II
2610: Economia de l'Empresa II
21207: Inversió i Finançament Empresarial
2611: Economia Espanyola i Mundial II
21210: Economia Espanyola i Mundial
 • 2613: Macroeconomia I
 • 2614: Macroeconomia II
21214: Macroeconomia
2615: Microeconomia I
20605: Microeconomia
2618: Comptabilitat de Costs
21206: Comptabilitat de Costs
2619: Dret Mercantil
21211: Dret de Societats
2621: Direcció Comercial I
21216: Direcció Comercial I
2622: Direcció Comercial II
21219: Direcció Comercial II
2623: Direcció Financera I
21202: Economia Financera
2624: Direcció Financera II
21212: Gestió de Riscs Empresarials
2625: Econometria
21205: Econometria
2626: Aplicacions Economètriques a l'Empresa
20632: Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
2628: Dret del Treball
21236: Dret Laboral
2629: Anàlisi Comptable
21224: Consolidació Comptable
 • 2629: Anàlisi Comptable
 • 2636: Auditoria Comptable I
21220: Anàlisi i Auditoria Comptable
2630: Direcció Estratègica i Política d'Empresa
21213: Estratègia Empresarial
2631: Informàtica Aplicada
21250: Gestió Informàtica
2633: Investigació Operativa
21204: Direcció de Producció i Operacions
2634: Economia Industrial
21209: Economia Industrial
2637: Auditoria Comptable II
21225: Auditoria de Comptes
2639: Comptabilitat de Societats
21215: Comptabilitat Financera i de Societats
2640: Sistema Fiscal I
20604: Sistema Fiscal
2641: Sistema Fiscal II
20646: Imposició sobre la Renda Personal
2642: Sistema Fiscal III
20647: Imposició sobre Societats
2646: Economia i Màrqueting de l'Empresa Turística
21244: Màrqueting Turístic i de Serveis
2647: Dret Administratiu
20639: Dret Administratiu
2924: Dret de la Contractació Turística
20514: Contractació Turística

Ciències Empresarials (Pla 2002)
Ciències Empresarials (Pla 2002) Grau d'Administració d'Empreses
2185: Anàlisi de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2186: Matemàtiques I
 • 2187: Matemàtiques II
20601: Matemàtiques
2188: Informàtica Aplicada a la Gestió d'Empresa
21250: Gestió Informàtica
2191: Gestió d'Entitats Bancàries
21227: Gestió Bancaria
 • 2194: Sistemes d'Informació Electrònica
 • 2197: Comerç Electrònic i Màrqueting per Internet
21246: E-Màrqueting
 • 2194: Sistemes d'Informació Electrònica
 • 2953: Comerç Electrònic i Internet
21246: E-Màrqueting
2199: Estratègies de la Negociació Empresarial
21237: Estratègies de Negociació Empresarial
2400: Comptabilitat Financera I
21200: Comptabilitat Financera I
2401: Comptabilitat Financera II
21201: Comptabilitat Financera II
 • 2402: Finances Empresarials I
 • 2410: Finances Empresarials II
21207: Inversió i Finançament Empresarial
2403: Economia Espanyola i Mundial
21210: Economia Espanyola i Mundial
2404: Economia Política
20600: Entorn Econòmic
2405: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2406: Història Econòmica
21203: Història Econòmica de l'Empresa
2407: Estadística Econòmica
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
2409: Màrqueting I
21216: Direcció Comercial I
2411: Dret del Treball
21236: Dret Laboral
2412: Comptabilitat Financera i de Societats
21215: Comptabilitat Financera i de Societats
2414: Microeconomia
20605: Microeconomia
2415: Màrqueting II
21219: Direcció Comercial II
2416: Organització i Administració d'Empreses
21213: Estratègia Empresarial
2418: Macroeconomia
21214: Macroeconomia
2421: Introducció a l'Economia de l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
2439: Gestió de Qualitat en l'Empresa
21238: Gestió de Qualitat
2448: Organització i Gestió de Recursos Humans
21218: Gestió de Recursos Humans
2451: Història Econòmica de l'Empresa
21203: Història Econòmica de l'Empresa
2618: Comptabilitat de Costs
21206: Comptabilitat de Costs
2619: Dret Mercantil
21211: Dret de Societats
2629: Anàlisi Comptable
21224: Consolidació Comptable
2640: Sistema Fiscal I
20604: Sistema Fiscal
2641: Sistema Fiscal II
20646: Imposició sobre la Renda Personal
2642: Sistema Fiscal III
20647: Imposició sobre Societats
2646: Economia i Màrqueting de l'Empresa Turística
21244: Màrqueting Turístic i de Serveis
3074: Empresa Familiar
21240: Empresa Familiar
4699: Creació i Direcció d'Empreses de Base Tecnològica
21235: Creació d'Empreses

Dret (Pla 1997)
Dret (Pla 1997) Grau d'Administració d'Empreses
2901: Economia Política i Hisenda Pública
20600: Entorn Econòmic
2910: Dret Administratiu I
20639: Dret Administratiu
2915: Introducció al Dret Mercantil
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2922: Dret Mercantil I
21211: Dret de Societats
2930: Dret Bancari i Borsari
21231: Dret Bancari i de l'Assegurança
870: Dret del Treball i de la Seguretat Social
21236: Dret Laboral

Economia
Economia Grau d'Administració d'Empreses
2200: Introducció a la Comptabilitat I
21200: Comptabilitat Financera I
2205: Microeconomia Superior I
21209: Economia Industrial
2211: Informàtica Aplicada
21250: Gestió Informàtica
2442: Economia del Treball
20642: Educació i Mercat Laboral
2600: Economia de l'Empresa I
20607: Introducció a l'Empresa
2602: Estadística Econòmica
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
2603: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2604: Mat. de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2605: Mètodes Matemàtics per a l'Economia I
 • 2606: Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
20601: Matemàtiques
2607: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2609: Introducció a la Comptabilitat II
21201: Comptabilitat Financera II
2610: Economia de l'Empresa II
21207: Inversió i Finançament Empresarial
2611: Economia Espanyola i Mundial II
21210: Economia Espanyola i Mundial
 • 2613: Macroeconomia I
 • 2614: Macroeconomia II
21214: Macroeconomia
2615: Microeconomia I
20605: Microeconomia
2619: Dret Mercantil
21211: Dret de Societats
2623: Direcció Financera I
21202: Economia Financera
2624: Direcció Financera II
21212: Gestió de Riscs Empresarials
2625: Econometria
21205: Econometria
2640: Sistema Fiscal I
20604: Sistema Fiscal
2641: Sistema Fiscal II
20646: Imposició sobre la Renda Personal
2642: Sistema Fiscal III
20647: Imposició sobre Societats
2647: Dret Administratiu
20639: Dret Administratiu

Grau d'Economia
Grau d'Economia Grau d'Administració d'Empreses
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20600: Entorn Econòmic
20600: Entorn Econòmic
20601: Matemàtiques
20601: Matemàtiques
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20604: Sistema Fiscal
20604: Sistema Fiscal
20605: Microeconomia
20605: Microeconomia
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
20607: Introducció a l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
20611: Estructura i Conjuntura Econòmica
21210: Economia Espanyola i Mundial
20612: Introducció a l'Econometria
21205: Econometria
 • 20613: Macroeconomia I
 • 20618: Macroeconomia II
21214: Macroeconomia
20614: Organització Industrial
21209: Economia Industrial
20615: Economia Financera
21202: Economia Financera
20621: Anàlisi de la Informació Comptable
21200: Comptabilitat Financera I
20625: Avaluació Econòmica de Projectes
20625: Avaluació Econòmica de Projectes
20631: Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència
20631: Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència
20632: Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20632: Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20637: Avaluació de Polítiques Públiques
20637: Avaluació de Polítiques Públiques
20638: Gestió Pública
20638: Gestió Pública
20639: Dret Administratiu
20639: Dret Administratiu
20641: Gestió de Contractació Pública
20641: Gestió de Contractació Pública
20642: Educació i Mercat Laboral
20642: Educació i Mercat Laboral
20646: Imposició sobre la Renda Personal
20646: Imposició sobre la Renda Personal
20647: Imposició sobre Societats
20647: Imposició sobre Societats
20648: Imposició sobre el Consum
20648: Imposició sobre el Consum
20649: Fiscalitat Internacional
20649: Fiscalitat Internacional
20650: Comptabilitat
21201: Comptabilitat Financera II
21145: Business English
21145: Business English
21211: Dret de Societats
21211: Dret de Societats

Grau de Turisme
Grau de Turisme Grau d'Administració d'Empreses
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20509: Màrqueting Turístic I
21216: Direcció Comercial I
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
20511: Comptabilitat Financera I
21200: Comptabilitat Financera I
20512: Comptabilitat Financera II
21201: Comptabilitat Financera II
20513: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20605: Microeconomia
20514: Contractació Turística
20514: Contractació Turística
20515: Operacions i Processos en Empreses Turístiques
21204: Direcció de Producció i Operacions
 • 20517: Intermediació Turística
 • 20519: Màrqueting Turístic II
21219: Direcció Comercial II
20518: Anglès III
21145: Business English
20520: Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
21214: Macroeconomia
20522: Direcció Estratègica
21213: Estratègia Empresarial
20525: Gestió de la Qualitat i Atenció al Client
21238: Gestió de Qualitat
20526: Règim Fiscal
20604: Sistema Fiscal
 • 20529: Pràcticum I
 • 20530: Pràcticum II
21223: Pràctiques Externes
20600: Entorn Econòmic
20600: Entorn Econòmic
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20607: Introducció a l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
21241: Habilitats Directives
21241: Habilitats Directives
21243: Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21243: Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21247: Gestió Promocional Turística
21247: Gestió Promocional Turística

Turisme (Pla 1998)
Turisme (Pla 1998) Grau d'Administració d'Empreses
2618: Comptabilitat de Costs
21206: Comptabilitat de Costs
2800: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2802: Dret i Legislació
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2804: Comptabilitat
21200: Comptabilitat Financera I
2807: Organització i Gestió d'Empreses I
20607: Introducció a l'Empresa
2808: Organització i Gestió d'Empreses II
21213: Estratègia Empresarial
2811: Màrqueting Turístic
21216: Direcció Comercial I
2818: Relacions Laborals en el Sector Turístic
21236: Dret Laboral
2823: Finances
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
2830: Promoció Turística
21247: Gestió Promocional Turística
2843: Anglès II
21145: Business English

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Administració d'Empreses
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
21200 - Comptabilitat Financera I 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 30
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
21200 - Comptabilitat Financera I 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21236 - Dret Laboral 6
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21216 - Direcció Comercial I 6
21219 - Direcció Comercial II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21246 - E-Màrqueting 3
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 33
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21216 - Direcció Comercial I 6
21219 - Direcció Comercial II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21246 - E-Màrqueting 3
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 33
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21216 - Direcció Comercial I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21242 - Internacionalització de l'Empresa 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21216 - Direcció Comercial I 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21238 - Gestió de Qualitat 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21216 - Direcció Comercial I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21238 - Gestió de Qualitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
21216 - Direcció Comercial I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21238 - Gestió de Qualitat 6
21247 - Gestió Promocional Turística 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21238 - Gestió de Qualitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21238 - Gestió de Qualitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB