Reconeixement de crèdits ECTS

Normativa general

ACORD NORMATIU del dia 30 de març de 2023 pel qual s'aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives, de representació estudiantil i la participació en activitats acadèmiques que amb caràcter docent organitzi la Universitat.

Reconeixements

Activitats

Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que es reconeixen automàticament com a crèdits ECTS optatius.

Participació en activitats universitàries culturals

Reconeixement de crèdits per a alumnes col·laboradors: en aquest supòsit la regla aplicable serà d’1 crèdit europeu per cada 25 hores d’activitat desenvolupada.

Participació en activitats universitàries esportives

Els estudiants universitaris que representin la UIB en competicions esportives reconegudes com a jugadors, esportistes, àrbitres, jutges o entrenadors poden obtenir 1 crèdit europeu per competició, fins a un màxim de 2 crèdits per cada any acadèmic.

Participació en activitats de representació estudiantil

S’aplicarà la següent taula d’equivalències per any acadèmic o, si escau, s’atorgarà la part proporcional dels crèdits en funció dels mesos en què s’ha exercit la representativitat del total dels mesos que formen l’any acadèmic.

Càrrec

Crèdits

Expedició del certificat

President, secretari i tresorer del Consell d’Estudiants o vocal de la seva comissió permanent

3

Secretari del Consell d’Estudiants

Representant al Consell de Govern

2

Secretari General

Representant al plenari del Consell d’Estudiants

2

Secretari del Consell d’Estudiants

Representant al consell de departament, junta de centre o al Consell Social

2

Secretari del departament, secretari de la facultat o escola o secretari del Consell Social

Representant al Claustre

1

Secretari General

Representant a les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, de qualitat, al consell d’estudis o d’altres derivats de l’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior (delegat de curs, etc.)

1

Secretari de l’òrgan pertinent en cada cas

Representant a la Residència d’Estudiants de la UIB o a altres institucions amb participació directa de la UIB

1

Secretari o, si escau, responsable de la institució

Representants als consells assessors interns de les dues seus universitàries

1

Secretari del Consell Assessor

 

L’estudiant representant ha d’assistir, almenys, al 80 per cent de les sessions convocades.

Els certificats s’han d’adreçar a la Secció de Gestió Acadèmica o als serveis administratius que es determinin.

En cas que sorgeixi un càrrec de representació estudiantil no previst a la taula anterior, la Comissió Acadèmica decidirà el nombre de crèdits que tindrà assignats, així com la forma en què s’acreditaran.

Participació en activitats universitàries solidàries i de cooperació

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat certificarà la participació i la Comissió Acadèmica atorgarà els crèdits en funció de la taula següent:

Activitat

Crèdits

Participar en el programa Estades Solidàries en el marc de la convocatòria de voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament organitzat per l’OCDS (durada: entre 1 i 2 mesos)

3 crèdits

Organitzar accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS

3 crèdits

Participar com a membre de l’equip en accions de sensibilització per a la comunitat universitària en el marc de la convocatòria d’ajuts per a accions d’educació al desenvolupament i sensibilització de l’OCDS

1 crèdit

Participar com a membre de l’equip en projectes de cooperació universitària al desenvolupament en el marc de la convocatòria de projectes de cooperació universitària al desenvolupament de l’OCDS

1 crèdit

Participar en el programa de voluntariat universitari de les Nacions Unides (durada: 6 mesos)

3 crèdits

Participar en el programa del Servei de voluntariat europeu (durada: entre 2 i 12 mesos)

(1 crèdit fins a 3 mesos; 2 crèdits fins a 5 mesos i 3 crèdits a partir de 6 o més mesos)


En cas d’activitats no previstes a la taula anterior, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat farà arribar la seva proposta a la Comissió Acadèmica abans del dia 1 d’octubre de cada any, i aquesta decidirà el que consideri pertinent.