Què són?

La UIB ofereix els nous títols oficials de grau adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES), el qual té el propòsit d'afavorir el reconeixement de títols, la mobilitat de l'alumnat i una educació superior de qualitat en un espai europeu comú. Això s'aconsegueix, entre altres accions, mitjançant l'adopció d'una mateixa estructura de títols (grau, màster i doctorat), la implantació d'una mateixa unitat de mesura centrada en el treball de l'alumnat, anomenada crèdit europeu o crèdit ECTS, en totes les universitats europees i l'expedició per les universitats del  Suplement al Títol (SET).

La UIB també ofereix dobles titulacions de grau: estudis amb caràcter oficial l'objectiu dels quals és que l'estudiant tingui la possiblitat d'obtenir dos títols independents de grau en un període de temps raonable i amb una dedicació més intensiva que els graus ordinaris.

Crèdit europeu o crèdit ECTS

El crèdit europeu o ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) és una unitat de mesura de l'activitat acadèmica centrada en l'alumnat, i representa el volum de treball total que un alumne ha de realitzar per superar una determinada assignatura. Inclou l'esforç invertit tant en activitats presencials (assistència a classes teòriques, pràctiques, tutories i avaluacions) com en activitats no presencials o de treball autònom (preparació de la matèria, pràctiques, treballs, exàmens, etc.). Les equivalències de referència són les següents:

 
1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l’alumne
1 curs complet = 60 crèdits ECTS (1.500 hores)
 

Pla d'Acció Tutorial

La UIB posa en funcionament diverses activitats, amb l'objectiu de contribuir a informar, formar, prevenir, orientar i ajudar a prendre decisions de caire acadèmic, professional, social i administratiu de l’alumnat i, en conseqüència, facilitar l’adaptació, el desenvolupament i la finalització d’una vida acadèmica universitària profitosa.

Per tant, per poder garantir l’acolliment, la informació, l’orientació i la tutorització dels alumnes de la UIB, es farà una tutorització dels alumnes al llarg de la carrera acadèmica amb les següents activitats:

  • Tutoria de matrícula: l’alumnat de nou ingrés disposarà d’un tutor al qual haurà d’acudir abans de formalitzar la matrícula.
  • Tutoria de carrera: l’alumnat disposarà d’un tutor durant tota la seva vida acadèmica a la UIB, per a dur a terme aquest tipus de tutoria l’alumnat serà citat a determinades reunions amb el seu tutor. D’altra banda, l’alumnat podrà demanar una cita personal amb el tutor quan aquest ho requereixi.
  • Tutoria de sortida al món laboral: abans de la seva graduació, l’alumnat disposarà de suport, informació i ajut per tal d’incorporar-se al món laboral.

 

Subapartats