Preguntes freqüents

Què és el pla d'acció tutorial?

El Pla d'acció tutorial (PAT) és un recurs que es troba a disposició de l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears. Aquest recurs ofereix tot el suport que pugui necessitar l'alumnat al llarg de la seva vida acadèmica.

Què són les tutories universitàries?

S’entén per tutoria universitària el procés que es genera entre el professor tutor i alumne, en el marc institucional, que té per finalitat constituir una relació de suport en la qual el primer ajuda el segon a dissenyar l’assoliment dels seus objectius acadèmics personals i professional (Álvarez Pérez, 2022).

Quin tipus de tutories universitàries hi ha?

Malgrat que la tutoria ha de ser un procés constant al llarg dels estudis de l’alumnat, es diferencien tres tipus de tutories relacionades amb les etapes de la vida de l’estudiant universitari:

 •  La tutoria de matrícula: l’entrada a la Universitat: acolliment.
 • La tutoria de carrera: durant l’estada de l’alumnat a la UIB: seguiment
 • La tutoria de sortida al món laboral: a la finalització dels estudis: sortida de la Universitat.

Quines modalitats de tutoria es pot adoptar?

La tutoria pot adoptar les modalitats següents:

 1. Tutoria individualitzada. Aquest tipus de tutoria permet un suport a l’alumnat basat en la relació personal i directa amb el tutor. Es realitza a demanda de l’estudiant o del tutor per tractar temes de caire particular.
 2. Tutoria grupal, prèviament planificada, es duu a terme per treballar temes bé de tipus trasversals (pla d’estudis, itineraris...) o bé problemàtiques comunes entre els membres del grup.

Per tal de desenvolupar-les comptam amb tres vies:

 1. Presencial: mitjançant les entrevistes directes, tant de tipus individual com grupal
 2.  No presencial: mitjançant el correu electrònic
 3. Mixta: si s’utilitzen les dues modalitats.

Cóm s'assigna un tutor?

Els departaments seleccionen i proporcionen als centres la llista de professorat disponible per realitzar les tutories. Aquesta llista és gestionada i coordinada pel responsable de qualitat de la titulació.

El nombre màxim d’alumnes tutoritzats per professor tutor és de 20, encara que en ocasions especials es pot arribar fins a 30 alumnes tutoritzats (Acord executiu 10146, del dia 7 de febrer de 2012 pel qual es modifica l’Acord executiu 9741/2011, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen directrius per a l’aplicació del Pla d’acció tutorial.

A l’alumnat se li assigna un tutor en el moment de formalitzar la primera matrícula, el tutor assignat serà la persona encarregada de donar a l’alumne el suport durant el transcurs dels estudis de què es matricula.

Com puc saber qui és el meu tutor?

Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne disposarà a la seva UIBdigital de les dades corresponents al seu tutor i un formulari de contacte per poder comunicar-s’hi.

L’alumnat trobarà la informació a UIBdigital a la pestanya de formació, a l’apartat de tutoria de carrera.

Com puc conèixer quins són els alumnes que he de tutoritzar?

Un cop formalitzada la matrícula, el/la tutor/a disposarà a la seva UIBdigital de les dades corresponents als alumnes que tutoritza i les eines necessàries per facilitar el desenvolupament de l’acció tutorial.

El/la tutor/a trobarà la informació a UIBdigital a la pestanya de docència i investigació, a l’apartat de tutoria de carrera.

Són obligatòries les tutories de carrera?

No, l’acció tutorial és un servei de la Universitat que es posa a disposició de l’alumnat, per tant, en aquest sentit és un dret per a l’alumne fer-ne ús o no i no una obligació.

Que no sigui obligatori no impedeix que el tutor tingui una actitud proactiva i motivadora, incentivant la participació de l’alumnat en el procés i avançant-se a l’aparició de problemàtiques derivades de l’estada a la Universitat.

Quins són els motius pels quals puc acudir al meu tutor?

L’alumnat pot acudir al seu tutor per resoldre qualsevol qüestió de caire personal, acadèmic, social, professional i administratiu que pugui sorgir. Si el tutor no és competent per resoldre les qüestions plantejades, el posarà en contacte amb els serveis adients.

Com a exemple a les tutories amb el tutor del PAT pots rebre:

 • Orientació sobre la manera com cal estructurar els treballs en general.
 • Orientació sobre la manera com s’ha de preparar un examen.
 • Orientació referent a les diverses fonts d’informació per completar els continguts dels apunts en general.
 • Informació sobre el funcionament de la Universitat.
 • Informació de les novetats de la Universitat i de fora.
 • Informació sobre les estratègies i els recursos d’ajuda per millorar les qualificacions.
 • Informació sobre les beques d’alumnat col·laborador. De mobilitat o altres tipus de beques per cursar estudis universitaris la podràs consultar als serveis administratius del teu edifici.

Sols s'han de tutoritzar els alumnes de nou ingrés?

Els alumnes de nou ingrés són els alumnes que es distribueixen any rere any entre els tutors que formen part del PAT, però els alumnes s’han de tutoritzar al llarg de la seva vida acadèmica.

 

Els estudiants de cursos superiors (tercer i quart curs del grau) han de seguir el PAT de la UIB? Quin professor en serà el tutor? Quines activitats de tutoria han de fer amb el tutor?

Els estudiants que ja compten amb tutor del Pla d’acció tutorial s’han de tutoritzar al llarg de la seva vida acadèmica, siguin de primer, segon, tercer o quart. El tutor serà, si no hi ha problemes, el mateix que tenien quan varen iniciar el programa del Pla d’acció tutorial, i les activitats són les mateixes que poden fer la resta d’estudiants tutoritzats: tutories individuals o grupals.

 

Puc tutoritzar alumnes dels meus grups docents?

La assignació de l’alumnat a cada tutor no depèn si impartiu o impartireu docència a l’alumne, ja que es realitza de manera aleatòria. Per tant, sí que podeu tutoritzar alumnes dels propis grups docents, encara que haureu de tenir ben present que no és el mateix una tutoria d’assignatura que l’acció tutorial.

 

Quantes sessions de tutoria de carrera convé realitzar durant l'any acadèmic i com convé que siguin?

Les tutories de carrera es poden realitzar de manera grupal o individualment. I amb les modalitats presencial i no presencial. No hi ha un nombre determinat de tutories de carrera a realitzar, dependrà de les necessitats i demandes dels alumnes tutoritzats i de la inicitiva del professorat- tutor.

 

Quins són els recursos de què disposen els tutor per desenvolupar l'acció tutorial?

Els tutors disposaran bàsicament de tres recursos a la seva UIBdigital per poder desenvolupar l’acció tutorial. Aquests són:

 • Una llista activa d’adreces electròniques de l’alumnat que tutoritzen: des d’UIBdigital el/la tutor/a podrà comunicar-s’hi directament mitjançant correu electrònic.
 • Accés a dades personals i acadèmiques de l’alumnat: els tutors disposaran d’informació de l’alumnat que tutoritzen (matrícula, expedient acadèmic, dades personals i laborals...) amb l’objectiu de facilitar la detecció de necessitats individuals i prevenir l’aparició de situacions de risc.

D’altra banda, l’alumnat tutoritzat disposa a UIBdigital d’un apartat de “tutories de carrera” mitjançant el qual pot accedir a les dades del seu tutor i contactar-hi via correu electrònic.

La utilització d’aquestes eines facilitarà el traspàs de la informació recollida en els casos necessaris.

Quines són les meves obligacions com a tutor?

Les obligacions com a tutor del Pla d’acció tutorial són les relacionades amb la planificació, l’organització, la gestió i el desenvolupament de l’acció tutorial:

 • Garantir l’acolliment, la informació, l’orientació i el suport dels alumnes de la UIB
 • Planificar les tutories
 • Assistir a les reunions, els cursos i seminaris requerits
 • Registrar el seguiment realitzat dels alumnes que tutoritza
 • Incentivar la participació de l’alumnat en el procés i avançar-se a l’aparició de problemàtiques derivades de l’estada a la Universitat
 • Garantir la protecció de les dades de què disposa dels alumnes tutoritzats
 • Assistència a sessions de formació que s’ofereixin
 • Valoració del procés de tutoria mitjançant els procediments establerts
 • Manteniment d'un registre del procés de tutorització de cada un dels alumnes i de les activitats grupals realitzades
 • Coordinació i traspàs de la informació dels alumnes tutoritzats en cas que hi hagi canvis en l’assignació de professorat tutor
 • Quan s’acabi el procés de tutorització d’un alumne, s’haurà de donar al responsable del PAT el registre de cada un dels alumnes.

Quines són les meves funcions com a tutor?

El tutor és la persona de contacte entre l’alumne i la institució universitària. La tasca del tutor és esdevenir una figura que orienta l’alumne en qualsevol de les seves etapes i dimensions com a estudiant universitari.

Les funcions del tutor de carrera són:

 • Acollida des del moment en què l’alumne es matricula per primera vegada a la Universitat
 • Informació i ajuda en el procés de matrícula
 • Orientació en moments de tria de matèries o d’itineraris, d’acord amb possibles interessos vocacionals
 • Informació d’aquelles novetats de la Universitat que poden tenir repercussió en la carrera
 • L’avaluació de la pertinència de les seves reclamacions o necessitats
 • La derivació de les seves reclamacions o les seves peticions a altres òrgans i serveis de la Universitat en cada cas
 • La informació de les novetats en relació amb la professió o les professions relacionades amb els estudis que poden afectar la futura vida laboral
 • La informació de l’oferta dels serveis de la UIB (programes d’intercanvi, jornades professionals, trobades, etc.)
 • L’orientació cap a l’oferta de formació de postgrau i/o permanent
 • L’assessorament en moments crítics (períodes d’exàmens, abandonaments, canvi d’estudis, etc.)
 • L’orientació un cop graduat (laboral i formativa).

Què puc fer si com a tutor necessit assessorament i suport metodològic?

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària posa a disposició de tots els tutors un servei de suport. Pots fer-ne ús mitjançant el formulari en línia

Aquest servei atendrà totes les necessitats de forma individualitzada i personalitzada, per tal que es pugui treure el màxim profit a l’espai virtual PAT.