El Pla d'acció tutorial (PAT)

El Pla d’acció tutorial (PAT) és un document de gestió institucional, a mitjà o llarg termini, que explicita l’organització de les tutories en una institució (Gairín et al., 2004).

Es tracta d’un conjunt ordenat d’accions sistemàtiques i prèviament planificades, amb la col·laboració de la comunitat universitària, que té per finalitat guiar, orientar i acompanyar l’alumnat durant els seus estudis universitaris.

La incorporació de l’acció tutorial a l’educació superior és recent. Entre els factors que n’han propiciat la implantació a la Universitat espanyola trobam els següents:

  • La necessitat d’adaptació als requeriments de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i la implantació dels sistemes de garantia de qualitat per a la millora de la qualitat de l’educació superior.
  • És un intent d’intervenir en front de les noves necessitats de la institució universitària i l’heterogeneïtat dels estudiants que hi accedeixen.
  • Es considera una forma de respondre a l’exigència social sobre el rendiment i els resultats del sistema universitari.
  • La tutoria permet la detecció de necessitats i la identificació de punts febles i punts forts en qüestions acadèmiques i docents, per la qual cosa és de gran utilitat per als responsables acadèmics i de gestió.

Com a característiques de la tutoria universitària s'assenyalen les següents:

  • És una acció docent d’orientació dirigida a facilitar la integració en la institució, atès que serveix de pont entre l’alumnat i els diferents serveis universitaris.
  • La tutoria contribueix a personalitzar l’educació universitària, donant suport a l’alumnat en el seu procés de formació.
  • La tutoria millora la docència universitària i implica un augment en la qualitat dels serveis que s’ofereixen a l’alumnat, per la qual cosa suposa un tret de prestigi institucional per a la Universitat.

En aquesta secció es presenta el nou Pla d’acció tutorial de la UIB, el qual s’ha revisat per adaptar-lo a la situació actual recollint les demandes i les opinions manifestades pels protagonistes del procés, és a dir, professorat i alumnat.

El dit Pla s’haurà d’adaptar a les necessitats i característiques dels diferents ensenyaments de la Universitat.

Subapartats