Normativa dels estudis de grau

Accés

Legislació estatal

Legislació PBAU (anys 2017-2023)

Legislació autonòmica

  • Decret 33/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears
  • Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana

 

Admissió

Legislació universitària estatal

Normativa de la UIB

Ordenació o estructura dels estudis de Grau

Reglaments

Calendari

Normativa de la UIB

 

Reconeixement i transferència de crèdits

Regulació del coneixement d'idioma estranger als estudis de grau

Expedients Acadèmics

Intercanvi i mobilitat

Normativa de permanència

Llei de convivència universitària

Títols, Homologacions, Legalitzacions

Legislació universitària estatal

 

Preus públics

Estatuts

Legislació universitària estatal 

Normativa de la UIB

Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU)

Altres