Informació general i models d'exàmens

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Les proves d’admissió als graus d’Educació Infantil o Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tenen com a objectiu la millora en la selecció dels alumnes de nou ingrés als estudis.
A través d'aquestes proves, es pretén  garantir que l'alumnat de nou ingrés iniciï els estudis amb un nivell de competències comunicatives, de raonament crític i logicomatemàtiques que tot aspirant a mestre hauria de tenir en iniciar-los.

- Resum infogràfic de la prova -

Informació general de la prova

 

Qui s'ha de presentar a la prova?

S’hi han de presentar:

 • Persones a les quals els hi hagi caducat la vigència de la PAP_Educ.
 • Persones amb el títol de batxiller.
 • Estudiants que acabin el batxillerat dins l'any de la convocatòria.
 • Persones amb el títol de tècnic superior.
 • Estudiants que acabin el cicle formatiu de grau superior dins l’any convocatòria.
 • Estudiants procedents d’altres graus universitaris.
 • Persones amb un títol universitari.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
 • Persones que hagin superat les proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25 o 45 anys.
 • Persones que hagin superat el procediment d’accés a la Universitat per experiència laboral i professional.

Nota informativa sobre el procediment per ser admès als graus d'Educació Infantil i/o Primària i al doble grau en Educació Infantil i Primària per la via de canvi d'universitat i/o estudis

Els alumnes que tenen més de 30 crèdits superats en un estudi de grau poden demanar de ser admesos als graus d’Educació Infantil i Educació Primària per dues vies (ambdues són compatibles):

 1. Mitjançant el títol o la prova d’accés que els ha permès obrir l’expedient en què tenen els 30 crèdits superats
 2. Mitjançant el procediment d’admissió per canvi d’estudis i/o universitat

En la primera via, a l’hora d’establir l’ordre de prelació de l’admissió, tindran preferència els alumnes amb la PAP_EDU superada o convalidada respecte dels qui no la tenen.

En el cas concret dels alumnes que volen canviar des d’un estudi d’Educació Infantil o Educació Primària (per l’altre estudi), s’han establerts uns criteris de convalidació que, en cas que siguin favorables, afectaran únicament a la primera via esmentada.

Documentació

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport, per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Estructura general de la prova

L’estructura de la prova segueix les directrius de l’article 17 de l’Acord normatiu 13147, del dia 25 de juliol de 2019, pel qual es regulen les proves d’admissió.

La prova d’aptitud personal per a l’admissió als graus de mestre d’educació infantil i primària, “PAP_Edu”, està formada per dues fases i tres exàmens:

 • Fase escrita
  • Examen de la matèria Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)
  • Examen de la matèria Competència logicomatemàtica (CLOM)
 • Fase oral
  • Examen d’entrevista i presentació, que inclou dos elements d’avaluació:
   • Entrevista grupal (EG)
   • Videopresentació (VP)

Estructura de la fase escrita i competències a avaluar

Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

Estructura de l’examen

Es tracta d’un examen equilibrat que està format per:

 • Dos textos de contingut semblant per poder-los comentar conjuntament.
 • Preguntes de comprensió textual, de redacció i de coneixements bàsics de la llengua.
 • No s’inclouen preguntes sobre coneixement metalingüístic. Nivell bàsic d’usuari d’una llengua.

Competències específiques que s’han d’avaluar:

 • La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
 • La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Competència logicomatemàtica (CLOM)

Estructura de l’examen

El formen dues parts diferenciades; en ambdues hi haurà preguntes dels diferents blocs de continguts: Nombres i operacions, Geometria, Àlgebra, Probabilitat i estadística, Mesura.

Format de l’examen:

 • Preguntes curtes i tancades, per valorar els coneixements.
 • Preguntes més obertes, per valorar el raonament i l’argumentació: situacions.

Competències específiques que s’han d’avaluar:

 • Tenir la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos, així com per resoldre problemes que requereixin operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics bàsics, estimacions o que demanin un tractament de la informació, la probabilitat i l’atzar.

Estructura de la fase oral i competències a avaluar

El requisit per participar a la segona fase és que l’estudiant sigui apte als dos exàmens escrits (CCRC i CLOM) de forma independent.

La fase oral consta de dos elements avaluatius:

 • Videopresentació (VP).
 • Entrevista grupal (EG).

En aquesta fase s’han d’avaluar les competències específiques següents:

 • Capacitat de raonar i argumentar, tenir habilitats interpersonals i saber expressar oralment idees amb fluïdesa i claredat, fent un ús correcte de la llengua, emprant un vocabulari ric i amb varietat d’estructures gramaticals.

Videopresentació (VP)

Els candidats han de realitzar un vídeo (màxim 2 minuts), en format MP4, que han de remetre a la UIB abans de l’Entrevista grupal, com a carta de presentació (VP).

Es tracta que els candidats a ser admesos als estudis de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària realitzin un vídeo com a carta de presentació. Els candidats han de respondre a una sèrie de preguntes:

 • qui som (nom i cognoms)
 • quines són les meves qualitats com a futur o futura docent?
 • com descric l’escola ideal
 • què en pens del món actual i que faria per canviar-ho

El pes en la qualificació final és del 30 per cent.

Entrevista grupal (EG)

Només es poden presentar a l'Entrevista grupal els candidats que hagin tramés la Videopresentació (VP) en el termini i segons la forma establerts.

A l’Entrevista grupal (EG), a partir d’un text introductori entorn d’un tema d’actualitat en educació i d’algunes qüestions per motivar la discussió, els candidats (en grups de 6) hauran de debatre sobre una situació cas argumentant les seves posicions. L’entrevista serà conduïda per un equip mixt (un professor de la Universitat i un mestre en exercici). El pes en la qualificació final és del 70 per cent.

Exempció de l’examen de Llengua Catalana

D’acord amb la legislació vigent, els candidats procedents d’altres països, d’altres comunitats autònomes del territori espanyol on no tinguin com a llengua cooficial la llengua catalana, o que fa menys de tres anys que resideixen en territori de parla catalana i no tenen cap qualificació prèvia de llengua catalana, o que acreditin tenir concedida l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en l’ensenyament no universitari de l’àmbit de les Illes Balears, poden sol·licitar a la comissió organitzadora, en el moment de matricular-se, l’aplicació de mesures de personalització en ambdues fases, escrita i oral.

Documentació per a l’exempció de Llengua Catalana

Aquesta condició s'ha d'acreditar:

 • Amb un volant personal històric d'empadronament de l'ajuntament que correspongui.
 • O bé, amb la resolució positiva sobre l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en l’ensenyament no universitari de l’àmbit de les Illes Balears, concedida per l’òrgan competent

Estudiants amb necessitats de suport

La Comissió Organitzadora ha d’establir les mesures oportunes perquè les persones amb discapacitat o necessitats especials puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació, amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

Aquestes mesures poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme la prova d’accés, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.

La determinació de les mesures especials s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents del servei d’orientació del centre on estudien segon curs de batxillerat, del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persones amb discapacitats. Els centres han de presentar aquests informes a la Comissió Organitzadora.

Normativa

Notícies relacionades

 

Qualificació final de la PAP_Edu

Qualificació final i primera llista d'admesos

La qualificació final de la PAP-Edu és «Apte» / «No apte». Només en cas de tenir alguna prova suspesa es publicaran les qualificacions numèriques corresponents.

Validesa de les proves

La superació d’una fase de la prova d’admissió, així com la superació de tota la prova d’admissió, té una vigència de tres anys.

 

Models d'exàmens

Models d'exàmens, fase escrita

Models d'exàmens, fase oral

Videopresentació

 

Instruccions
 • Durada
  • El vídeo ha de tenir una durada mínima d’1 minut i 45 segons, i com a màxim 2 minuts
 • Idioma
  • Podeu fer la videopresentació en català o castellà
 • Instruccions per a la realització
  • Realització del vídeo
   • El vídeo s’ha de fer en un lloc tranquil, sense renou, per a que el so sigui de qualitat
   • Quan es gravi, s’ha de procurar que el fons sigui de color clar
   • S’han de gravar en pla mitjà (de cintura cap amunt); han d’estar drets
   • La veu s’ha de sentir clarament
   • No s’ha de llegir un text; han de ser espontanis, naturals
   • Al vídeo no hi ha d’haver música, ni imatges, només el qui grava parlant
  • De format
   • La relació d’aspecte del vídeo ha de ser en format horitzontal (16:9)
   • La resolució del vídeo ha de ser HD
   • El format del vídeo ha de ser mp4
   • El nom de l’arxiu ha der ser els cognoms i el nom (ex.: 1r Cognom-2nCognom_Nom)

IMPORTANT: El vídeo no s’ha d’editar.

Si s’empra l’ordinador, es pot utilitzar qualsevol programari (d'escriptori o en línia) per capturar el vídeo de la vostra càmera web. També se poden enregistrar utilitzant el mòbil

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne.

Any 2023

 • Model: 2 / 3 / 4 / 5

Any 2022

 • Model:  2 / 3 / 5 / 8

Any 2021

 • Model: 1 / 2 / 3 / 4

Any 2019

 

Altres dades 

suport