Proves d'Admissió d'Educació

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Dades de matrícula

La matrícula serà única a tota la prova (fase escrita i fase oral)

Termini de matrícula

 • Del 18 al 26 de març de 2024

Lloc de matrícula

 • Per Uibdigital (Uibdigital>Gestions i Serveis>Tràmits>Sol·licituds). 

Cost

Instruccions de matrícula

Avís important
Com a novetat d’enguany, heu de pujar la videopresentació abans de l'inici de les proves. El termini és del 27 de març al 15 d’abril de 2024. Rebreu un correu amb les instruccions.

Convalidació

Les persones que compleixen algun dels requisits següents podran sol·licitar la convalidació de les proves d'admissió d'Educació dins el termini de matrícula:

Convalidació parcial
Podran sol·licitar la convalidació parcial per UIBdigital de la fase escrita si n'han superat la fase escrita en una altra universitat de l'Estat espanyol.
Si s'ha superat la fase escrita de la PAP_EDU a la UIB i no ha caducat la seva vigència (tres anys), no heu de sol·licitar la convalidació. No obstant això, haureu de matricular-vos per UIBdigital en el termini corresponent.

 

Convalidació completa
Podran sol·licitar la convalidació completa de la prova en aquests casos:
 • Si n'han superat la fase escrita i la fase oral en una altra universitat de l'Estat espanyol.
 • Si tenen un títol de grau o equivalent d’Educació Infantil o d’Educació Primària de qualsevol universitat de l'Estat espanyol.
 • Si han superat almenys 90 ECTS de la titulació d'Educació Infantil o d'Educació Primària a la UIB.
La sol·licitud de convalidació de la prova completa s'ha de presentar presencialment al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera.
Avís important
Cal tenir en compte que la sol·licitud de convalidació té un cost addicional. Si dubtau a l’hora de sol·licitar la convalidació, consultau-ho abans amb el Servei d’Alumnes i Títols.

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne.

Obtenció de las credencials

 

Fase escrita

Estructura de la fase escrita i competències a avaluar

Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

Estructura de l’examen

Es tracta d’un examen equilibrat que està format per:

 • Dos textos de contingut semblant per poder-los comentar conjuntament.
 • Preguntes de comprensió textual, de redacció i de coneixements bàsics de la llengua.
 • No s’inclouen preguntes sobre coneixement metalingüístic. Nivell bàsic d’usuari d’una llengua.

Competències específiques que s’han d’avaluar:

 • La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
 • La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Competència logicomatemàtica (CLOM)

Estructura de l’examen

El formen dues parts diferenciades; en ambdues hi haurà preguntes dels diferents blocs de continguts: Nombres i operacions, Geometria, Àlgebra, Probabilitat i estadística, Mesura.

Format de l’examen:

 • Preguntes curtes i tancades, per valorar els coneixements.
 • Preguntes més obertes, per valorar el raonament i l’argumentació: situacions.

Competències específiques que s’han d’avaluar:

 • Tenir la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos, així com per resoldre problemes que requereixin operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics bàsics, estimacions o que demanin un tractament de la informació, la probabilitat i l’atzar.

Data, lloc i horari de les proves

Data

 • 20 d'abril de 2024 (matí)

Lloc

Horari

 

Distribució d’alumnes per aules

Es podrà consultar el punt d'examen, l'edifici i l'aula en què s'ha de realitzar cada examen.

 • Data: A partir del 15 d'abril de 2024
 • Lloc: UIBdigital>Formació>Proves d'admissió>Convocatòries

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne.

Normes generals per a la realització de la prova

Normes generals per a ambdues fases

Els candidats/es han de dur sempre el DNI, NIE o passaport per poder identificar-se en qualsevol moment.

Accions no permeses
 1. Emprar cap tipus de material electrònic per fer la prova. Tot el material que duguin els/les alumnes ha de ser dipositat al lloc específic que els indicaran els/les professors/es de l’aula. El telèfon mòbil ha d'estar apagat.
 2. Enregistrar cap de les dues fases.
 3. Consultar apunts, llibres o qualssevol altres documents que puguin contenir informació de la matèria.
 4. Compartir informació amb altres candidats/es de manera oral o escrita durant la prova.
 5. Suplantar la personalitat.
 6. Sortir de l’aula durant l’examen. Una vegada que hagi sortit de l’aula, el/la candidat/a no podrà tornar a entrar-hi, si no és amb autorització expressa dels/de les professors/es de l’aula.

És responsabilitat exclusiva del/de la candidat/a complir aquestes normes. El seu incompliment, ja sigui d’una o més, pot ser motiu de desqualificació de la prova d’admissió.

Normes específiques per a la fase escrita

 1. Cal mantenir silenci mentre es desenvolupin els exàmens escrits i una correcció personal adequada. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els/les candidats/es que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.
 2. En el supòsit que un/a candidat/a, per alguna raó, arribi tard, pot entrar a l’aula, sempre que sigui durant els primers quinze minuts a partir del començament de cada examen.
 3. En cas que un/a candidat/a hagi acabat l’examen abans del temps disponible (90 minuts), no pot sortir de l’aula si no han transcorregut trenta minuts des que començà.
 4. S’estableix un termini de trenta minuts perquè els/les candidats/es puguin decidir no lliurar l’examen i es considerin no presentats/des.
 5. En cas d’haver-hi alguna incidència, el/la professor/a l’anotarà al full d’incidències. Si la incidència es considera greu, es notificarà al president del tribunal.
 6. No es pot emprar cap tipus de diccionari per a la aprova de Competència Comunicativa i Raonament Crític.
 7. Els enunciats i protocols de l’examen corresponent a la Competència Comunicativa i Raonament Crític es redactaran exclusivament en la mateixa llengua que la de l’examen (una part en llengua catalana i una part en llengua castellana). Cada secció s’ha de respondre necessàriament en la llengua objecte de la part concreta de l'examen.
 8. Per als/ a les candidats/es exempts/es de català, pel que fa a la prova de Competència Comunicativa i Raonament Crític, les preguntes en llengua catalana seran substituïdes per unes altres d'equivalents en llengua castellana.
 9. Els enunciats i protocols de l’examen de Competència Logicomatemàtica es presentaran en català, tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català i per als/a les candidats/es que la demanin. Aquest examen es pot respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 10. No es pot fer servir calculadora per resoldre l’examen de Competència Logicomatemàtica, exceptuant els/les candidats/es amb necessitats de suport educatiu, degudament acreditades, i d’acord amb les indicacions de l’informe psicopedagògic emès pel Departament d’Orientació del centre educatiu corresponent i si el/la responsable de l’Oficina Universitària de Suport a les persones amb Necessitats Especials ho estima oportú.

Incompliment d’aquestes normes

 1. És responsabilitat exclusiva del/de la candidat/a complir aquestes normes.
 2. L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a un expedient informatiu i/o disciplinari, que pot ocasionar que la qualificació obtinguda en la matèria sigui un zero i, segons la gravetat dels fets, el tribunal, amb informe motivat, pot suspendre tota la prova a aquest/a candidat/a.
 3. El/La candidat/a ha de sortir immediatament de l’aula on es desenvolupa l’examen.
 4. Si el/la candidat/a considera que l’actuació és injusta, tindrà dret a ser oït/da pel tribunal i a presentar un escrit per exposar la seva versió dels fets a la comissió organitzadora.
 5. En cap cas no es tornarà al / a la candidat/a l’import de les taxes abonades per fer la prova.
 6. El/la candidat/a es pot presentar a una altra convocatòria formalitzant-ne la matrícula corresponent.

 

Models d'exàmens, fase escrita

 

Fase oral

Requisits de participació

Per poder participar a la fase oral, el candidat ha de complir un sèrie de requisits:

 • Haver superat la fase escrita (el dos exàmens de manera independent)
 • Per participar a l'entrevista grupal, el candidat ha d'haver lliurat la videopresentació

Estructura de la fase oral i competències a avaluar

El requisit per participar a la segona fase és que l’estudiant sigui apte als dos exàmens escrits (CCRC i CLOM) de forma independent.

La fase oral consta de dos elements avaluatius:

 • Videopresentació (VP).
 • Entrevista grupal (EG).

En aquesta fase s’han d’avaluar les competències específiques següents:

 • Capacitat de raonar i argumentar, tenir habilitats interpersonals i saber expressar oralment idees amb fluïdesa i claredat, fent un ús correcte de la llengua, emprant un vocabulari ric i amb varietat d’estructures gramaticals.

Videopresentació (VP)

Els candidats han de realitzar un vídeo (màxim 2 minuts), en format MP4, que han de remetre a la UIB abans de l’Entrevista grupal, com a carta de presentació (VP).

Es tracta que els candidats a ser admesos als estudis de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària realitzin un vídeo com a carta de presentació. Els candidats han de respondre a una sèrie de preguntes:

 • qui som (nom i cognoms)
 • quines són les meves qualitats com a futur o futura docent?
 • com descric l’escola ideal
 • què en pens del món actual i que faria per canviar-ho

El pes en la qualificació final és del 30 per cent.

Entrevista grupal (EG)

Només es poden presentar a l'Entrevista grupal els candidats que hagin tramés la Videopresentació (VP) en el termini i segons la forma establerts.

A l’Entrevista grupal (EG), a partir d’un text introductori entorn d’un tema d’actualitat en educació i d’algunes qüestions per motivar la discussió, els candidats (en grups de 6) hauran de debatre sobre una situació cas argumentant les seves posicions. L’entrevista serà conduïda per un equip mixt (un professor de la Universitat i un mestre en exercici). El pes en la qualificació final és del 70 per cent.

Termini i instruccions per pujar la videopresentació

Avís important
Com a novetat d’enguany, heu de pujar la videopresentació abans de l'inici de les proves. 
 • Termini: del 27 de març al 10 d'abril de 2024
 • On: s'enviarà l'enllaç per pujar la videopresentació per correu electrònic
Instruccions
 • Durada
  • El vídeo ha de tenir una durada mínima d’1 minut i 45 segons, i com a màxim 2 minuts
 • Idioma
  • Podeu fer la videopresentació en català o castellà
 • Instruccions per a la realització
  • Realització del vídeo
   • El vídeo s’ha de fer en un lloc tranquil, sense renou, per a que el so sigui de qualitat
   • Quan es gravi, s’ha de procurar que el fons sigui de color clar
   • S’han de gravar en pla mitjà (de cintura cap amunt); han d’estar drets
   • La veu s’ha de sentir clarament
   • No s’ha de llegir un text; han de ser espontanis, naturals
   • Al vídeo no hi ha d’haver música, ni imatges, només el qui grava parlant
  • De format
   • La relació d’aspecte del vídeo ha de ser en format horitzontal (16:9)
   • La resolució del vídeo ha de ser HD
   • El format del vídeo ha de ser mp4
   • El nom de l’arxiu ha der ser els cognoms i el nom (ex.: 1r Cognom-2nCognom_Nom)

IMPORTANT: El vídeo no s’ha d’editar.

Si s’empra l’ordinador, es pot utilitzar qualsevol programari (d'escriptori o en línia) per capturar el vídeo de la vostra càmera web. També se poden enregistrar utilitzant el mòbil

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne.

Distribució d’alumnes per aules per realitzar l'entrevista

 • Publicació provisional d'aules assignades
 • Al·legacions
  • 13, 14 i 15 de maig de 2024
  • a alumnes@uib.cat
 • Publicació definitiva

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne.

Dates de l'entrevista grupal

 • 26 i 27 de juny de 2024

Normes generals per a la realització de la prova

Normes generals per a ambdues fases

Els candidats/es han de dur sempre el DNI, NIE o passaport per poder identificar-se en qualsevol moment.

Accions no permeses
 1. Emprar cap tipus de material electrònic per fer la prova. Tot el material que duguin els/les alumnes ha de ser dipositat al lloc específic que els indicaran els/les professors/es de l’aula. El telèfon mòbil ha d'estar apagat.
 2. Enregistrar cap de les dues fases.
 3. Consultar apunts, llibres o qualssevol altres documents que puguin contenir informació de la matèria.
 4. Compartir informació amb altres candidats/es de manera oral o escrita durant la prova.
 5. Suplantar la personalitat.
 6. Sortir de l’aula durant l’examen. Una vegada que hagi sortit de l’aula, el/la candidat/a no podrà tornar a entrar-hi, si no és amb autorització expressa dels/de les professors/es de l’aula.

És responsabilitat exclusiva del/de la candidat/a complir aquestes normes. El seu incompliment, ja sigui d’una o més, pot ser motiu de desqualificació de la prova d’admissió.

Normes específiques per a la fase oral

 1. La videopresentació (VP) no s’ha d’editar. Per «editar» entenem afegir-hi efectes, música o similars.
 2. Si un/a candidat/a no lliura la VP en el termini establert, no es pot presentar a l’entrevista grupal (EG).
 3. Els/les candidats/es es poden comunicar indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 4. S’ha de mostrar una actitud de respecte en tot moment durant l’EG, tant envers els/les entrevistadors/es com envers la resta de candidats/es.
 5. Els/les candidats/es exempts/es de llengua catalana disposaran del text i de les preguntes de l’entrevista grupal en llengua castellana. Així mateix, els/les professors/es responsables de la prova podran introduir mesures addicionals (com, per exemple, fer una síntesi, plantejar una altra pregunta, etc.) adreçades al conjunt dels/de les candidats/es que participen en l’EG, però que, al mateix temps, ajudin a aquests/es a facilitar-ne l’accés i a fer-la amb normalitat.
 6. En el supòsit que un/a candidat/a, per alguna raó, arribi tard a l’EG, pot entrar a l’aula sempre que sigui durant els primers cinc minuts a partir del començament.
 7. En cas d’haver-hi alguna incidència, el/la professor/a l’anotarà al full d’incidències. Si la incidència es considera greu, es notificarà al president del tribunal.
 8. Durant l’EG, si un/a candidat/a surt de l’aula sense motiu justificat, no podrà presentar-se a cap de les següents EG programades.

Incompliment d’aquestes normes

 1. És responsabilitat exclusiva del/de la candidat/a complir aquestes normes.
 2. L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a un expedient informatiu i/o disciplinari, que pot ocasionar que la qualificació obtinguda en la matèria sigui un zero i, segons la gravetat dels fets, el tribunal, amb informe motivat, pot suspendre tota la prova a aquest/a candidat/a.
 3. El/La candidat/a ha de sortir immediatament de l’aula on es desenvolupa l’examen.
 4. Si el/la candidat/a considera que l’actuació és injusta, tindrà dret a ser oït/da pel tribunal i a presentar un escrit per exposar la seva versió dels fets a la comissió organitzadora.
 5. En cap cas no es tornarà al / a la candidat/a l’import de les taxes abonades per fer la prova.
 6. El/la candidat/a es pot presentar a una altra convocatòria formalitzant-ne la matrícula corresponent.

 

Models d'exàmens, fase oral

Videopresentació

 

Instruccions
 • Durada
  • El vídeo ha de tenir una durada mínima d’1 minut i 45 segons, i com a màxim 2 minuts
 • Idioma
  • Podeu fer la videopresentació en català o castellà
 • Instruccions per a la realització
  • Realització del vídeo
   • El vídeo s’ha de fer en un lloc tranquil, sense renou, per a que el so sigui de qualitat
   • Quan es gravi, s’ha de procurar que el fons sigui de color clar
   • S’han de gravar en pla mitjà (de cintura cap amunt); han d’estar drets
   • La veu s’ha de sentir clarament
   • No s’ha de llegir un text; han de ser espontanis, naturals
   • Al vídeo no hi ha d’haver música, ni imatges, només el qui grava parlant
  • De format
   • La relació d’aspecte del vídeo ha de ser en format horitzontal (16:9)
   • La resolució del vídeo ha de ser HD
   • El format del vídeo ha de ser mp4
   • El nom de l’arxiu ha der ser els cognoms i el nom (ex.: 1r Cognom-2nCognom_Nom)

IMPORTANT: El vídeo no s’ha d’editar.

Si s’empra l’ordinador, es pot utilitzar qualsevol programari (d'escriptori o en línia) per capturar el vídeo de la vostra càmera web. També se poden enregistrar utilitzant el mòbil

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne.

Any 2023

 • Model: 2 / 3 / 4 / 5

Any 2022

 • Model:  2 / 3 / 5 / 8

Any 2021

 • Model: 1 / 2 / 3 / 4

Any 2019

 

suport