Persones més grans de quaranta anys amb experiència laboral o professional acreditada

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

 

Descripció

S'inclouen en aquesta via persones més grans de quaranta anys amb acreditació d'experiència laboral o professional en relació amb un ensenyament amb el qual superin el procediment d’accés. Aquest accés és vàlid únicament per al grau per al qual s’hagi superat el requisit l’any en què se supera el procediment d’accés i els dos anys posteriors.

No obstant això, han de sol·licitar plaça en la convocatòria d'admissió corresponent.

Nota d'accés

  •  Serà la qualificació final ponderada del procediment d'accés: un 60% serà la nota de la fase de valoració, més un 40%, que correspondrà a la nota de la fase d’entrevista.

Documentació

  • No cal presentar cap document.
 

suport