Tècnics superiors o assimilats

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Descripció

S'inclouen en aquesta via tècnics superiors de formació professional o assimilats. 

Important: Per tenir prioritat amb l'admissió, els següents títols hauran d'estar adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Casos

Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic superior de formació professional pertanyents al sistema educatiu espanyol

Nota d'accés

 • Serà la nota final del cicle formatiu de grau superior.

Documentació

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic del cicle formatiu de grau superior expedit pel centre en el qual constin la família professional, la denominació del títol i la nota final del cicle.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets del títol.
 • Si l’alumne ha superat la prova específica de les PAU en una universitat de fora de les Balears, ha de presentar el certificat corresponent o la targeta de les PAU.

 

 

Estudiants amb títol oficial de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Nota d'accés

 • Serà la nota final del cicle formatiu de grau superior.

Documentació

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic del cicle formatiu de grau superior expedit pel centre en el qual constin la família professional, la denominació del títol i la nota final del cicle.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets del títol.
 • Si l’alumne ha superat la prova específica de les PAU en una universitat de fora de les Balears, ha de presentar el certificat corresponent o la targeta de les PAU.

 

 

Estudiants en possessió dels títols oficials de tècnic esportiu superior pertanyents al sistema educatiu espanyol

Nota d'accés

 •  Serà la nota final del cicle formatiu de grau superior.

Documentació

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic del cicle formatiu de grau superior expedit pel centre en el qual constin la família professional, la denominació del títol i la nota final del cicle.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets del títol.
 • Si l’alumne ha superat la prova específica de les PAU en una universitat de fora de les Balears, ha de presentar el certificat corresponent o la targeta de les PAU.

 

 

Assimilats

Nota d'accés

Titulats de formació professional homologats (estrangers)

 • Serà la nota de la credencial d'homologació.
Titulats de formació professional de segon grau
 • Serà la nota mitjana del títol.
Titulats de mòduls professionals de nivell 3 (Ordre de 8 d'abril de 1992, Annex II)
 • Serà la nota mitjana del títol.
Perits Mercantils
 • Serà la nota mitjana del títol.
Graduats en Arts Aplicades i Oficis Artístics
 • Serà la nota mitjana del títol.
Mestres Industrials amb la revàlida superada
 • Serà la nota mitjana de tots els cursos amb la revàlida.
Comandaments intermedis
 • Serà la nota mitjana del títol
Sergents suboficials de la Guàrdia Civil
 • Serà la nota final de l'expedient

 

Documentació

Titulats de formació professional homologats (estrangers)

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Credencial d’homologació.
 • Certificat acadèmic dels estudis amb les qualificacions expedit pel centre.
Titulats de formació professional de segon grau
 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic dels cursos de FP2 expedit pel centre.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets del títol.
Titulats de mòduls professionals de nivell 3 (Ordre de 8 d'abril de 1992, Annex II)
 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic dels mòduls expedit pel centre.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets del títol.
Perits Mercantils
 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic expedit pel centre.
Graduats en Arts Aplicades i Oficis Artístics
 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos de l’Escola Oficial amb la revàlida.
 • Títol.
Mestres Industrials amb la revàlida superada
 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos amb la revàlida.
Comandaments intermedis
 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos.
 • Títol.
Sergents suboficials de la Guàrdia Civil
 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic.
 • Declaració d’equivalència emesa pel Ministeri d’Educació.

 

 

suport