Informació general

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació general

Què és?

Un estudiant pot sol·licitar el canvi de seu universitària si està matriculat en una titulació oficial de la UIB que s’imparteix a les seus de Menorca, d’Eivissa i Formentera o a Palma i la vol seguir cursant, però en una seu diferent.

El canvi d'estudis virtuals a estudis presencials o viceversa també es considera un canvi de seu.

Qui hi pot participar?

Hi poden participar els alumnes que ja tenen admissió a un grau i a una seu i volen canviar de seu i tinguin 30 crèdits superats.

Distribució de places ofertades

Els centres faran una proposta cada any de l’oferta de places per canvi de seu al Consell de Direcció per a la seva aprovació. Aquesta proposta no podrà ser inferior al 2 per cent per escreix de les places ofertes l’any anterior (el primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria). El Consell de Direcció haurà de donar el vistiplau definitiu a les propostes indicades.

Nota d'admissió

La nota d'admissió es calcularà per mitjana competitiva. La mitjana competitiva es defineix com la suma de totes les qualificacions numèriques de cada assignatura o crèdits reconeguts amb qualificació, multiplicat pels corresponents crèdits i dividit tot pel nombre de crèdits que constin a l’expedient de l’alumne com a matriculats i presentats més tots els crèdits reconeguts que tinguin qualificació.

L’admissió a la nova seu està condicionada al fet que l’alumne compleixi amb el règim de permanència.

Ordre de prelació

Les sol·licituds de canvi de seu s’ordenaran per la fórmula següent: percentatge (expressat entre 0 i 100) de crèdits superats respecte del total de crèdits de la titulació, multiplicat per 6 i dividit per 100, més la mitjana (en l’escala de 0 a 10) que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 13463/2020, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat, multiplicada per 4 i dividida per 10.

Llistes d'admesos

Les persones que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos per ordre de prelació amb nom i mitjana considerada en l’ordenació.

L’admissió a la nova seu està condicionada al fet que l’alumne compleixi amb el règim de permanència.

Les notes de tall es publicaran a la web de la UIB.

Canvi de seu directe

En el supòsit que hagin quedat places vacants en uns estudis (o PCEO) en una seu, el degà podrà autoritzar tants canvis de seu durant l’any acadèmic com places vacants hagin quedat.

De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi de seu als alumnes que hagin superat, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin. Aquesta admissió excepcional no pot ser argument per demanar un desdoblament de grups.

Normativa aplicable

 

suport