Accés amb estudis universitaris espanyols parcials

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Poden sol·licitar canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols:

  • Un estudiant d’una altra universitat espanyola que vol cursar estudis oficials de grau a la UIB.
  • Un estudiant de grau a la UIB que vol canviar de titulació oficial.
  • Un estudiant de grau d'un centre de la UIB que vol cursar els mateixos estudis oficials de grau a un altre centre de la UIB.

Per poder ser admesos cal que se'ls reconegui al manco 30 crèdits en els estudis que es volen cursar.

No s'admetran per aquest procediment un canvi exclusivament de seu (dins el mateix estudi de grau), perquè l'alumne no canvia ni d'estudi ni de centre i existeix una convocatòria específica per a canvi de seu.

Segons l'Acord normatiu 12864/2018, de forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’estudis o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

 

Consultau la informació sobre el procediment d'admissió.