Informació general de la prova

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació general de la prova

Requisits

 • Tenir 25 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
 • No estar en possessió de cap titulació acadèmica que doni accés a la universitat

Queden exclosos de poder fer la prova:

 • Títol de batxiller amb prova d'accés a la Universitat
 • Tècnics superiors de formació professional
 • Tècnics esportius superiors
 • Tècnics superiors d'Arts Plàstiques i Disseny
 • Títol universitari
 • Títol de batxiller homologat
 • Títols, diplomes o estudis homologats declarats equivalents 
 • Títol universitari estranger homologat que doni accés a la universitat

Fase general

Té com a objectiu avaluar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris. També ha d'avaluar la capacitat de raonament i expressió escrita dels aspirants.

La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:

 • Comentari de Text
 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Llengua estrangera (es pot elegir entre Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès)

Hi haurà una sola proposta d'examen per a cada exercici.

Podeu consultar els temaris, bibliografia i coordinadors al següent enllaç

Fase específica

Té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s'estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau.

En funció de l'opció triada el candidat tindrà preferència per a l'admissió als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement (vinculació opcions i estudis universitaris).

Hi haurà una sola proposta d'examen per a cada exercici.

Podeu consultar els temaris, bibliografia i coordinadors al següent enllaç

Opcions Matèries obligatòries Optatives
(per triar-ne una)
Opció A:
Arts i Humanitats
 • Literatura
 • Filosofia
 • Història
 • Història de l'Art
Opció B:
Ciències
 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Física
 • Química
Opció C:
Ciències de la Salut
 • Biologia
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
Opció D:
Ciències Socials i Jurídiques
 • Història
 • Geografia
 • Economia
 • Literatura
 • Matemàtiques
Opció E:
Enginyeria i Arquitectura
 • Matemàtiques
 • Dibuix Tècnic
 • Economia
 • Física

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, si supera la prova, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

Combinacions de matèries A B C D E
Literatura-Història *     *  
Matemàtiques -Biologia   * *    
Matemàtiques -Física   *     *

Vinculació entre les opcions de la prova i els estudis de grau de la UIB

Estudi Opció majors
Administració d'Empreses (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Belles Arts (Opció A) Arts i Humanitats
Biologia (Opció B) Ciències
Bioquímica (Opció B) Ciències
Direcció Hotelera (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació: Administració d'Empreses / Dret (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació: Administració d'Empreses / Turisme (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació: Economia / Turisme (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació: Educació Infantil / Educació Primària (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Doble titulació: Matemàtiques / Enginyeria Telemàtica (Opció E) Enginyeria i Arquitectura
Dret (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Economia (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Educació Infantil (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Educació Primària (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Educació Social (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rura (Opció E) Enginyeria i Arquitectura
Edificació (Opció E) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Opció E) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria Informàtica (Opció E) Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria Telemàtica (Opció E) Enginyeria i Arquitectura
Estudis Anglesos (Opció A) Arts i Humanitats
Filosofia (Opció A) Arts i Humanitats
Física (Opció B) Ciències
Fisioteràpia (Opció C) Ciències de la Salut
Geografia (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Història (Opció A) Arts i Humanitats
Història de l'Art (Opció A) Arts i Humanitats
Infermeria (Opció C) Ciències de la Salut
Llengua i Literatura Espanyoles (Opció A) Arts i Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes (Opció A) Arts i Humanitats
Matemàtiques (Opció E) Enginyeria i Arquitectura
Medicina (Opció C) Ciències de la Salut
Nutrició Humana i Dietètica (Opció C) Ciències de la Salut
Odontologia (Opció C) Ciències de la Salut
Pedagogia (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Psicología (Opció C) Ciències de la Salut
Química (Opció B) Ciències
Relacions Laboral (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Treball Social (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques
Turisme (Opció D) Ciències Socials i Jurídiques

 

Convocatòria i repetició de la prova

La prova d'accés es convoca una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il•limitat de convocatòries per superar-la.

Quan el candidat es matricula per primera vegada a la prova s’ha de matricular obligatòriament de les dues fases.

Les persones que, després de superar la prova d’accés, es matriculin a la Universitat de les Illes Balears, no perden el dret de presentar-se a convocatòries posteriors de la prova per millorar-ne la qualificació o per canviar de branca de coneixement.

Millora de la qualificació

En convocatòries successives, la persona interessada podrà optar per presentar-se només a la fase general, només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova matrícula.

En qualsevol dels casos, ha de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

S'ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

Canvi d'opció/branca

Les persones que hagin superat la prova d'accés per a una de les opcions previstes de la fase específica i que vulguin optar a una altra branca de coneixement poden presentar-se en convocatòries successives només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripció.

En qualsevol dels casos, han de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

Qualificació de la prova

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts.

Qualificació de la fase general

Mitjana aritmètica dels exercicis que la componen.

Qualificació de la fase específica

Mitjana artimètica dels exercicis que la componen.

Qualificació final de la prova

Mitjana aritmètica de la fase general i de la fase específica sempre i quan la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4 punts.

Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Reclamacions

Els aspirants que no estiguin d'acord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamació.

Llocs de presentació:

La Comissió Organitzadora de les proves d'accés resoldrà i farà públics els resultat de les reclamacions al Servei d'Alumnes, a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera i per consulta personalitzada a través de la web.

Obtenció dels resultats de les proves

Una vegada realitzada la prova i publicats els resultats definitius s'enviarà un correu electrònic amb la indicació d'un enllaç a UIBdigital per obtenir el document amb codi de verificació electrònica de les qualificacions obtingudes.
 
Si posteriorment necessitau els resultats els heu de sol·licitar a la Unitat d’Atenció al Alumne  o a través del correu <alumnes@uib.cat>.

 

Normes generals per a la realització de la prova

 • A cada estudiant li lliuraran un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L’estudiant ha d'enganxar amb cura les etiquetes amb codi de barres als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen.
 • Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.
 • Per als exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats, els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.
 • Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport, per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Entrada i sortida de l’aula

 • Només es permetrà l’entrada de l’estudiant a l’aula dins els primers quinze minuts a partir del començament de l’examen.
 • Encara que hagin acabat l’examen, els estudiants no podran sortir de l’aula fins que hagin transcorregut trenta minuts des del començament de l’examen.

No són permeses les accions següents:

 • Fer marques d’identificació personal sobre l’examen. Els exàmens són anònims.
 • Durant la realització dels exàmens, utilitzar dispositius electrònics que puguin emmagatzemar, transmetre o rebre informació.
 • Utilitzar calculadores que no siguin les especificades a les normes d’ús en les assignatures que ho permeten.
 • Consultar apunts, llibres o qualsevol tipus de documents que puguin contenir informació de la matèria, excepte en les assignatures que ho permeten de forma explícita, i només el material autoritzat.
 • La suplantació de personalitat.
 • Compartir informació amb altres estudiants de forma oral o escrita.
 • Abandonar l’aula durant l’examen. Una vegada abandonada l’aula, l’estudiant no podrà tornar a entrar-hi fins al següent examen, si no és amb autorització expressa del tribunal.
 • És responsabilitat exclusiva de l’estudiant el compliment d’aquestes normes.

Incompliment d’aquestes normes

 • L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a un expedient informatiu i/o disciplinari, que pot ocasionar que la qualificació obtinguda en la matèria sigui un zero i, segons la gravetat dels fets, el tribunal, amb informe motivat, pot suspendre tota la prova a aquest estudiant.
 • L’estudiant ha d’abandonar immediatament l’aula on es desenvolupa l’examen.
 • Si l’estudiant considera que l’actuació és injusta, tindrà dret a ser oït pel tribunal i a presentar un escrit per exposar la seva versió dels fets a la comissió organitzadora.
 • En cap cas no es retornarà a l’estudiant l’import de les taxes abonades per fer la prova.
 • L’estudiant es pot presentar a una altra convocatòria formalitzant l’oportuna matrícula per a la nova convocatòria.

Llengües per a la realització dels exercicis

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a què corresponen, i s'han de respondre necessàriament en la mateixa llengua en què estan escrits els enunciats.

Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana.

Es pot concedir l'exempció de l'exercici de llengua catalana a aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana. Els interessats han de fer una sol·licitud i l'han de presentar acompanyada d'un volant personal d'empadronament històric de l'ajuntament corresponent.

Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la Universitat de les Illes Balears, amb la col·laboració de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears, establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d'accés en les condicions adequades a la seva situació.

Les persones amb discapacitat han de presentar en el moment de la inscripció, adreçats a la comissió organitzadora, els informes corresponents del Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre. Les persones amb necessitats especials associades a altres causes diferents de la discapacitat, han de presentar la documentació que certifiqui quina és la seva situació.

Així mateix la comissió organitzadora de les Proves d'Accés a la UIB establirà les mesures necessàries per atendre les situacions d'incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d'accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat.

 

suport