Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d'accés a la Universitat

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Condició

Descompte sobre el preu

Documentació acreditativa

Família nombrosa general

50%

Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses

Àmbit d'aplicació dels títols

L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família nombrosa s'estén a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 40/2003.

Família nombrosa especial

100%

Família monoparental general

50%

Heu de presentar un d'aquests documents:

· Títol col·lectiu de tota la família o targeta individual

· Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Àmbit d'aplicació dels títols

L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família monoparental es limita al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, sens perjudici que les normes d'altres administracions en reconeguin la validesa, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 8/2018.

Família monoparental especial

100%

Víctimes d'actes terroristes així com el cònjuge i els fills

100%

Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.

Víctimes de violència de gènere i els fills que en depenguin

100%

Heu de presentar un d'aquests documents:

· Ordre de protecció a favor de la víctima.
· Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
· Resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima
· Informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.

En el cas de ser fill de la persona beneficiària, també s’ha de presentar el llibre de família.

Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació

100%

Resolució judicial que ho determini.

Discapacitat del 33% o superior de l'alumne

100%

Heu de presentar un d'aquests documents:

· Targeta acreditativa de la discapacitat
· Resolució o certificat del Centre Base de la conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes.

Només s'aplicaran els descomptes i les bonificacions si s'acredita que el títol és vigent durant el termini de matrícula de la prova.

Compatibilitat de títols

Les famílies que puguin tenir la condició de família nombrosa i de família monoparental simultàniament, en cap cas els beneficis de la mateixa naturalesa o tipus poden ser acumulatius, excepte que un reglament així ho disposi.

Reconeixement dels títols de famílies monoparentals d’altres comunitats autònomes

Es reconeixen els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes, sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin de vigir. Llavors, es poden renovar a la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb aquesta normativa.