Llengua Castellana i Literatura

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

La prova s'estructura en tres blocs segons la normativa vigent (ECD/1941/2016, de 22 de desembre). Al primer bloc, l'estudiant/a ha de ser capaç d'identificar el tema del text proposat i fer un resum que reflecteixi tant l'estructura com les idees que conté. A continuació, heu de justificar quin tipus de text és i les modalitats textuals que s'utilitzen. Aquesta justificació s'ha de basar en aspectes pragmàtics, estructurals i lingüístics del mateix text i sempre ha d'anar exemplificada. Dins aquest primer bloc, també cal elaborar un text argumentatiu (entre 150 i 200 paraules) relacionat amb el contingut del text. Al segon bloc de l'examen s'avaluen els coneixements de llengua. Les qüestions que es plantegin poden basar-se en aspectes morfològics, sintàctics, lèxics i semàntics inclosos al currículum de batxillerat de Llengua Castellana de les Illes Balears. Finalment, el tercer bloc es centra en l'avaluació dels continguts de literatura que especifica el currículum de la matèria per a segon de batxillerat, que es poden consultar al currículum de batxillerat de Llengua Castellana de les Illes Balears.

Podem resumir l’estructura de la prova amb la taula següent:

Bloc I. Llegir i escriure (5 punts)
 1. Resum del text (1 punt)
 2. Tema (0,5 punts)
 3. Caracterització del text (1,5 punts)
 4. Text argumentatiu (2 punts)

Bloc II. Llengua (2,5 punts)

 1. Qüestions de sintaxi
 2. Qüestions de morfologia   
 3. Qüestions de lèxic i semàntica

Bloc III. Literatura (2,5 punts)

 1. Una pregunta de literatura
  1 tema, 2,5 punts

Criteris generals d'avaluació

 • Comprendre textos de diferent tipus (literaris, cientificotècnics i humanístics divulgatius, periodístics) i amb modalitats diferents (narrativa, descriptiva, dialogal, expositiva, argumentativa).
 • Analitzar fragments significatius de la literatura espanyola i hispanoamericana del segle XX fins als nostres dies.
 • Escriure textos argumentatius de l’àmbit acadèmic amb rigor, claredat i correcció, emprar arguments adequats i convincents i ajustar-ne l’expressió a la situació comunicativa.
 • Identificar i comentar els trets propis del tipus de text i de les diferents modalitats textuals que hi apareixen.
 • Reconèixer les categories gramaticals (substantiu, adjectiu, pronom, verb, etc.), els sintagmes o grups amb els seus components i la funció sintàctica que realitzen dins el discurs del qual formen part.
 • Identificar i explicar els morfemes que constitueixen una paraula.
 • Identificar les diferents estructures sintàctiques (simples i compostes) que s’estableixen en un fragment d’un text.
 • Explicar el significat contextual de paraules i/o expressions d’un text.
 • Desenvolupar per escrit temes de la història de la literatura del segle XX fins als nostres dies, exposar les idees amb adequació, rigor, claredat i coherència.

Pel que fa a la correcció i puntuació, cada una de les preguntes de l’examen s’avalua a partir d’unes bandes que podeu consultar.

També es poden consultar models d'exàmens d'anys anteriors amb llur resolució.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

suport