Biologia

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

 1. Serà un únic model d’examen
 2. L’examen inclourà dues opcions amb cinc preguntes cada una
 3. Les qüestions incidiran sobre aspectes dels blocs següents: dues del bloc «Biomolècules», dues del bloc «Genètica molecular», dues del bloc «Biologia cel·lular», dues de «Metabolisme» i dues en total indistintament dels blocs «Biotecnologia» i «Immunologia»
 4. Totes les preguntes tindran un primer apartat més general (definicions, descripcions generals de processos) i podran contenir subapartats amb qüestions de relació, plantejament d’hipòtesis o interpretació de fotografies o gràfics de dades, del tipus que preparà el Seminari en el moment oportú. Els aspectes formals i ortogràfics es valoraran en cada una de les preguntes. Els alumnes podran triar indistintament cinc de les deu preguntes proposades.

Criteris generals d'avaluació

Aspectes generals per avaluar:

 • Coneixement
 • Comprensió
 • Aplicació
 • Anàlisi i valoració crítica
 • Lectura, interpretació i elaboració de gràfics i taules
 • Formulació d'hipòtesis
 • Capacitat de síntesi, expressió, sintaxi i gramàtica.

Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. A més de valorar el contingut de la resposta, es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos que cal seguir i de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització segons l'enunciat. A més, també es valorarà l'ús d'esquemes, sobretot quan es demanin explícitament.

La resposta que suposi una confusió greu o un disbarat afectarà negativament la puntuació de la pregunta concreta.

En cas que una pregunta plantegi una resposta que tingui una probabilitat molt alta de ser contestada correctament a l'atzar, no es donarà puntuació total si no es dóna o justifica la raó de la resposta.

Els problemes (si n'hi ha) no demanen la realització de càlculs llargs; s'hi valorarà l'exposició dels passos seguits (raonaments i càlculs). Els càlculs s'han de resoldre correctament i sense errades. Si l'exercici no està totalment resolt, es puntuarà en funció de les parts realitzades.

En les respostes obertes cal que l'alumne mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumne diu (i no solament el que hauria de dir o simplement es deixa) i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

 

suport