Informació general de la PBAU

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Qui hi té accés?

Amb prova d'accés superada

Tots hi tenen accés.

 • Per millorar la nota d'accés, es poden presentar a la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.
 • Per millorar la nota d'admissió, es poden presentar directament al bloc d'admissió de la prova.

Consultau els paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la universitat:

Sense prova d'accés superada

Amb currículum LOMQE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre)

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Amb currículum anterior a la LOMQUE, obtingut els anys 2016 o 2017

Els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller l’any 2016 o els que ho han obtingut l’any 2017 amb assignatures soltes (currículum anterior a la LOMQE) tenen accés als estudis de grau sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar únicament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Amb títol de batxiller obtingut abans de l’any 2016

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Batxillerat europeu

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Diploma de batxillerat internacional

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que NO compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis equivalents al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants NO compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE, homologats o equivalents al títol de batxiller

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE amb els quals NO s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, homologats o declarats equivalents al títol de batxiller

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.
No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

 

Informació general de la prova

Què és?

La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) és la prova d'accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Estructura de la prova

Estructura de la PBAU

La prova està estructurada en dos blocs:

Bloc d'accés

Els estudiants s'examinaran de les següents matèries:

 • Història d’Espanya o Història de la Filosofia. La triaran quan s'inscriguin a la prova
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Estrangera II (la cursada a segon de batxillerat)
 • La matèria específica obligatòria de la modalitat elegida*
*Matèria específica obligatòria de modalitat

Segons la modalitat elegida i matriculada a la PBAU, els estudiants s'han d'examinar de:

Modalitat / Via Matèria
Arts . Via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny Dibuix Artístic II
Arts . Via de Música i Arts Escèniques Anàlisi Musical II o Arts Escèniques II
Arts (Disposició addicional segona Ordre PJC/39/2024) Fonaments de l'Art II (regulada en el RD 1105/2014 i al Decret 35/2015 a les Illes Balears)
Ciències i Tecnologia Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
General Ciències Generals
Humanitats i Ciències Socials Llatí II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
Alumnat que hagi obtingut el títol de Batxiller d'acord amb el que estableix l'article 23 del Reial decret 243/2022 (disposició addicional tercera de l’Ordre PJC/39/2024) Podran substituir la matèria obligatòria de modalitat per la matèria que no hagin escollit prèviament, entre Història d'Espanya i Història de la Filosofia

Bloc d'admissió

Qui vulgui millorar la nota d'admissió podrà examinar-se de fins a tres matèries.

Les matèries de les quals es poden examinar els estudiants per millorar la nota d’admissió són les següents:

 • Anàlisi Musical II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Arts Escèniques II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Biologia
 • Ciències Generals* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Cor i Tècnica Vocal II
 • Dibuix Artístic II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Física
 • Fonaments Artístics* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Geografia
 • Geologia i Ciències Ambientals
 • Grec II
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Història de l'Art
 • Història de la Filosofia** (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Història d'Espanya** (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Literatura Dramàtica
 • Llatí II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Matemàtiques II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Moviments Culturals i Artístics
 • Química
 • Segona Llengua Estrangera II (Alemany o Francès)
 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques
 • Tecnologia i Enginyeria II
Avís
* Per al procés d’admissió a la UIB, aquestes matèries ponderaran —indistintament del bloc (accés o admissió) on s’hagin fet—, sempre que estiguin superades i ponderin per als estudis que es volen cursar.
** Per al procés d’admissió a la UIB, aquestes matèries únicament ponderaran per a l’admissió si s’han fet al bloc d’admissió, sempre que estiguin superades i ponderin per als estudis que es volen cursar.

- Consultau els paràmetres de ponderació de les matèries per als estudis oficials de grau de la UIB -

Informació de les matèries

Tipus de matrícula

Per tenir dret a examinar-se de la PBAU les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.

Hi ha dos tipus de matrícula: completa i lliure.

Matrícula completa

Inclou la matrícula de les matèries del bloc d’accés i fins a 3 matèries addicionals d’entre les matèries del bloc d’admissió.

La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocatòria.

Per poder formalitzar la matrícula completa cal tenir el títol de batxiller.

Si un alumne vol millorar la seva nota d’accés en convocatòries posteriors, haurà de formalitzar una matrícula completa.

Matrícula lliure

Inclou fins a un màxim de 3 matèries del bloc d’admissió.

Per poder formalitzar una matrícula lliure cal tenir una prova d’accés de batxillerat superada (la PBAU, la PAU o equivalent), batxillerat internacional, batxillerat europeu, o bé tenir el títol de tècnic superior o equivalent.

Convocatòries

Cada any es faran dues convocatòries: una ordinària que se celebrarà el mes de juny i una altra extraordinària.

Els estudiants han de fer la PBAU, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, en l’àmbit territorial de l’administració educativa en la qual hagi finalitzat els estudis que li permetin accedir a la prova, al lloc que determini cada administració educativa.

Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa en la qual resideixin o en la qual van finalitzar els seus estudis.

Exàmens

Durant el desenvolupament de l'examen, els candidats s'hauran d'atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la Comissió Organitzadora.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal.

Cada lloc on es desenvolupin els exàmens tindrà un responsable d’aula assignat que serà un membre del tribunal.

Per accedir a l'aula d'examen, els alumnes hauran de portar el document nacional d'identitat i els professors responsables de l'aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.

Per resoldre els exàmens de les matèries detallades a continuació els alumnes podran disposar del que s’esmenta:

Matèria

Material que poden utilitzar

- Dibuix Artístic II
- Disseny
- Tècniques d’Expressió Graficoplàstiques

Format DIN A3, l’han de portar els candidats.

- Dibuix Tècnic
- Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny

Es poden dur paral·lex i poliedres. L’examen es pot resoldre utilitzant llapis o tinta.

- Ciències Generals

Empresa i Disseny de Models de Negoci

- Física
- Matemàtiques II
- Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
- Química
- Tecnologia i Enginyeria II

Es pot utilitzar calculadora científica bàsica.

- Llatí II i Grec II

Es pot utilitzar diccionari amb gramàtica.

- Per a les proves de Llengua Estrangera

No es pot disposar de cap diccionari.

Obligatorietat de l'examen de Llengua Catalana i Literatura II

L’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el bloc d’accés de la PBAU és obligatori. Ara bé, n’estaran exempts les persones que estiguin exemptes de ser avaluades d’aquesta matèria en el batxillerat d’acord amb la normativa vigent.

Per a casos que no estiguin contemplats a la normativa, es pot sol·licitar, a la Comissió Organitzadora, l’exempció de l’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el moment de formalitzar la matrícula de la prova.

Llengües per a la realització dels exàmens

Els enunciats i protocols dels exàmens corresponents a les matèries de Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Catalana i Literatura II i primera Llengua Estrangera II de la PBAU es redactaran exclusivament en la llengua corresponent i s’han de respondre necessàriament en la llengua objecte de l'examen.

Pel que fa als enunciats de la resta dels exàmens, el candidat podrà triar la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en què se li lliurarà l'enunciat. Aquests exàmens es poden respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials. La prova s’iniciarà en el moment que tots els candidats tinguin l’enunciat que hagin d’utilitzar.

D’acord amb les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per dur a terme les proves d’accés a la Universitat aprovades per Resolució del conseller d’Educació i Universitats, per a les matèries que no són d’idioma, els candidats podran triar la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en què se’ls lliurarà l'enunciat. Per això, per als dies de les proves és imprescindible imprimir i dur el full anònim de selecció d’idioma d’enunciats d’examen

Està totalment prohibit fer servir aquest full per fer-hi anotacions i, per tant, sols hi pot haver la marca de selecció.

Normes generals per a la realització de la prova

Desenvolupament de les proves

 • A cada estudiant li lliuraran un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L’estudiant ha d'enganxar amb cura les etiquetes amb codi de barres als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen.
 • Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.
 • Per als exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats, els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.
 • Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport, per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.
 • No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Entrada i sortida de l’aula

 • Només es permetrà l’entrada de l’estudiant a l’aula dins els primers quinze minuts a partir del començament de l’examen.
 • Encara que hagin acabat l’examen, els estudiants no podran sortir de l’aula fins que hagin transcorregut trenta minuts des del començament de l’examen.

No són permeses les accions següents

 • Fer marques d’identificació personal sobre l’examen. Els exàmens són anònims.
 • Durant la realització dels exàmens, utilitzar dispositius electrònics que puguin emmagatzemar, transmetre o rebre informació.
 • Utilitzar calculadores que no siguin les especificades a les normes d’ús en les assignatures que ho permeten.
 • Consultar apunts, llibres o qualsevol tipus de documents que puguin contenir informació de la matèria, excepte en les assignatures que ho permeten de forma explícita, i només el material autoritzat.
 • La suplantació de personalitat.
 • Compartir informació amb altres estudiants de forma oral o escrita.
 • Abandonar l’aula durant l’examen. Una vegada abandonada l’aula, l’estudiant no podrà tornar a entrar-hi fins al següent examen, si no és amb autorització expressa del tribunal.
 • És responsabilitat exclusiva de l’estudiant el compliment d’aquestes normes.

Incompliment d’aquestes normes

 • L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a un expedient informatiu i/o disciplinari, que pot ocasionar que la qualificació obtinguda en la matèria sigui un zero i, segons la gravetat dels fets, el tribunal, amb informe motivat, pot suspendre tota la prova a aquest estudiant.
 • L’estudiant ha d’abandonar immediatament l’aula on es desenvolupa l’examen.
 • Si l’estudiant considera que l’actuació és injusta, tindrà dret a ser oït pel tribunal i a presentar un escrit per exposar la seva versió dels fets a la comissió organitzadora.
 • En cap cas no es retornarà a l’estudiant l’import de les taxes abonades per fer la prova.
 • L’estudiant es pot presentar a una altra convocatòria formalitzant l’oportuna matrícula per a la nova convocatòria.

Gestió d’incidències per causes sobrevingudes

Únicament es farà un examen alternatiu per incidències quan sigui una causa sobrevinguda justificada que afecta únicament un dia de les proves. Si afecta més d’un dia, es regirà per l’acord de la Comissió Organitzadora per causes sobrevingudes.

En tot cas, la presidència del tribunal pot resoldre altres circumstàncies que apareguin.

 

Exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura II

L’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el bloc d’accés de la PBAU és obligatori tal com estableix l’article 3.3 del Reial decret 310/2016, de 29 de juliol. Ara bé, n’estaran exempts les persones que estiguin exemptes de ser avaluades d’aquesta matèria en el batxillerat d’acord amb la normativa vigent o bé aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana.

Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana

 • Els estudiants del sistema educatiu espanyol que cursen o han cursat els estudis a centres de les Illes Balears:
  • Han de comunicar-ho al centre educatiu en el moment de la matrícula
 • Els estudiants del sistema educatiu espanyol de centres de fora de les Illes Balears i els estudiants de sistemes educatius estrangers amb titulacions homologades al títol de batxiller:

Alumnat amb discapacitat o necessitats especials

Suport a les persones amb discapacitat durant la prova d'accés

La UIB ofereix suport als estudiants amb discapacitat tenint en compte les seves característiques i necessitats. La finalitat del suport durant la prova és assegurar que tothom estigui en igualtat de condicions, i, per tant, es realitzen les adaptacions oportunes per a cada matèria objecte d'examen, i es disposa dels elements tècnics i materials específics i del suport personal que cada estudiant requereix.

En tot cas, la determinació d'aquestes mesures es farà d'acord amb les adaptacions curriculars cursades al batxillerat i la formació professional, que tindran els informes dels departaments d'orientació educativa corresponents.

Suport per a estudiants en altres situacions

El suport igualment es preveu per als alumnes que durant el batxillerat i la formació professional han tingut mesures d’adaptació (per dislèxia, TDA(H), malalties cròniques, disortografia, alumnes estrangers, etc.).

Aquest suport també el poden rebre estudiants amb situacions sobrevingudes prèvies a la PAU (accidents, traumatismes, etc.).

En tots els casos es requereix la sol·licitud i l’informe psicopedagògic del departament d’orientació educativa del centre d’educació secundària.

Suport en els punts d'examen de la prova d'accés

Qualsevol estudiant que es troba en les situacions anteriorment assenyalades o similars té dret a realitzar la prova d'accés al lloc que li correspon, és a dir, als diferents punts d'examen de Mallorca (Palma, Inca, Manacor), a Menorca, a Eivissa i a Formentera, amb el suport adient. En casos excepcionals, i sempre d'acord amb l'estudiant i els equips d'orientació dels instituts i centres i amb el vistiplau de les famílies, es demana que la prova es dugui a terme al campus de Palma.

Què ha de fer l'estudiant per rebre suport a la prova d'accés a la Universitat?

L'estudiant no demana directament el suport a la UIB; el cap del departament d'orientació, amb l'assentiment de l'estudiant, és el responsable de trametre a la Universitat la demanda de suport per a la realització de les provés d'accés. Per això ha d'elaborar els informes pertinents on s'especifiquin les necessitats d'adaptació i els recursos que es requereixen per fer els exàmens en igualtat de condicions.

Més informació

Per rebre’n més informació us podeu adreçar a M. Dolors Forteza (dolorsforteza@uib.es).

Qualificació

La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponent a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana. 

Revisió de la qualificació

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha registrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció en el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Consulta i revisions de notes

Obtenció de resultats

Podeu sol·licitar els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica, a la Seu electrònica de la UIB > Accés a seu electrònica > Catàleg de procediments > Gestió acadèmica de grau > Resultats de la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU). A l'apartat Forma d'inici trobareu l'enllaç per iniciar el tràmit.

Posteriorment rebreu una notificació a la vostra adreça electrònica amb l'enllaç per accedir a la Carpeta Ciutadana de la UIB, des d’on podreu descarregar els documents amb codi segur de verificació (CSV).

Podeu consultar la informació del tràmit en aquest enllaç.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Alumne a través del correu electrònic: <alumnes@uib.cat>.

Nota d'accés

Si l’alumne obté una nota de la PBAU igual o superior a 4 punts, aleshores es podrà calcular la nota d’accés de la següent forma:

La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota de la PBAU i un 60 per cent la qualificació final de l’etapa de batxillerat.

Nota d'accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU

On:

 • QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat.
 • QPBAU: Qualificació de la PBAU.

L'estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota d’accés és igual o superior a 5 punts.

La superació del bloc d’accés té una vigència permanent, és a dir, no caduca.

En el supòsit que es presenti en diferents convocatòries per millorar nota, només es considerarà la qualificació del bloc d'accés més alta obtinguda.

Trasllat d'expedient

Qui ha de fer el trasllat d'expedient

Els estudiants que iniciïn estudis de grau a una altra universitat i han realitzat la PBAU a la UIB, si la universitat de destinació els demana el trasllat d'expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s'hagin publicat les qualificacions definitives.

Procediment

Podeu sol·licitar el trasllat d'expedient de la PBAU des d’UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles, adjuntant la carta d’admissió o la matrícula de la universitat de destí.

A continuació es genera el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta.

Finalment, quan l'àrea d'accés hagi comprovat que les dades siguin correctes, a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts>Històric tindreu el justificant de pagament del trasllat signat electrònicament per lliurar-lo a la universitat de destí.

Consultes i suggeriments

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Trasllat d'expedient (PBAU)

 

suport