Estrangers

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Els estudiants amb estudis estrangers que volen realitzar estudis de grau a la UIB han de seguir diferents procediments segons els estudis que tenen:

Amb estudis preuniversitaris estrangers

Els estudiants amb estudis preuniversitaris estrangers que vulguin iniciar estudis universitaris de grau a les universitats espanyoles han de complir algun dels requisits d'accés establerts. A la taula següent trobareu els requisits d'accés amb la corresponent documentació que s'ha d'aportar i si és necessària o no la prova d'accés a la universitat.

Avís

Consultau com afectarà el Brexit als estudiants procedents del sistema educatiu britànic.

Requisit d'accés
  1. Estudiants en possessió del títol de batxiller europeu
  2. Estudiants en possessió del diploma de batxillerat internacional
  3. Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea
  4. Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’altres estats fora de la Unió Europea amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat
  5. Estudis equivalents al títol de batxiller espanyol SENSE accés a la universitat en el país d'origen, de països membres UE o d'estats amb acord internacional en règim de reciprocitat
  6. Estudiants en possessió del títol de batxiller homologat de sistemes educatius de països fora de la UE o sense conveni
  7. Estudiants en possessió d’un títol, diploma o estudis estrangers homologats al títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb PAU o amb avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

 Consultau la informació del procediment d'admissió.

Amb estudis universitaris parcials o finalitzats sense homologació ni equivalència

Segons l'article 30 del RD 412/2014, els qui hagin cursat estudis universitaris estrangers parcials o totals i que no hagin obtingut homologació a l'Estat espanyol, poden sol·licitar plaça als estudis de grau. El tràmit d'homologació o equivalència al sistema espanyol s'ha de fer a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Consultau la informació dels tràmits d'homologació.

Per poder participar en aquest procés d'admissió s'han de tenir com a mínim 30 crèdits superats i per ser admesos cal que se'ls reconegui al manco 30 crèdits en els estudis que es volen cursar.

Segons l'Acord normatiu 12864/2018, de forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’estudis o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Consultau la informació del procediment d'admissió.

Amb títol universitari estranger homologat o equivalent a nivell de grau

Els estudiants amb títol estranger homologat o declarat equivalent a nivell de grau tindràn accés a la universitat per la via dels titulats universitaris espanyols i no podran fer servir la via d'alumnes amb estudis estrangers parcials.

Consultau la informació del procediment d'admissió.

Estudiants de mobilitat

Els programes d'intercanvi que fan servir els estudiants de mobilitat per completar a la UIB els seus estudis d'origen, no donen, en general, accés al títol de grau oficial. No obstant això poden existir convenis puntuals per obtenir un títol de grau.

Els estudiants que vulguin passar un breu període de temps a la nostra Universitat per fer algunes assignatures, poden trobar més informació contactant amb el Servei de Relacions Internacionals al telèfon +34 971 172 461.

 

 

suport

suport