Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica

Any acadèmic 2024-25

Activitats formatives transversals i específiques

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica recomanarà als doctorands que facin un mínim de 30 hores de l'oferta comuna d'activitats formatives de caràcter transversal (es valorarà també que facin cursos de característiques similars oferts en altres universitats). Així mateix, es recomana que els estudiants a temps complet les facin durant el primer any d'estudis i que els estudiants a temps parcial les facin entre el primer i el segon anys.

Programa de formació transversal de doctorands de la Universitat de les Illes Balears

Les accions formatives proposades contindran mecanismes específics de control basats en proves objectives. Amb caràcter general, el director o el tutor seran responsables de traslladar la seva avaluació o certificar l’aprofitament al document d’activitats del doctorand.

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral Expression (mòdul I)
Objectiu
Assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
Acreditar el nivell d'anglès B2
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter optatiu
Temporalització
Primer semestre de cada curs acadèmic
Any
Primer any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No és procedent
Tècniques de recerca bibliogràfica
Objectiu
Adquirir la capacitat de fer i gestionar recerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
Cap
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter optatiu
Temporalització
Primer semestre de cada curs acadèmic
Any
Primer any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar les seves habilitats per a la recerca bibliogràfica.
Mobilitat
No és procedent
Communication skills in English: Written and Oral Expression (mòdul II)
Objectiu
Assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
Acreditar el nivell d'anglès B2
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter optatiu
Temporalització
Segon semestre de cada curs acadèmic
Any
Primer any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió oral fluida per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No és procedent
Ètica i integritat de la investigació científica
Objectiu
Comprendre la finalitat i els objectius de la investigació científica en qualsevol àrea de recerca.
Nombre d'hores
30
Requisits
-
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter optatiu
Temporalització
Segon semestre de cada curs acadèmic
Any
Primer any
Procediment de control
 -
Mobilitat
No és procedent

Activitats específiques

Revisió bibliogràfica actualitzada d'un tema de recerca
Objectiu
Activitat de formació específica amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de fer i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
 -
Modalitat
Activitat obligatòria
Temporalització
 -
Any
Primer any
Procediment de control
Els estudiants faran un treball de revisió de l'estat de la qüestió del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs trobats en una cerca bibliogràfica. Aquesta revisió serà supervisada i finalment avaluada pel director de tesi, que n'emetrà un informe. Al final del primer any de tesi l'alumne ha d'haver superat amb informe positiu del director la present activitat. Aquest informe positiu serà incorporat com a indicatiu de tasca realitzada al document d'activitats del doctorand.
Mobilitat
No és procedent
Seminaris de recerca
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers). Els idiomes d'impartició seran castellà, català i anglès, depenent de l'investigador convidat.
Nombre d'hores
10
Requisits
 -
Modalitat
Activitat obligatòria
Temporalització
 -
Any
De primer a tercer any (estudiants a temps complet)
De primer a cinquè any (estudiants a temps parcial)
Procediment de control
De cadascun dels seminaris, el doctorand n'ha de presentar al director de tesi un informe amb un resum crític del que s'hi ha explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca. El director de tesi ha d'avaluar aquest informe. Per superar la present activitat, l'alumne, al final dels estudis de doctorat, haurà d'haver cursat almenys 8 seminaris avaluats positivament pel director de la tesi. El director de la tesi farà constar aquest aprofitament en un únic document en el qual justifiqui l'assistència a un mínim de 10 seminaris, 8 dels quals han d'haver estat aprofitats positivament. Aquest informe s'inclourà al document d'activitats del doctorand.
Mobilitat
No és procedent
Escriptura i presentació de comunicacions científiques
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en la preparació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la realització d'un article científic relacionat amb el tema de la tesi, així com la seva exposició pública. L'objectiu és que aquest treball s'aprofiti per presentar-lo en congressos o revistes amb indicis de qualitat reconeguts.
Nombre d'hores
30
Requisits
 -
Modalitat
Activitat obligatòria
Temporalització
 -
Any
Segon o tercer any (estudiants a temps complet)
De segon a cinquè any (estudiants a temps parcial)
Procediment de control
El treball realitzat i la valoració positiva del director de tesi, així com la referència bibliogràfica derivada (en cas d'haver-n'hi), s'inclouran al document d'activitats del doctorat.
Mobilitat
Desitjable, encara que no imprescindible (vegeu M1)
Actuacions i criteris de mobilitat
Objectiu

Activitat de formació que té com a finalitat intercanviar coneixements i viure l’experiència amb investigadors d’altres universitats i centres de recerca nacionals o estrangers. Les tipologies d’actuacions de mobilitat habituals són l'assistència a cursos d'especialització, congressos o reunions científiques i les estades de recerca en una altra universitat o centre d'investigació.

Nombre d'hores
0
Requisits
 -
Modalitat
Actividad optativa
Temporalització
 -
Any
Associada a les activitats de formació específica Seminaris de Recerca i Escriptura i Presentació de Comunicacions Científiques, i al desenvolupament del pla de recerca del doctorand.
Procediment de control
Les activitats de mobilitat realitzades s’inclouran en el document d’activitats del doctorand. El director emetrà un informe de pertinència i aprofitament de la mobilitat realitzada pel doctorand.
Mobilitat
 -